Thứ Bảy Vọng Phục Sinh

Suy niệm I-sai-a 55:1-11

 

Hỡi những ai đang khát, nước đã sẵn đây!  (I-sai-a 55:1)

 

        Thiên Chúa chỉ phán một lời, liền có ánh sáng.  Vậy bạn hãy đến với Người, hãy để Người phán lời ánh sáng vào trong tâm hồn bạn.

        Trước khi tạo thành bạn, Người đã biết bạn rồi.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người cho bạn thấy Người ái mộ bạn biết chừng nào.

        Với tất cả lòng hăng say, Người đã ăn lễ Vượt qua với các môn đệ.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người nuôi dưỡng bạn bằng bánh hằng sống của Người.

        Người đã thiết lập giao ước vĩnh cửu với Ít-ra-en.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người củng cố ơn gọi Người đã ban cho cuộc đời bạn.

        Người đã đón nhận người trộm thống hối bị treo trên thập giá bên cạnh Người.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người đổ xuống trên bạn ơn tha thứ và tự do.

        Người đã chậm giận dữ và giầu lòng từ bi.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người giải thoát bạn khỏi gánh nặng mặc cảm tội lỗi và hổ thẹn.

        Trên thập giá Người đã khuất phục tội tỗi và sự chết.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người cho bạn thấy quyền lực của Người trên tội lỗi và bóng tối.

        Ngày thứ ba, Người đã sống lại từ cõi chết, nhận lấy vai trò làm Chúa và làm Vua.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người ngự trên ngai tâm hồn bạn.

        Người đã mở Kinh Thánh ra cho hai môn đệ trên đường Em-mau.  Vậy bạn hãy đến với Người và để lời Người bừng cháy lên trong lòng bạn.

        Người là Chúa vĩnh cửu, Đấng đã có, đang có và sẽ đến.  Vậy bạn hãy đến với Người và để cho đời bạn được bao bọc trong sự sống vô biên của Người.

        Người đã chữa lành mọi kẻ tìm kiếm Người.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người phục hồi tinh thần bạn, trí óc bạn và thân xác bân.

        Người làm cho mọi sự nên mới mẻ.  Vậy bạn hãy đến với Người và chia sẻ với sự Phục sinh của Người.

        Trong Người có trọn vẹn sự khôn ngoan và hiểu biết.  Vậy bạn hãy đến với Người và để Người đổ đầy tâm hồn bạn ơn hiểu biết thánh ý Người.

        Người hoàn tất những gì Người đã khởi đầu.  Bạn hãy đến với Người và để Người hoàn tất những kế hoạch cũng như lời hứa Người dành cho đời bạn.

 

Cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, ngợi khen Chúa!  Vào đêm Chúa phá tan bóng tối, con đến với Chúa trong niềm tin và trông cậy.  Con phó thác mọi sự trong tay Chúa”.