LỄ HIỂN LINH

Bê-lem của tâm hồn chúng ta

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 2:1-12)

          Câu hỏi của mấy nhà chiêm tinh “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu?” không phải là câu hỏi bình thường, nhưng nó đã đòi mỗi người phải có một câu trả lời.  Các nhà chiêm tinh thì lên đường từ nơi xa xôi để đến bái lạy Người.  Vua Hê-rô-đê và dân Giê-ru-sa-lem thì bối rối xôn xao.  Muốn gỡ rối, nhà vua đã tìm đủ cách để có thông tin chính xác về Hài Nhi.  Ông ra lệnh cho các thượng tế và kinh sư tra cứu Kinh Thánh xem Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.  Ông còn xảo quyệt bí mật hỏi các nhà chiêm tinh về ngày giờ “ngôi sao” của Hài Nhi xuất hiện.  Biết được là Người sinh tại Bê-lem, ông sai họ đi Bê-lem và vờ vịt xin họ sau khi kiếm được Hài Nhi thì cho ông biết, để ông “cũng đến bái lạy Người”.  Quả là một âm mưu thâm độc nhằm giết hại Đấng Ki-tô!

          Nhưng chính Đấng Ki-tô ấy lại là Đấng các nhà chiêm tinh và chúng ta đang cố gắng tìm đến.  Hơn 700 năm trước Chúa giáng sinh, ngôn sứ Mi-kha đã nói về vai trò của Bê-lem:  “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời”.  Thực ra Bê-lem là một trong những thành nhỏ nhất trong Ít-ra-en, nhưng nó nổi tiếng một thời vì là quê hương của vua Đa-vít.  Có lẽ vì ở gần bên cạnh Giê-ru-sa-lem, nên Bê-lem trở nên lu mờ trước tầm quan trọng của thánh đô.  Giờ đây Thiên Chúa phục hồi thế giá cho Bê-lem khi Người cho Con Một giáng trần tại nơi bị quên lãng này.

          Có khi nào chúng ta nghĩ những lời ngôn sứ Mi-kha nói về Giê-ru-sa-lem cũng là những lời ngài nói về mỗi người chúng ta không?  Tại sao lại không, vì mỗi tâm hồn chúng ta sẽ là một Bê-lem để Chúa sinh ra và ở lại, để cho danh hiệu Em-ma-nu-en được thể hiện nơi chúng ta.  Chúng ta mỗi người là một cá thể nhỏ nhất trong nhân loại.  Nhưng mỗi người đều có một phẩm giá lớn lao để làm một Bê-lem cho Đấng cứu độ sinh ra trong chúng ta và chăn dắt chúng ta.  Nhưng đâu là dấu hiệu cho thấy Chúa Giê-su sinh ra trong tâm hồn chúng ta?  Ngôi sao dừng lại ở Bê-lem là dấu hiệu Hài Nhi đang ở đấy.  Đèn chầu trong nhà thờ là dấu hiệu Chúa Giê-su hiện diện trong Thánh Thể.  Vậy thì Bê-lem của tâm hồn chúng ta cũng phải có một dấu hiệu, đó là một đức tin sống động biểu lộ qua việc làm hơn là lời nói.  Hành vi của các nhà chiêm tinh “sấp mình thờ lạy” và “dâng tiến vàng, nhũ hương và mộc dược” là hành vi nhận biết con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su là Đấng cứu độ.  Hành vi nhận biết ấy cũng mở ra cho họ một con đường mới, đi lối khác mà về xứ mình chứ không theo con đường gian ác của vua Hê-rô-đê.  Đến lượt chúng ta cũng phải làm những gì họ đã làm để tiếp tục hành trình đức tin Ki-tô của chúng ta.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Thực ra danh hiệu Ki-tô hữu đã nói lên vai trò của chúng ta là Bê-lem cho Chúa sinh xuống rồi.  Tuy nhiên chúng ta thường lại thiếu vắng những tâm tình và lòng tin của các nhà chiêm tinh.  Chúng ta nhiều khi không đi theo ngôi sao, tức là theo sự hướng dẫn của đức tin Ki-tô.  Chúng ta lắm lúc không mừng rỡ vô cùng vì có Chúa trong tâm hồn.  Chúng ta không sấp mình thờ lạy Chúa, trong khi lại chạy theo và tùng phục những thứ thuộc về thế gian.  Chúng ta không dâng tiến Chúa tất cả bản thân chúng ta và sẵn sàng để cho con người và sứ mệnh Chúa Ki-tô hoàn toàn chiếm đoạt và biến đổi con người chúng ta.

          Nhờ bí tích Rửa tội, Chúa đã phục hồi chúng ta thành một Bê-lem quan trọng giữa gia đình nhân loại rộng lớn.  Chúng ta cứ sống những lời hứa rửa tội là sẽ xuất hiện một ngôi sao để dẫn đường cho những người chung quanh tìm gặp Chúa.  Bê-lem chỉ thực sự là Bê-lem khi nó có một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời của chúng ta!                              Lm. Đaminh Trần đình Nhi       


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A