Thứ Bảy tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 9:35-10:1,6-8

 

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.  (Mát-thêu 9:37)

 

          Mùa Vọng mang một ý nghĩa hơi trái ngược.  Đó là thời gian đón nhận Chúa đến trong tâm hồn, nhưng cũng là thời gian phải cho đi những gì chúng ta đã lãnh nhận được nhưng không từ nơi Chúa.

          Đó là cách thức trao đổi của Thiên Chúa mà chúng ta gặp thấy qua hai nhóm người Chúa Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay.  Nhóm thứ nhất đã nhận được những ân huệ lời giảng và phép lạ của Người.  Chúa Giê-su đã thấy nhu cầu của họ và Người thương xót họ.  Người không thể đứng xa nhìn họ, nhưng đã dành hết thì giờ để phục vụ những nhu cầu của họ (Mát-thêu 9:35-36).

          Nhưng còn nhóm thứ hai là những người đã biết Chúa rất rõ và chính họ đã đón nhận Tin Mừng của Người.  Với những người này là bạn thân của Người, Chúa đã ban cho họ mệnh lệnh:  “Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en” (Mát-thêu 10:6).  Người sai họ đi rao giảng Tin Mừng và làm công việc của chính Nước Trời.

          Thay vì ráng tìm xem mình thuộc nhóm người nào, chúng ta hãy nhìn nhận rằng mình thực sự thuộc về cả hai.  Một đàng chúng ta rất cần được chữa lành tự tâm hồn.  Chúng ta hết thảy cần phải học biết sứ điệp Tin Mừng nhiều hơn nữa.  Tất cả chúng ta đều có những lãnh vực tội lỗi cần được nói đến và cần được tha thứ.  Vậy chúng ta tất cả đều phải dành thì giờ ở với Chúa, để Người chữa trị những vết thương và cho chúng ta được đầy tràn ân sủng của Người.

          Đàng khác, tất cả chúng ta đều có rất nhiều thứ để đem đến cho người khác.  Trong mùa này, chúng ta có rất thường nghe người ta nói về những người bảo họ thật là cô đơn hoặc cảm thấy thật có tội vì đã làm những quyết định không đúng không?  Chúng ta có thể đem lại cho những người ấy những gì chúng ta đã lãnh nhận được từ nơi Chúa.  Có lẽ họ chỉ cần một lời thân thiện khích lệ họ.  Nhưng cũng có thể họ cần nghe biết Chúa sẽ làm gì trong cuộc sống họ.  Không có ai trong chúng ta là quá “mới” trong đức tin đến nỗi không có gì để bắt đầu cho đi những gì mình đang có.

          Anh chị em, chúng ta đang phục vụ một Thiên Chúa quảng đại.  Vậy chúng ta cứ việc quảng đại, cứ tự nguyện cho đi những gì chúng ta đã lãnh nhận nhưng không từ nơi Chúa!

 

          “Lạy Chúa, xin hãy đến với tất cả những ai đang tìm kiếm Chúa.  Xin Chúa sử dụng con để cho người khác nhận ra tình yêu phong phú của Chúa và đưa họ đến với ân sủng của đời sống mới trong Chúa”.