CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN

Ông Gio-an giới thiệu và làm chứng cho Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 1:29-34)

          Thiên Chúa Cha đã giới thiệu Chúa Giê-su với nhân loại khi Người đến chịu phép rửa của ông Gio-an Tẩy Giả.  Giờ đến lượt ông Gio-an giới thiệu Chúa Giê-su với dân chúng.  Ông Gio-an đã làm công việc giới thiệu ấy như sau:

          Trước hết ông nói về sứ mệnh của Chúa Giê-su:  “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian”.  Chiên là tế vật được sử dụng trong nghi lễ Xá tội của dân Ít-ra-en.  Máu chiên được rảy trên dân chúng để nói lên sự hòa giải giữa họ với Thiên Chúa.  Khi giới thiệu Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa, rõ ràng ông Gio-an cho thấy việc hòa giải ấy khởi đầu từ phía Thiên Chúa.  Thiên Chúa đã dùng chính Con Một Người làm hy lễ sát tế để xóa đi mọi tội lỗi ngăn cách nhân loại với Người.  Từ nay, thượng tế không còn phải vào Cung thánh mỗi năm một lần để xin Chúa xá tội cho toàn dân nữa.  Nhưng Chiên Thiên Chúa là Chúa Giê-su đã chết một lần trên thập giá thay cho các con chiên bị sát tế trên bàn thờ và Người lấy cái chết đền bù ấy để chuộc nhân loại khỏi vòng nô lệ tội lỗi (xem Do-thái 10:11-18).  Chỉ một hình ảnh Chiên Thiên Chúa đã đủ để giới thiệu sứ mệnh cao cả của Chúa Giê-su.

          Tuy nhiên sau khi giới thiệu con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su rồi, ông Gio-an Tẩy Giả còn muốn làm chứng nhân cho Người nữa.  Để làm chứng cho Chúa, ông không dựa vào thế giá của cá nhân ông, mà dựa vào uy quyền của Chúa Thánh Thần.  Tuy ông xuất hiện trước khi Chúa Giê-su đến, nhưng so với Chúa thì Người “trổi vượt hơn ông vì Người có trước ông”.  Do đó, ông hoàn toàn căn cứ vào chứng nhân có đủ tư cách, đó là Chúa Thánh Thần.  Chính Thánh Thần đã linh hứng cho ông để ông giới thiệu Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa.  Giờ đây Thánh Thần lại bảo ông:  “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”.  Chứng từ của ông là do mắt thấy tai nghe.  Ông quả quyết:  “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”.  Phải, chính Thiên Chúa đã tuyển chọn Con Một Người cho sứ mệnh cao cả là xóa bỏ tội trần gian.  Nhiệm vụ của Gio-an là thấy sao nói vậy và ông làm chứng qua việc thấy và nghe Chúa Thánh Thần.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Cũng như ông Gio-an Tẩy Giả, sứ mệnh của chúng ta hôm nay là tiếp tục giới thiệu Chúa cho thế giới và những người chung quanh chúng ta.  Tuy nhiên để thi hành sứ mệnh ấy, chúng ta không thể không xác tín về con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su.  Xác tín đó phải xuất phát từ tâm hồn nhận biết rằng chúng ta cần được Chúa cứu độ và chỉ có Chúa Giê-su là Đấng cứu độ duy nhất.  Nhưng nhận biết chưa đủ, vì việc cứu độ chỉ được thể hiện qua việc cộng tác giữa chúng ta với Chúa.  Mà đã cộng tác thì đó phải là một tương quan giữa chúng ta với Người.  Chúa không bảo chúng ta cứ ngồi yên đấy, để Người lo từ A tới Z, nhưng Người dạy chúng ta “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”, nghĩa là hãy để cho tương quan với Chúa biến đổi con người chúng ta thành một tạo vật mới.  Chúng ta phải chủ động trong việc thay đổi con người mình.  Theo mẫu gương của Chúa Giê-su, chúng ta phải loại bỏ đi những gì trái ngược với mẫu gương ấy và học với Người, nhờ đó chúng ta được trở nên “đồng hình đồng dạng với Người”.

          Chúa Giê-su, Chiên Thiên Chúa, muốn xóa bỏ tội lỗi chúng ta.  Nhưng nếu chúng ta không chịu buông tội lỗi ra thì Chúa cũng đành chịu, vì Người không muốn xúc phạm tự do của chúng ta!  Đây thực là một tiến trình thay đổi để trở nên tạo vật mới, kéo dài suốt cuộc đời.

          Ngoài ra, song song với việc thay đổi con người, Chúa cũng muốn chúng ta tiếp tục vai trò giới thiệu và làm chứng cho Chúa như ông Gio-an đã làm.  Cách làm chứng tốt nhất, đó là biểu lộ lòng tin của chúng ta vào Chúa Giê-su, Chiên Thiên Chúa.   

 

Lm. Đaminh Trần đình Nhi