Thứ Sáu tuần 9 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 119:157.160-161.165-166.168

 

Căn nguyên lời Ngài là chân lý,

Mọi quyết định công minh của Ngài tồn tại muôn năm.  (Thánh Vịnh 119:160)

 

          Thánh Vịnh hôm nay nói lên ý nghĩ căn bản của chúng ta về Thiên Chúa:  Người không bao giờ đổi thay.  Nơi Thiên Chúa không có sự mâu thuẫn giống như nơi con người.  Thiên Chúa luôn tốt lành, luôn trung thành và luôn hữu hiệu.

          “Căn nguyên lời Thiên Chúa là chân lý” (Tv 119:160).  Bạn hãy suy nghĩ điều này.  Mọi điều Thiên Chúa đã phán ra đều chân thật mãi mãi.  Người không bao giờ thay đổi tâm trí.  Vì Chúa luôn tốt lành, nên lời Người sẽ luôn mang lại hoa trái tốt đẹp.  Vì Cha trên trời luôn trung thành, nên không bao giờ Người làm cho bạn uổng công tín thác.  Người chẳng khi nào nói dối bạn hoặc cho bạn một ân tượng giả tạo.  Người hoàn toàn vàtuyệt đối đáng tin cậy!

          Trái lại chúng ta là người phàm nên có thể mang những niềm tin sai lầm.  Chúng ta còn có thể lớn lối và khéo léo biện minh cho những sai lầm này.  Thánh Phao-lô đã cảnh giác Ti-mô-thê về điều này.  Ngài khuyên người môn đệ trẻ tuổi ấy hãy “trung thành” với những điều anh đã học biết về Tin Mừng và hãy nắm vững lời Chúa trong Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 3:14-15).  Đây là cách duy nhất Ti-mô-thê có thể giữ mình khỏi những “hạng bịp bợm và xấu xa” loan truyền những tin mừng giả (3:13).

          Điều ấy cũng xảy ra đúng như vậy ngày nay.  Bạn hãy để cho lời Chúa trong Kinh Thánh dạy dỗ bạn.  Bạn hãy đâm rễ sâu trong lời Chúa.  Hãy suy nghĩ lời Chúa.  Hãy học hỏi lời Chúa.  Hãy nương tựa vào lời Chúa khi bạn đi trong cuộc đời.  Trên phương diện thực hành, điều này có nghĩa là hãy đọc lời Chúa hằng ngày.  Cách tốt để bạn bắt đầu hãy sử dụng một trong những bài đọc Thánh lễ hằng ngày và suy nghĩ về bài đọc ấy trong ngày.  Bạn hãy viết xuống một hay hai câu nào khiến bạn cảm động và để bên cạnh bạn.  Hãy tiếp tục trở lại với bài đọc ấy trong ngày, tìm cách áp dụng vào đời sống bạn.  Hãy để cho nhng lời hứa trong đoạn Kinh Thánh trở thành quan trọng đối với bạn hơn những điều có thể làm cho bạn nản lòng hoặc bối rối hay sợ hãi.

          Chính Kinh Thánh đã hứa:  “Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái” (Tv 119:165).  Vậy bạn hãy làm như thế.  Bạn hãy tập yêu mến Kinh Thánh, rồi bạn sẽ tìm được mọi sự Chúa có trong kho tàng của Người, vì Người luôn luôn tốt lành.

 

          “Lạy Cha, con tin Cha tốt lành và trung tín.  Xin Cha giúp con suy nghĩ về lời Cha hơn là về mọi lời khác con đã nghe”.