Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

Suy niệm Gio-an 16:12-15

 

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

 

          Mỗi lần làm dấu Thánh giá, chúng ta nhìn nhận mầu nhiệm trung tâm của đức tin Ki-tô:  Thiên Chúa chúng ta là một nhưng ba, nghĩa là ba Ngôi trong một Thiên Chúa.  Đó là một khẳng định khiến chúng ta khác biệt với mọi tôn giáo trên thế giới, và đó cũng là nền tảng cho mọi điều khác mà người Công giáo chúng ta tuyên xưng và tin.

          Tuy nhiên giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi còn thực sự giải thích rất nhiều điều khác ngoài những luận đề hoàn toàn siêu hình.  Nó nói với chúng ta về sự sống nội tại của Thiên Chúa, tức là tình yêu thân mật và thông hiệp luôn luôn luân lưu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  Thiên Chúa khác xa với một chủ thể đơn độc hoặc một vị thần chẳng có một quan hệ nào.  Chính sự hiện hữu của Thiên Chúa phải đặt trên những mối quan hệ.

          Nếu bản chất của Thiên Chúa là chia sẻ chính bản thân Người và nếu chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Người, thì dĩ nhiên chúng ta cũng phải chia sẻ cuộc sống chúng ta với nhau.  Như thánh Phao-lô nhắc nhở, chúng ta là thân thể Chúa Ki-tô và một thân thể thì “gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi” (1 Cr 12:14).  Chúng ta được tạo dựng để hiệp thông với nhau, liên kết với nhau mà xây dựng vương quốc và rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật.  Đó là một lệnh truyền cao cả và nếu ai cứ nhất định làm một mình thì đều thấy là không đi tới đâu!

          Nhưng Ba Ngôi Thiên Chúa không chỉ là một gương mẫu kết hiệp với nhau mà thôi, nhưng còn ban cho chúng ta sức mạnh để sống mầu nhiệm ấy!  Chúng ta có thể thực sự yêu thương nhau hoàn toàn như Chúa Giê-su yêu thương chúng ta, nếu chúng ta biết kín múc từ nguồn tình yêu của Thiên Chúađược tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần (Rm5:5).  Chúa Giê-su hứa rằng khi chúng ta giữ vững mối quan hệ với nhau, đời sống chúng ta sẽ bắt đầu phản ánh chính đời sống của Ba Ngôi và đó cũng là cách chúng ta cảm nghiệm được nhiềm vui dành cho các Ki-tô hữu!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin đem tất cả chúng con vào trong tình yêu Chúa chia sẻ với Chúa Cha và Chúa Con!  Xin Chúa làm sống dậy những hồng ân của Chúa trong chúng con, để chúng con cũng tuôn đổ cũng một tình yêu ấy sang cho nhau!”