CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

Tám Mối Phúc, lời kêu gọi phổ quát nên thánh

 

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Xp 2:3; 3:12-13;  1 Cr 1:26-31;  Mt 5:1-12a)

          Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật trước đã trình bày khởi đầu sứ vụ của Chúa Giê-su.  Hôm nay Lời Chúa bắt đầu giới thiệu lời giảng đầu tiên của Chúa Giê-su mà tất cả chúng ta đều rất quen thuộc:  Bài giảng trên núi về Tám Mối Phúc.  Những điều được nói lên trong bài giảng đầu tiên này hẳn phải là hết sức quan trọng.  Tám Mối Phúc nói lên căn tính của những người được Chúa Giê-su mời gọi làm môn đệ, tức là các Ki-tô hữu.  Việc trở thành môn đệ Chúa là một diễn trình biến đổi, từ bước đầu tiên là nhìn nhận thân phận nghèo hèn của mình để tiến tới thái độ sẵn sàng mở lòng đón nhận sự sống phong phú do lời giảng của Chúa Giê-su đem lại.  Cả ba bài đọc hôm nay đều nói về diễn trình biến đổi này.

          Một diễn trình biến đổi luôn có điểm khởi đầu.  Vậy trong diễn trình để trở thành môn đệ Chúa, chúng ta bắt đầu từ đâu?  Chúng ta bắt đầu từ khởi điểm là “một dân nghèo hèn và bé nhỏ   nương ẩn nơi danh Đức Chúa” (bài đọc 1).  Ngôn sứ Xô-phô-ni-a đã nhắc nhở dân It-ra-en hãy bắt đầu từ thân phận nghèo hèn này mà “tìm kiếm Chúa, tìm sự công chính, tìm đức khiêm nhường” để được Chúa che chở.  Đúng vậy, muốn được Chúa che chở thì mình phải nhìn nhận thân phận nghèo hèn của mình.  Còn nếu chúng ta cứ vỗ ngực tự phụ mình làm được mọi sự không cần Chúa, thì làm sao Chúa che chở chúng ta được.  Cái nhìn của ngôn sứ Xô-phô-ni-a về dân Ít-ra-en cũng áp dụng cho tất cả những ai muốn tiếp nhận giáo lý của Chúa Giê-su.  Họ cần phải hoàn toàn khiêm nhượng để bắt đầu chấp nhận một cuộc thay đổi nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô.  Lời Chúa Ki-tô sẽ như sương sa từ trời xuống, thấm vào tâm hồn chúng ta và làm cho hạt giống nảy mầm, cây cối phát triển và sinh hoa kết quả (I-sai-a 55:10-11).

          Suy niệm về khởi đầu là những kẻ nghèo hèn trong diễn trình trở nên môn đệ Chúa hoặc Ki-tô hữu, thánh Phao-lô đã nói lên một nghịch lý trong đường lối Thiên Chúa biến đổi chúng ta.  Đó là “những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có” (bài đọc 2).  Thiên Chúa đã làm ngược đời!  Chúng ta là “điên dại, hèn mạt không đáng kể, là không có” trước mặt Chúa, nhưng Người sẽ biến đổi chúng ta thành “khôn ngoan, quyền thế và quý phái”, nếu chúng ta để cho lời Chúa Ki-tô thay đổi chúng ta.  Thánh Phao-lô quả quyết rằng “chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su”, nghĩa là chúng ta đích thực là con cái Thiên Chúa, mang căn tính đầy đủ của mình.

          Làm sao chúng ta có thể thực sự là những người “hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su”?  Chúng ta cứ đọc thật chậm những lời của Chúa trong Bài giảng Tám Mối Phúc, nếu chúng ta thấy mình thuộc về bất cứ người nào trong tám hạng người “có phúc” là chúng ta “hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su” rồi đó!  Hoặc nói khác đi, chúng ta trở thành môn đệ của Chúa rồi đó!  Tuy nhiên chúng ta đừng quên thân phận nghèo hèn của mình.  Nghèo hèn không phải là thiếu tiền thiếu bạc, nhưng là “tình trạng khởi đầu” (status quo) để chúng ta bắt đầu hành trình mới.  Chúa không kêu gọi chúng ta vì chúng ta thánh thiện, nhưng vì chúng ta là những kẻ tội lỗi, yếu đuối cần được dẫn dắt và che chở.  Càng chấp nhận thân phận tội lỗi, chúng ta càng dễ nên thánh!  Mỗi Mối Phúc ít ra là một lời kêu gọi thích hợp nhất được áp dụng cho một cá nhân và là một hướng đi giúp người ấy trở nên hoàn thiện theo khả năng của họ.  Như thế Tám Mối Phúc quả thực là một lời kêu gọi phổ quát hãy nên thánh dành cho hết mọi người không loại trừ ai.

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Tại Đền Thánh quốc gia Vuơng Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Washington, D.C., đằng sau cửa chính có một bức họa nổi mang tên “Lời gọi phổ quát hãy nên thánh”.  Trên bức họa nổi ấy, người ta nhận ra nhiều khuôn mặt đương thời lẫn các vị thánh trong Giáo Hội, tất cả đều nằm trong tầm ánh sáng Chúa Thánh Thần.  Có Mẹ Têrêxa Calcutta, Đức giáo Hoàng Gioan Phaolô II, linh mục, tu sĩ, giáo dân nam nữ già trẻ.  Họ đều là những người “có phúc” mà Chúa Giê-su nói tới trong Bài giảng trên núi.  Như dân Ít-ra-en lãnh nhận Lề Luật Chúa từ ông Mô-sê trên núi xuống, ta cũng hãy lắng nghe Bài giảng trên núi của Chúa về Tám Mối Phúc như là cẩm nang giúp chúng ta thực hiện cuộc hành trình nên thánh!        

 

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A