Thứ Tư tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 12:24-13:5

 

Lời Thiên Chúa lan tràn và phát triển.  (Công Vụ Tông Đồ 12:24)

 

          Thật tuyệt vời khi Lời Thiên Chúa đã lan tràn từ mười hai Tông đồ mà bao quanh toàn cõi địa cầu!  Mọi sự bắt đầu với lễ Ngũ Tuần khi Chúa Thánh Thần hiện xuống trên những người tụ họp tại phòng Tiệc Ly, giúp họ dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau rao giảng những kỳ công của Thiên Chúa.  Ba ngàn người đã nghe Tin Mừng ngày hôm ấy và trở thành tín hữu.

          Sau đó không lâu, hai ông Phê-rô và Gio-an chữa lành một người què ăn xin, tạo thêm cơ hội cho hai ngàn người nữa trở lại đạo.  Tiếp đến, các Tông đồ bắt đầu hội họp thường xuyên ở khu vực Đền Thờ, tại đó các ngài làm nhiều phép lạ và thêm nhiều người nghe Lời Thiên Chúa lần đầu tiên được rao giảng cho họ.

          Song song với cuộc tử vì đạo của thánh Tê-pha-nô, một cuộc bách hại bùng nổ và nhiều tín hữu đã phân tán đi khắp miền Giu-đê và Sa-ma-ri.  Họ tiếp tục rao giảng Tin Mừng ở bất cứ nơi nào họ đến.  Chính nhờ cuộc phân tán này, Lời Thiên Chúa đã lan tràn tới Tác-xô, Xê-da-ri-a và An-ti-ô-khi-a.  Cuối cùng, với những cuộc truyền giáo của Phao-lô và Ba-na-bê, Lời Thiên Chúa đến tận Ê-phê-xô, Cô-rin-tô, Rô-ma và cả Tây-ban-nha nữa.

          Hai ngàn năm sau, Lời Chúa tiếp tục lớn mạnh và lan đi khi các Ki-tô hữu khắp thế giới làm chứng cho quyền năng và tình yêu Thiên Chúa qua cuộc sống của họ.

          Chúa muốn sử dụng bạn để Người đem tình yêu và Lời Người đến thế giới, Người thực sự muốn điều này!  Người hứa với chúng ta rằng Lời Người không khi nào trở về tay không, nhưng sẽ hoàn tất mục đích Người sai nó đi (I-sai-a 55:10-11).  Bạn có thể tin chắc rằng mỗi cơ hội bạn chia sẻ đức tin sẽ được chúc lành cách này hay cách khác.  Bạn có thể thấy một người mau mắn trở lại đạo.  Công việc của bạn chỉ là tưới hạt giống người khác đã gieo.  Hoặc cũng có thể bạn gieo một hạt giống mới.  Kết quả thế nào đi nữa thì bạn hãy biết rằng Chúa nhìn thấy mọi điều tốt bạn làm và Người sẽ thưởng công bạn.  Bạn hãy nhớ:  Người còn nao nức hơn chính bạn, muốn nhìn thấy người ta đón nhận Tin Mừng.  Chắc chắn Người sẽ chúc lành cho những nỗ lực của bạn!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Lời Chúa không bao giờ trở về với Chúa mà không sinh hoa trái!  Xin Chúa ban cho con lòng can đảm để nói về tình yêu của Chúa cho những người con gặp.  Xin dạy con biết làm thế nào đem niềm hy vọng tới cho những ai đang cần có ánh sáng Chúa Ki-tô”.