Chúa Nhật V Phục Sinh B

Anh Em Hãy Lưu Lại Trong Tôi

 

 

Gio 15:1-8: 1"Tôi là cây nho thật, và Cha tôi là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với tôi mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời tôi đã nói với anh em. 4 Hãy lưu lại trong tôi như tôi lưu lại trong anh em. Như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không lưu lại trong cây nho, anh em cũng thế, nếu không lưu lại trong tôi. 5 Tôi là cây nho, anh em là những cành. Ai đang lưu lại trong tôi, tôi trong người ấy, người ấy sinh nhiều trái, vì không có tôi, anh em chẳng làm gì được. 6 Nếu ai không ở lại trong tôi, sẽ bị ném ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo và người ta nhặt lấy chúng, quăng vào lửa và nó bị cháy đi. 7 Nếu anh em lưu lại trong tôi và lời tôi lưu lại trong anh em, anh em hãy xin bất cứ điều gì anh em muốn, và điều ấy sẽ được làm cho anh em. 8 Nơi điều nầy mà Cha tôi được tôn vinh là anh em sinh nhiều  trái và trở thành môn đệ của tôi.

 

 

Là một trong những diễn từ ly biệt từ chương13:31 đến cuối chương 17, đoạn 15:1-16:4a có thể phân ra như sau: 1- Chúa Giêsu là cây nho thật (15:1-8); 2- Giới răn yêu thương (15:9-17); 3- Sự ghét bỏ của thế gian (15:18-16:4a). Căn cứ trên cụm từ “Tôi là cây nho” (cc. 1.5), đoạn 15:1-8 được chia cách thành hai: 15:1-4 và 15:5-8. Hơn nữa, những chữ “Cha tôi” (cc.1.8) đóng khung đoạn nầy; như thế, câu 1 và 8 được xem như nhập đề và kết luận của đoạn nầy.

 

Đặc điểm của đoạn nầy là dùng những hình ảnh ẩn dụ như cây nho, cành, sinh trái… để nói lên những điều có thực tương ứng là Chúa Giêsu, các môn đệ, kết quả... Về đại danh từ, ngôi thứ nhất dùng cho Chúa Giêsu tương ứng với ngôi thứ hai số nhiều chỉ đến các môn đệ. Về chủ đề, nhấn mạnh liên tục việc “lưu lại” và “sinh trái”. Mục đích là kêu gọi các môn đệ lưu lại trong Người và lời của Người khi xem ra Người sẽ vắng mặt.

 

Về cụm từ “Tôi là” (c. 1), xem bài chú giải tuần IV Phục Sinh B. Trong Cựu Ước cây nho là hình ảnh tiêu biểu chỉ dân Israel (Os 10:1–2; Isa 5:1–7; Ger 2:21; Tv 80:8–18). Dân nầy bây giờ được thu tóm trong cá nhân Chúa Giêsu; bởi đó, chỉ trong Người, Israel mới, mọi dân tộc mới tìm thấy ơn cứu độ. Tính từ “thật” được dùng cho “cây nho” nêu rõ tính cách duy nhất (x. 10:11). Đây là yếu tố tiêu biểu của Gioan (x. 1:9; 6:32; 8:16; 6:55). Chỉ Người là cây nho thật, nên phải lưu lại trong Người. Hình ảnh Chúa Cha là người trồng nho được dùng trong cả Cựu Ước và Tân Ước (x. Mc 12:1-12; Is 5:1; Tv 8:8). Tương quan giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha là hậu cảnh cho tương quan giữa Người và các môn đệ, được xem là chủ đề cốt yếu của đoạn nầy.

 

Sau những xác định nhập đề (c. 1), nguyên tắc đầu tiên được đưa ra (cc. 2-3) là trong Chúa Giêsu, cành nào không sinh trái thì bị loại ra, cành nào sinh trái thì được cắt tỉa để sinh nhiều trái hơn. Như thế, ai đó dù ở trong Người mà không sinh trái, bị kể là không có Người ở trong họ. Ở đây tuyệt đối cần một quan hệ “ở lại” hỗ tương giữa Chúa Giêsu và người ấy (x. 15:4a.5a). Trong khi, đối với người sinh trái, lời đã rao giảng cho họ luôn là nguồn thanh tẩy để họ có thể sinh trái nhiều hơn (x. 6:63). Nguyên tắc thứ hai (c. 4a) là không ai có thể tự mình sinh trái, mà chỉ có thể sinh trái trong Chúa Giêsu. Do đó, Người đưa ra mệnh lệnh duy nhất trong phân đoạn nầy: “Anh em hãy lưu lại trong tôi” (c. 4a). Ở thể mệnh lệnh động từ “lưu lại” biểu thị một hành động hơn là một trạng thái. Đó là một cố gắng liên tục bước vào trong hiệp thông với Người, điển hình như hai môn đệ đầu tiên tìm đến và lưu lại với Người (1:39).

 

Hai nguyên tắc trên được diễn giải và áp dụng cho các môn đệ trong đoạn 15:5-8. Trong câu 5, tìm thấy những từ ngữ tương tự đoạn trên, tóm kết những điều đã nói là ở trong Người thì sinh nhiều trái, và không có Người thì không thể làm được gì cả. Câu 6 và 7 tương đương với hai mệnh đề của câu 2. Ở câu 6, Gioan trình bày một giả thiết có tính tiêu cực, nhấn mạnh những hậu quả sẽ xảy đến nếu không lưu lại trong Người. “Bị quăng ra ngoài”, “bị đốt cháy” là những hình ảnh chỉ sự loại bỏ và hủy diệt. Trong khi câu 7 đưa ra những điều kiện tích cực nhưng mang tính treo lửng: “Nếu anh em lưu lại trong tôi và nếu lời của tôi ở trong anh em” (c. 7a), nghĩa là chỉ khi nào hội đủ những điều kiện nầy, thì những điều Người nói ở vế thứ hai mới được thực hiện; đó là “Anh em hãy xin bất cứ điều gì anh em muốn, điều ấy sẽ được thực hiện cho anh em” (c. 7b). Mệnh lệnh “Anh em hãy xin”, kết thúc lý luận của Gioan, tương ứng và không thể tách lìa với mệnh lệnh ở trên (c. 5) như thế nầy: Anh em hãy ở lại trong tôi và anh em hãy xin bất cứ điều gì anh em muốn. Đoạn 15:1-8 được kết luận (c. 8) với khẳng định là Chúa Cha được tôn vinh bởi việc sinh nhiều trái và trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Chữ “môn đệ” xuất hiện ở vị trí cuối cùng của câu kết nầy tóm tắt tất cả những gì được đề cập ở trước: trở nên môn đệ của Chúa Giêsu là lưu lại trong lời của Người và qua đó sẽ sinh hoa kết trái trong Người.

 

Đây là chỗ duy nhất trong kinh thánh cho thấy Chúa Cha, người trồng nho, không những hài lòng mà còn được tôn vinh bởi cây nho của mình. Chính bởi vì cây nho ấy là Con của Người luôn sinh trái ngon ngọt theo ý muốn của Người; và cũng thế tất cả những ai lưu lại trong Người Con ấy.

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B