CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

Tha Thứ Như Đã Được Thứ Tha

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Hc 27:30 – 28:7;  Rm 14:7-9;  Mt 18:21-35)

          “Tao tha chết cho mày lần này, không có lần sau nữa đâu!”  Hoặc “Chỉ một lần này nữa thôi.  Tái phạm một lần nữa thì sẽ không tha”.  Đó là lối tha thứ của con người, tha thứ được đóng khung trong một giới hạn rõ ràng và không thay đổi.  Lối tha thứ ấy hoàn toàn trái ngược với lối tha thứ của Thiên Chúa.  Sự khác biệt này được nói lên trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, nhất là bài đọc trích sách Huấn ca và bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu.  Điều xác định sự khác biệt giữa hai lối tha thứ chính là lòng thương xót và quảng đại mà Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta là những kẻ tội lỗi.

          Trước hết chúng ta hãy nghe lời tác giả sách Huấn ca khuyên bảo chúng ta tại sao phải tha thứ:  vì chẳng có ai là người hoàn hảo và không có tội lỗi.  Ngài đưa ra những lý do đích đáng.  Oán hờn và giận dữ không phải là thái độ của con cái Chúa.  Nuôi lòng hờn giận là tự gây thương tích cho lòng mình nên không thể được Chúa chữa lành.  Không thương người khác mà chỉ nuôi thù hận thì đâu đáng được Chúa thương tha thứ.  Tóm lại, lời khuyên của sách Huấn ca được tóm tắt trong câu này:  “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha”.  Trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là những kẻ tội lỗi.  Cho nên khi cầu nguyện, một trong bốn hành vi của cầu nguyện là chúng ta khấn xin Chúa tha thứ những lầm lỗi đã phạm.  Xin Chúa tha tội cho mình mà lại không bỏ qua điều sai trái của anh chị em thì quả là vô lý!  Khi dạy chúng ta cầu nguyện, chính Chúa Giê-su cũng đã đưa hành vi này vào phần thứ hai của kinh Lạy Cha:  Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

          Vậy Chúa “tha nợ” cho chúng ta thế nào?  Đâu phải là quá tam ba bận!  Mà là tha hoài không ngừng.  Chúa Giê-su đã nói lên chân lý này khi Người kể dụ ngôn tên đầy tớ độc ác không tha nợ cho anh bạn, trong khi chính hắn đã được vua tha cho món nợ kếch sù.  Vì thế hắn đã bị vua trừng phạt cho đến ngày trả hết nợ cho vua.  Mà chẳng bao giờ hắn có thể trả hết nợ được, cho nên hắn bị trừng phạt đời đời!  Chủ đích của câu chuyện là đưa tới kết luận:  “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em chẳng hết lòng tha thứ cho anh em mình”.  Món nợ mười ngàn yến vàng quá lớn nhưng đã được tha là hình ảnh nói lên lòng quảng đại bao la của Thiên Chúa luôn tha thứ.  Còn lòng quảng đại của con người được giới hạn trong bảy lần tha thứ mà Phê-rô đã cho là tột đỉnh rồi.  Do đó Chúa Giê-su đã phá bỏ giới hạn ấy của loài người để thay thế bằng sự quảng đại vô biên của Thiên Chúa khi Người bảo Phê-rô:  “Thầy không bảo là đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy”.  Nói tóm lại, không thể so sánh lòng quảng đại của con người với lòng quảng đại của Thiên Chúa!  Lòng quảng đại của Thiên Chúa không đặt ra những giới hạn cho tình yêu, lòng thương xót và tha thứ của Người.  Để diễn tả lòng thương xót ấy của Thiên Chúa, câu chuyện dụ ngôn kể:  “Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ”.  Đáng lẽ y sẽ bị giam giữ suốt đời, nhưng y lại được cho về nhà và được xóa nợ.  Thử hỏi còn hình ảnh nào đúng hơn để diễn tả Thiên Chúa giầu lòng thương xót không?

Sống sứ điệp Lời Chúa

          Thánh Phao-lô có biệt tài diễn tả mối liên đới giữa Thiên Chúa, Đức Ki-tô và chúng ta, cũng như mối liên đới giữa chúng ta với nhau.  Do đó, dù sống hay chết, không ai là một hòn đảo, nhưng là sống chết cho Chúa và cho anh chị em.  Trong mối liên đới ấy, chúng ta biểu lộ tình yêu và tha thứ, chúng ta phải là những người “thuộc về Chúa”.  Chúa luôn tha thứ cho chúng ta và Người là gương mẫu tha thứ.  Mức độ tha thứ của Người được dùng làm thước đo cho việc tha thứ của chúng ta.  Tha thứ là hành vi Chúa yêu thương chúng ta.  Cho nên hãy tha thứ cho anh chị em như Chúa tha thứ cho chúng ta thì cũng đồng nghĩa với hãy yêu thương anh chị em như Chúa yêu thương chúng ta vậy.

          Đức Gio-an Phao-lô II đã đích thân đến nhà tù tại Roma để tha thứ cho kẻ mưu sát mình, đó là tấm gương trong sáng và tân thời chứ không phải chuyện cổ tích.  Chúng ta không đến nỗi bị mưu sát, nhưng mỗi ngày đều có nhiều cơ hội để tha thứ lắm!

         Lm Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm A