Thứ Tư tuần II Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 5:16-26

 

Các ông hãy nói cho dân những lời ban sự sống.  (Công Vụ Tông Đồ 5:20)

 

        Chỉ một ít lời, đoạn Công Vụ Tông Đồ hôm nay kể lại một quang cảnh ngoạn mục.  Các Tông đồ đã bị nhốt vào ngục vì rao giảng về Chúa Giê-su trong khu vực Đền Thờ.  Đang đêm một thiên thần hiện ra giải thoát các ngài và dặn dò các ngài hãy trở lại Đền Thờ mà rao giảng “những lời ban sự sống”. 

        Vậy sự sống các Tông đồ phải rao giảng là gì?  Sự sống này là gì mà Thiên Chúa lại hứa ban cho chúng ta nhờ Chúa Giê-su?

        Nói đơn giản, sự sống ấy chính là Chúa Giê-su sống trong chúng ta.  Đó là sự sống của tự do, vì nhờ Chúa Ki-tô chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, hãi sợ và mọi sự trói buộc chúng ta.  Là sự sống của tình yêu, tình yêu được ban tặng nhưng không và lãnh nhận nhưng không, tình yêu chiến thắng sự chia rẽ, xây dựng chứ không phá đổ.  Là sự sống của lòng hăng say, hăng say rao giảng Tin Mừng để người ta cảm nghiệm được cùng một sự tự do mà chúng ta đã biết.  Là sự sống có ý nghĩa và mục đích để đem lại niềm vui vì được làm bạn hữu với Chúa Giê-su.  Và là sự sống đầy tràn hy vọng, vì chúng ta mong đợi Thiên Chúa hành động mưu ích cho chúng ta và mai sau đón chúng ta vào quê trời với Người.

        Để thấy sự sống này hoạt động ra sao, chúng ta cứ nhìn vào các Tông đồ mà xem.  Các ngài sống để rao giảng Tin Mừng, và do đức tin mong chờ, các ngài đã chứng kiến nhiều phép lạ giống như phép lạ kể trong đoạn Kinh Thánh hôm nay.  Dù gặp bất cứ gian nan nào, như bách hại, tù ngục, gian khổ và lưu đày, các ngài không bao giờ mất hy vọng hoặc ý thức thực là một vinh dự được làm sứ giả cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

        Vậy làm sao chúng ta sống sự sống Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta trong Chúa Giê-su?  Bằng cách cầu xin!  Mỗi ngày khi cầu nguyện, bạn hãy dâng lên Chúa sự sống “cũ” của bạn và xin Người ban cho bạn thêm sự sống của Thiên Chúa.  Hãy tin rằng nếu cầu xin, bạn sẽ nhận được.  Điều ấy không có nghĩa là bạn sẽ chẳng bao giờ phải chịu đau khổ hay phiền muộn.  Nhưng có nghĩa là bạn sẽ có thể đối diện với chúng nhờ đức tin và lòng tín thác Thiên Chúa nắm giữ mọi sự và Người sẽ ban cho bạn mọi sự bạn cần để sống vinh hiển cho Người.

 

        “Lạy Chúa Giê-su, con mong mỏi sự sống mà Chúa đã chết để ban cho con.  Trong đức tin, con xin Chúa tỏ thêm ra cho con sự sống của Chúa ở trong con”.