LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

Chúa Giê-su hiến thân cho nhân loại

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Mác-cô 14:12-16,22-26)

          Thiên Chúa Cha đã “trao nộp” Con Một Người cho nhân loại.  Việc trao nộp ấy là một hành động kéo dài suốt cuộc đời trần thế của Chúa Giê-su và vẫn tiếp tục sau khi Người lên trời dưới hình thức Bí tích Thánh Thể.  Chúa Giê-su đã nói lên đầy đủ ý nghĩa trao nộp ấy khi Người “cầm lấy bánh… trao cho các ông và nói:  “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”, và khi Người cầm chén rượu… trao cho các ông, Người bảo các ông:  Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người”.

          Thịt và máu là những yếu tố căn bản tạo thành con người.  Người Do-thái và nhiều dân tộc khác còn tin rằng linh hồn nằm ở trong máu, cho nên họ không ăn thịt con vật chết ngạt.  Khi thiết lập Bí tích của sự Hiện diện, Chúa Giê-su đã biến đổi bản thể bánh và rượu thành Mình và Máu Người, để Người tiếp tục sự hiện diện đích thực giữa nhân loại.  Tuy nhiên sự hiện diện ấy không chỉ là hiện diện của Chúa Ki-tô Phục Sinh, mà còn là sự hiện diện của “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-tôi” cho đến ngày tận thế.  Như vậy, khi Chúa Giê-su phán:  “Đây là mình Thầy”, Người muốn nói đến sự hiện diện của một Thiên Chúa làm người, rao giảng Tin Mừng và thực hiện phép lạ.  Còn khi Chúa phán:  “Đây là máu Thầy”, Người muốn chúng ta hiểu công cuộc cứu độ vẫn tiếp tục hiện diện giữa lịch sử nhân loại.  Phán những lời trên, Chúa Giê-su ám chỉ sự hiện diện trọn vẹn con người và sứ mệnh của Người.  Người “trao” Mình và Máu Người cho các tông đồ lãnh nhận.  Tiếp đến Người còn dạy họ “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” là để họ tiếp tục “trao nộp” người cho những người khác.  Mơ ước của Chúa Giê-su là mọi người ai ai cũng đều “nhận lấy” Người.

          Đúng vậy, Chúa Giê-su vẫn thực sự hiện diện giữa chúng ta, mặc dù qua Bí tích Thánh Thể.  Người vẫn giảng dạy qua lời Chúa và giáo lý của Giáo Hội.  Người vẫn thực hiện những phép lạ chữa lành và xua trừ ma quỷ nhờ các chi thể của Người là chúng ta.  Khi chúng ta “chữa lành” cho anh chị em bằng những khích lệ ủi an, là Chúa đã hành động qua chúng ta.  Khi chúng ta dạy giáo lý cho các em, cho tân tòng, là Chúa giảng dạy nhờ môi miệng và tim óc chúng ta.  Chúng ta có sứ mệnh tiếp nối những gì Chúa Giê-su đã làm khi Người sống trên trần gian.  Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn…” là sứ mệnh “trao nộp” đã được Chúa Giê-su chu toàn.  Giờ đây khi Người phán “Anh em hãy nhận lấy” là Người muốn chúng ta hãy tiếp tục sứ mệnh “trao nộp Người” cho anh chị em chưa tiếp nhận Chúa.

          Tiếp đến là những lời “Đây là máu Thầy…”  Máu Người đổ ra chỉ một lần, nhưng hiệu quả công chính hóa thì vĩnh viễn “cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”, tức ngày tận thế.  Đó là máu Giao Ước, máu có khả năng cứu độ.  Máu ấy giao hòa chúng ta với Thiên Chúa, đổi căn tính của chúng ta thành con cái Thiên Chúa và đem lại cho chúng ta sự sống mới trong Thánh Thần.  Lãnh nhận Máu Chúa Giê-su tức là tiếp tục sống theo Thánh Thần trong sự sống mới của người con Chúa, cho đến hơi thở cuối cùng ở trần gian này.  Thiên Chúa đã trao nộp “Máu Giao Ước” là Chúa Giê-su cho chúng ta để cứu độ chúng ta, thì bổn phận chúng ta là phải tiếp tục “lãnh nhận” và làm cho sự sống mới trong chúng ta được phát triển.  Sự phát triển đầy đủ con người mới ấy đưa chúng ta vào thiên đàng để sống bên Chúa muôn đời.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Chúa Giê-su đã hiến thân để biến chúng ta thành con người mới và để tiếp tục kế hoạch cứu độ         chúng ta.  Lời giới thiệu “Đây là…” và cử chỉ “trao cho” gợi lên cho chúng ta tất cả những gì Chúa đã làm, đã giảng dạy, cái chết và sự sống lại của Người, để chúng ta xác tín chân lý thánh Gio-an ghi lại:  Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Gio-an 3:16).  Tình yêu “trao nộp” như thế đấy và cũng là lý do để đề tài của mầu nhiệm Sự Sáng thứ năm chính là việc Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể!

                Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm B