CHÚA GIÊSU LÀ AI ?

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN, năm A

Is 22,19-23   Rm 11,33-36  Mt 16,13-20

 

Tin Mừng thuật lại cho chúng ta hay :” Các môn đệ sau khi đã đi theo Chúa Giêsu một thời gian, đã học hỏi nơi Chúa nhiều điều, đặc biệt các ngài đã được Chúa Giêsu dạy bảo, uốn nắn, làm phép lạ trước mặt các ngài. Hôm nay khi nghe dân chúng bàn tán về Chúa với nhiều tước hiệu, với nhiều danh xưng khác nhau. Chúa Giêsu muốn biết các môn đệ nghĩ sao, hiểu thế nào về Ngài ?

Thực tế, khi được kêu mời đi theo Chúa Giêsu, các môn đệ vẫn mù mờ về Thầy của mình, đặc biệt về con đường cứu độ, về ý định của Thiên Chúa đối với Thầy Giêsu, do đó, Chúa Giêsu muốn biết các môn đệ hiểu làm sao về Ngài trong khi có nhiều người dân cho Ngài là Gioan Tẩy Giả, có người nói Ngài là Êlia, là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó ! Tất cả sự hiểu biết của những người đó và những danh hiệu mà họ gán cho Chúa Giêsu, không phải là không đúng, nhưng chỉ đúng một khía cạnh nào đó mà thôi, chưa nói đúng được điều Chúa muốn biết. Nên, nhân đến thành kế cận thành Xê-da Phi-lip-phê, Chúa Giêsu đã được nghe các môn đệ thuật lại việc quần chúng nghĩ về Chúa như chúng ta vừa nghe. Bây giờ, Ngài muốn biết các môn đệ gọi Thầy mình là ai ? Simon Phêrô vẫn là người nhanh  n,hảu nhất, đã đại diện các môn đệ, thưa với Chúa Giêsu rằng :” Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống “. Lập tức, Chúa Giêsu đã nói với Phêrô rằng Phêrô là người có phúc và đó là chính mặc khải Thiên Chúa Cha vén mở cho Ngài. Do đó, Chúa đã đặt Phêrô làm đầu Giáo Hội. Chúa đổi tên Simon thành Phêrô nghĩa là Tảng Đá, trên Đá Tảng vững chắc, Chúa Giêsu xây dựng Hội Thánh của Ngài sự dữ và kẻ dữ sẽ không làm gì được. Thật lạ lùng, thật kỳ diệu! Bởi vì đây là lời mặc khải của Thiên Chúa, Cha của Chúa Giêsu. Đây là câu trả lời Chúa Giêsu muốn biết. Chúa đã chọn Phêrô làm tông đồ trưởng và sau này, dù Phêrô chối Chúa ba lần như lời Chúa báo trước. Phêrô đã thành thực ăn năn, sám hối, Chúa vẫn thương và tha thứ tội lỗi cho Phêrô. Do đó, khi hỏi về lòng yêu mến của Phêrô, cả ba lần Phêrô đều trả lời :” Vâng, Thầy biết con yêu mến Thầy “ và Chúa nói với Phêrô :” Hãy chăn dắt chiên của Ta “ “ Hãy củng cố đức tin của anh em con “. Chúa luôn yêu, tin tưởng Phêrô và các tông đồ của Ngài. Chính vì thế, khi về Trời, Chúa luôn tưởng vào các tông đồ và một nhóm các tín hữu, các người phụ nữ đạo đức, thánh thiện. Ngài trao phó cho họ tiếp tục sứ mạng cứu thế của Ngài ở dưới trần gian này.

Lời tuyên tín của thánh Phêrô cũng là lời tuyên xưng của các tông đồ, của Matta và của toàn thể Giáo Hội. Chúa tin tưởng Giáo Hội vì Giáo Hội thay mặt Ngài tiếp tục sứ mạng cứu rỗi của Ngài và Ngài luôn hiện diện với Giáo Hội mọi ngày cho đến tận thế! Lúc nào Chúa cũng hiện diện với Giáo Hội, trong Giáo Hội và với Giáo Hội. Do đó, giờ đây nếu Chúa hiện ra với chúng ta và hỏi như Chúa đã hỏi các môn đệ xưa, chắc chắn mỗi người chúng ta sẽ mau mắn, can đảm và hãnh diện tuyên xưng :” Thấy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian “ , Và như thế chúng ta thực là có phúc vì quả thật chúng ta không thấy Chúa bằng xương bằng thịt như các môn đệ, các tông đồ và nhiều người xưa nhưng :” Phúc cho chúng ta vì chúng ta đã không thấy mà tin “ như chính lời Chúa đã phán xưa.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con luôn tin Chúa, luôn phó thác vào Chúa và luôn cậy trông vào Đức Mẹ. Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Dân chúng nói Chúa Giêsu là ai ?

2.Các môn để bảo Chúa Giêsu  là ai ?

3.Ai đã bảo cho Phêrô biết về Chúa Giêsu ?

4.Chúng ta hiểu sao về Chúa Giêsu ?


Suy Niệm Lời Chúa Năm A