Thứ Hai tuần IV mùa Chay

Suy niệm I-sai-a 65:17-21

 

Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới.  (I-sai-a 65:17)

 

          Lạy Chúa, đây chính là điều con mong đợi!  Trong hành trình mùa Chay, con muốn được tái tạo!  Con không muốn chỉ đắp vá đời sống cũ của con;  nhưng con muốn một điều gì thật mới mẻ đến nỗi không thể so sánh với những gì trước đây.

          Lạy Cha trên trời, con chúc tụng Cha, vì mọi sự con trông đợi đều đã được hoàn thành nơi Con Cha!  Khi con nài xin cho mọi hậu quả tội lỗi con được xóa đi, Cha liền rửa con sạch nhờ Máu Thánh của Con Cha.  Cha xóa bỏ tội lỗi con.  Như là tội lỗi ấy chưa hề có trước đây vậy.  Lương tâm con được đổi mới và tâm hồn con được vui mừng hơn nữa trong tình yêu của Cha.

          Lạy Cha, Cha hứa tạo trời mới đất mới, và trong Chúa Ki-tô, Cha đã thực hiện điều ấy.  Con có thể cảm nghiệm cuộc sáng tạo mới ngay lúc này, mặc dù con vẫn chờ đợi nó được hoàn tất trong ngày tận thế.  Trời mới đất mới ấy chính là nơi được vui mừng và thanh thản trong tình yêu của Cha.  Đó là nơi bình an và tín thác vì có sự hiện diện của Cha.  Đó là nơi có viễn tượng lẫn mục đích do lời Cha kêu gọi.

          Lạy Cha, mọi chúc tụng đều thuộc về Cha, vì cuộc tạo dựng mới này còn đi xa hơn nữa.  Không những con được vui mừng trong mọi sự Cha đã làm cho con, mà chính Cha cũng vui mừng vì con!  Cha nhìn con không phải chỉ là một con người yếu đuối như con vẫn là.  Cha nhìn con như con người Cha muốn nó trở nên như thế nào:  được giải phóng khỏi xiềng xích tội lỗi, sống theo kế hoạch Cha đã phác họa cho đời con và ở lại trong mối tương quan với Cha.  Lạy Cha, Cha yêu thương con và vui mừng thấy con mỗi ngày một trở nên sống động hơn!

          Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã giải thoát con khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết!  Cảm tạ Cha đã hứa cho con được ở với Cha muôn đời!  Ngay cả khi trải qua đau khổ, con biết con không phải chịu đau khổ một mình.  Cha đã hứa đồng hành với con và gìn giữ con.  Cha nâng đỡ con với lời hứa ban thiên đàng mặc dù Cha đã ban cho con được sống thật trọn vẹn ngay khi còn ở trần gian này.

 

          “Lạy Cha, Cha đã ban cho chúng con thật nhiều nhờ thập giá của Con Cha.  Xin Cha giúp con nhận lãnh cuộc tạo dựng mới Cha đã trao ban cho hết thảy chúng con.  Xin cho con đừng bao giờ thôi mừng vui trong tình yêu và ơn cứu độ của Cha!”