CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Loan báo Tin Mừng đang khi ngồi tù

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 11:2-11)

          Chúa Nhật trước chúng ta đã nghe thánh Mát-thêu thuật lại ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng kêu gọi ngưới ta sám hối khi ông thi hành sứ vụ tại bờ sông Gio-đan.  Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc ông làm khi ông đang ngồi tù.

          Đã vào tù là hoàn toàn bị hạn chế sinh hoạt, vậy mà ông Gio-an Tẩy Giả vẫn không chịu ngồi yên, nhưng tiếp tục sứ mệnh giúp người ta chuẩn bị đón Chúa Giê-su đến.  Qua tin tức bên ngoài, ông đã “nghe biết những việc Đức Ki-tô làm”.  Bản thân ông đã nhận ra Chúa và giới thiệu cho môn đệ ông:  “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Gio-an 1:29).  Tuy nhiên đó mới chỉ là Thánh Thần Chúa linh hứng để ông nói lên như vậy, rồi sau đó ông ngồi tù và không được tận mắt thấy Chúa Giê-su thi hành sứ mệnh.  Còn các môn đệ của ông và nhiều người khác vẫn chưa biết gì về Chúa hoặc chưa tin vào Người, cho nên ông Gio-an có cách để trước hết giúp mình và giúp họ xác tín về con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su.  “Ông sai môn đệ đến hỏi Người rằng: ‘Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?’”   Làm như thế, ông Gio-an muốn môn đệ có dịp trực tiếp gặp gỡ Chúa Giê-su và mắt thấy tai nghe nhưng việc Người làm và giảng dạy, nhờ đó họ sẽ tin Chúa như ông đã tin.  Rồi khi các môn đệ tin vào Chúa Giê-su rồi, hoặc họ sẽ đi theo làm nôn đệ Chúa theo lời khuyên của ông, hoặc họ sẽ đi nói cho những người khác biết về Chúa.  Đó là cách ông Gio-an Tẩy Giả loan báo Tin Mừng, mặc dù ông đang bị tù đày.  Lời Chúa không thể bị xiềng xích được!

          Nếu ông Gio-an Tẩy Giả đã tạo dịp để môn đệ mắt thấy tai nghe Chúa Giê-su làm cho “người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy và kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”, nhờ đó họ nhận biết căn tính Đấng cứu độ, thì Chúa Giê-su cũng không tiếc lời ca tụng ông Gio-an Tẩy Giả đã chu toàn vai trò sứ giả cho Chúa.  Người tôn ông lên trên cả hàng ngũ ngôn sứ là những người được toàn dân Ít-ra-en kính trọng.  Hơn thế nữa, Người còn quả quyết “trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả”.  Đến đây Chúa Giê-su đã đóng lại thời đại Cựu Ước và mở ra cho nhân loại một trời mới đất mới, đó là Nước Trời, trong đó “kẻ nhỏ nhất còn cao trọng hơn ông”.  Sứ vụ của ông Gio-an Tẩy Giả cao cả như vậy đó, nhưng ông lại hết sức khiêm nhường và chỉ mong muốn Chúa Giê-su phải được nổi bật lên, còn ông phải lu mờ đi (Gio-an 3:30).

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Những gì thánh Gio-an Tẩy Giả làm đang khi ngài bị tù đày cũng là những điều chúng ta có thể làm trong cuộc sống đầy ràng buộc hôm nay.  Chúng ta bị “cầm tù” trong những giới hạn của con người, những bận rộn của đời sống hằng ngày, những nặng nề của bổn phận, những yếu đau cả thể xác lẫn tinh thần… Tuy nhiên chúng ta vẫn có điều kiện thuận lợi hơn thánh Gio-an Tẩy Giả và có nhiều phương tiện thông tin để loan báo Tin Mừng.  Chúng ta có thể đích thân nói với người khác về Chúa.  Chúng ta cũng có thể làm như các môn đệ của thánh Gio-an Tẩy Giả, là ra đi để mắt thấy tai nghe những điều Chúa làm cho chúng ta và những người thân yêu, rồi kể lại cho người khác biết về Chúa.

          Nhưng đặc biệt nhất là Chúa Giê-su quả quyết với chúng ta về giá trị lớn lao của những ai thuộc về Nước Trời.  Nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta được gọi làm “kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời”, làm con cái của Cha trên trời.  Vinh dự luôn đi đôi với bổn phận.  Vậy để sống xứng đáng với phẩm giá của kẻ thuộc về Nước Trời, chúng ta phải làm gì?  Một lần nữa, chúng ta hãy nghe lại sứ điệp của thánh Gio-an Tẩy Giả:  “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.

Lm. Đaminh Trần đình Nhi

7-12-2010


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm A