« Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa…»

                                                                                                                              Mt 13,1-9

 

Có đâu Người gieo giống lạ đời ?

Gieo tràn hạt giống khắp muôn nơi

Vệ đường, gai góc và sỏi đá...

Gieo cả tình yêu đẹp rạng ngời.

 

Cuộc sống có ngàn muôn lý lẽ

Yêu thương lơ đễnh để ngoài tai

Kẻ dữ, người lành, chung cơ hội

Thắp đèn hi vọng sáng tương lai.

 

Ở đời nào ai trọng ai khinh

Người gieo giống ấy quả công bình

Đất tốt sánh vai cùng sỏi đá

Nhận mầm sống mới để hồi sinh

 

Gieo Lời hằng sống không ngừng nghỉ

Gieo luôn kiên nhẫn của đợi chờ

Vung vãi ân tình, tay phung phí

Chân tìm chẳng mỏi đất cằn khô.

 

Thức lâu mới biết được đêm dài,

Lòng Người gieo giống, hiểu chăng ai ?

Cơ hội nghĩa tình luôn lặp lại

Cho ai lỡ bước sống xa Ngài .

 

 

 

 

Thanh Phương