Thứ Ba Tuần Thánh

Suy niệm I-sai-a 49:1-6

 

Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân.  (I-sai-a 49:6)

 

        Bạn có bao giờ ngạc nhiên không hiểu Chúa Giê-su đã nghĩ gì về sứ mệnh của Người không?  Suốt ba mươi năm, Người đã sống yên lặng, bình thường làm anh thợ mộc người Do-thái trong nước Ít-ra-en bị đô hộ.  Rồi Người bỏ ra ba năm trời du hành khắp nước, rao giảng và phục vụ.  Cuối cùng Người bị giết.  Chắc chắn Người đã bị cám dỗ nghĩ rằng tất cả chỉ là vô tích sự khi cuộc sống Người quá ngắn ngủi nên không thể thực hiện được những việc Người muốn làm.  Rồi bạn hãy nhìn vào những kẻ Người truyền lệnh cho họ hãy tiếp tục loan báo sứ điệp Tin Mừng:  đó là những người lưới cá, thu thuế, đĩ điếm, hầu hết đều là những người không có học, không đi đây đi đó, không quan trọng!

        Nếu mọi sự đều lệ thuộc vào con người, thì chúng ta sẽ chẳng ra làm sao cả.  Nhưng không phải vậy đâu!  Vì thế rất quan trọng là chúng ta hãy đưa mắt nhìn về Đấng nắm giữ mọi sự, Đấng hiểu biết và khôn ngoan.  Đời sống của Chúa Giê-su không phải bất ngờ đi ra ngoài vòng kiểm soát trong tuần lễ cuối cùng.  Cha Người luôn nắm giữ mọi sự.  Kế hoạch của Chúa Cha vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, nhưng bạn phải tin điều này, là Người thực sự có một kế hoạch, một kế hoạch toàn hảo!

        Những người Do-thái cũng có một kế hoạch:  họ muốn có một đấng Mê-si-a sẽ đập tan ách đô hộ của Rô-ma.  Còn Chúa Cha thì hoạch định cho Đấng sẽ muôn đời thắp sáng trần gian đang chìm trong u tối.  Thiên Chúa đặc biệt yêu thương dân Do-thái, hứa đem Gia-cóp trở về và quy tụ Ít-ra-en lại với Người.  Tuy nhiên điều ấy vẫn chưa đủ trước mắt Chúa!  Vẫn còn quá ít… nếu chỉ tái lập các chi tộc Gia-cóp và dẫn đưa những người Ít-ra-en sống sót trở về”.  Không, vì trong Chúa Giê-su, Người tiến xa hơn nữa, là cam kết sẽ “đem ơn cứu độ của Người đến tận cùng cõi đất” (I-sai-a 49:6).  Dù chúng ta tưởng niệm biến cố những kẻ trung thành của Chúa Giê-su đã phản bội Người và tháo chạy, hoặc chúng ta thấy những diễn tiến đã phân tán khác hẳn những gì người ta nghĩ có thể xảy ra, thì bạn vẫn cứ nhớ điều này:  quyền lực và vinh quang Thiên Chúa là tối thượng.  Đảo lộn, bất trung, xáo trộn và ngay cả cái chết nữa cũng không thể đánh bại kế hoạch của Thiên Chúa.  Người mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và đầy óc sáng tạo bất cứ cái gì đi ngược lại Người.  Những biến cố trong Tuần Thánh khiến người ta khó chịu, nhưng  không làm người ta chán nản, bởi vì vương quốc, quyền lực và vinh quang thuộc về một mình Chúa mà thôi.  Những kế hoạch hoàn hảo của Người luôn luôn kết thúc trong chiến thắng.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Cha, con tin rằng Cha đang nắm giữ mọi sự.  Xin Cha giúp con thêm lòng hiểu biết quyền lực, kế hoạch và chiến thắng của Cha.  Hôm nay xin cho ánh sáng cứu độ của Cha soi tỏ vào tận đáy lòng con”.