Thứ Tư tuần I mùa Chay

Suy niệm Giô-na 3:1-10

 

Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại.  (Giô-na 3:10)

 

        Nếu muốn có chứng cớ cho thấy hành động có ảnh hưởng mạnh hơn lời nói, bạn không cần phải tìm đâu xa hơn là đoạn Kinh Thánh hôm nay trích sách ngôn sứ Giô-na.  Thiên Chúa sai Giô-na đến rao giảng việc Người sẽ xét xử dân thành Ni-ni-vê.  Nhưng khi nghe lời Giô-na giảng, nhà vua và thuộc hạ đã tuyên bố thiết lập một cuộc ăn chay đền tội.  Thấy họ đáp lời, Thiên Chúa đã tha thứ cho họ và giữ gìn thành của họ khỏi tai họa.  Dân chúng Ni-ni-vê không chỉ nói lời hối lỗi, mà họ còn hành động để biểu lộ ý muốn thay đổi.

        Đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta một vài tư tưởng về Bí tích Hòa giải.  Nó giúp chúng ta nhận ra giá trị của “việc đền tội”.  Nó cho thấy bí tích không thực sự trọn vẹn nếu chúng ta không làm việc đền tội, nghĩa là nếu chúng ta không cho Chúa thấy là chúng ta thực lòng muốn thay đổi.  Không phải Chúa nghi ngờ việc ăn năn của chúng ta.  Nhưng việc ăn năn đích thực có nghĩa là chúng ta cố gắng chỉnh đốn và tìm cách tránh những cơ hội dẫn chúng ta tới việc phạm tội.

        Vậy thế có nghĩa là chúng ta phải vất vả lắm mới được tha thứ hay sao?  Ồ, đúng và cũng không đúng.  Để dễ hiểu hơn, nên nói là chúng ta cần phải đáp lời Chúa Thánh Thần kêu gọi chúng ta hãy thay đổi.  Đúng thế, xác tín tội lỗi mình và ao ước được Chúa tha thứ chính là công việc của Chúa Thánh Thần trong chúng ta.  Nhưng xác tín ấy là lời mời gọi chứ không phải là cây đũa thần.  Chúng ta còn phải thú nhận tội lỗi mình, xưng thú với Chúa và cho Người thấy chúng ta muốn thay đổi.

        Vậy xưng thú tội lỗi và làm việc đền tội là tùy thuộc vào chúng ta.  Tùy thuộc chúng ta có muốn thay đổi hành động để xứng hợp với lời nói của chúng ta hay không.  Nhưng cũng tùy thuộc vào Chúa có thay đổi tâm hồn chúng ta và đổ ơn sủng của Người xuống giúp chúng ta thực hiện những thay đổi này hay không.  Tin vui là Người rất thích thực hiện điều ấy!  Người muốn thực hiện một cuộc canh tân toàn diện nơi tất cả chúng ta.  Người muốn ban cho hết thảy chúng ta được chia sẻ quyền năng và ơn sủng của Người để bắt đầu cuộc sống mới.  Tóm lại Người chỉ xin chúng ta hãy thống hối bằng cả lời nói lẫn việc làm.

 

        “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa hãy đâm thủng tâm hồn con để việc thống hối của con mang lại hoa trái trong hành động!  Con không chỉ muốn nói những lời chí lý, nhưng con cũng muốn được thay đổi nữa”.