CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

Chúng ta là dân biết xây dựng Nước Thiên Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mát-thêu 21:33-43)

         Chúa Giê-su vẫn tiếp tục nói với các thượng tế và kỳ mục về Nước Trời bằng dụ ngôn.  Với dụ ngôn hai người con được cha sai đi làm vườn nho, Chúa Giê-su đã đi tới kết luận bằng một lời cảnh báo:  “Tôi bảo thật các ông:  những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông”.  Hôm nay, với dụ ngôn những tá điền làm vườn nho đã giết các đầy tớ và cả con trai của ông chủ vườn nho, Chúa Giê-su đưa ra lời cảnh báo các nhà lãnh đạo Do-thái còn nghiêm khắc hơn:  “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”.  Việc họ từ chối không đón nhận Người đã khiến Chúa Giê-su nhắc nhở họ về sứ mệnh của Người:  “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường”.  Vậy Chúa muốn gửi cho chúng ta sứ điệp nào với lời nhắc nhở trên đây?

         Vẫn là vườn nho, một hình ảnh quen thuộc trong những dụ ngôn của Chúa Giê-su để ám chỉ Ít-ra-en.  Còn những thợ làm vườn nho chính là những người có bổn phận dẫn dắt và giúp cho dân Chúa sống trung thành như dân riêng của Người.  Thiên Chúa muốn họ hãy cộng tác với các vị ngôn sứ là những kẻ được Người sai đến để nhắc nhở dân Ít-ra-en sống theo luật Người, nhất là hợp tác với Con Một Người là Chúa Giê-su, để canh tác vườn nho Ít-ra-en Mới và đem ơn cứu độ của Người đến toàn thể nhân loại.  Họ sẽ là những “thợ xây” chung tay cùng với Chúa Giê-su xây dựng một nhà Ít-ra-en Mới.  Họ sẽ cùng với “người con thừa tự” của Thiên Chúa, đưa mọi người vể chung hưởng gia nghiệp của Cha trên trời.  Quả thực là một sứ mệnh hết sức cao cả mà Thiên Chúa đã mời gọi họ, những thượng tế, kỳ mục, Pha-ri-sêu và các kinh sư, hãy lãnh nhận và thi hành để đem Nước Trời đến với mọi người trên trần gian!

         Nhưng các thượng tế và những người lãnh đạo dân Chúa đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào?  Chẳng những họ từ chối, mà còn đang tâm giết hại các ngôn sứ, và cuối cùng giết luôn cả Con Một Thiên Chúa.  Họ là những “thợ xây” đã thẳng tay loại bỏ tảng đá “Ki-tô” khi đóng đinh Người trên thập giá.  Nhưng trong “công trình kỳ diệu” của Thiên Chúa, tảng đá bị loại bỏ ấy lại trở nên vô cùng quan trọng, vì nó là tảng đá góc tường để nối kết mọi viên đá lại với nhau và là sự bảo đảm kiên cố cho Nước Thiên Chúa tại trần gian.  Thực vậy, vì tảng đá góc tường là ơn cứu độ của Thiên Chúa, nên các viên đá khác nhờ liên kết với tảng đá góc tường ấy mà được cứu độ.

         Vì thái độ ngoan cố và bất hợp tác của các người lãnh đạo Ít-ra-en, nên Thiên Chúa lấy dân riêng Người đi khỏi họ và thay thế bằng “một dân biết làm cho Nước Thiên Chúa sinh hoa lợi”.  Với tảng đá góc tường là Chúa Giê-su và Nước Thiên Chúa là vương quốc của ơn cứu độ, Thiên Chúa mời gọi hết mọi người, bất kể dân tộc hay quốc gia, bước vào một cuộc tạo dựng mới, để mọi người được trở thành con cái Thiên Chúa và sống trong tự do của Chúa Thánh Thần.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         “Nỗi buồn” của Thiên Chúa khi thấy Ít-ra-en trở thành vườn nho hoang tàn và không sinh lợi đã được ngôn sứ I-sai-a diễn tả thật thống thiết!  Nhưng từ “thất bại” ấy của Thiên Chúa, Người lại thực hiện một kế hoạch vô cùng kỳ diệu, là sẵn sàng cho tất cả nhân loại được đón nhận vào Nước Thiên Chúa đang mở rộng cửa.  Đây là hồng ân vĩ đại nhất và còn kỳ diệu hơn cả việc Thiên Chúa tạo dựng muôn loài.  Nước Thiên Chúa là một cuộc tạo dựng mới đang diễn tiến, không phải trên phương diện địa lý hay lịch sử, nhưng trong chính tâm hồn của tất cả những ai đón nhận Chúa Giê-su và Tin Mừng.

         Chúng ta là con cái Chúa và đang tham dự vào cuộc tạo dựng mới ấy.  Nhưng việc tham dự ấy phải khởi đầu từ tâm hồn mỗi người chúng ta.  Nếu chúng ta để cho tình yêu Chúa Ki-tô và Tin Mừng của Người thay đổi con người tội lỗi chúng ta thành những người con dễ thương của Cha trên trời là chúng ta đang cộng tác với cuộc tạo dựng mới ấy.  Khi ảnh hưởng và sức mạnh Nước Trời biến đổi chúng ta hoàn toàn thành một “tạo vật mới” theo khuôn mẫu Ki-tô, đó là lúc chúng ta được cứu độ và làm cho Nước Chúa sinh hoa lợi vậy!     Lm. Đa-minh Trần đình Nhi  


Suy Niệm Lời Chúa Năm A