LỄ THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA

Lời chúc lành đầu năm của Thiên Chúa

Lắng nghe sứ điệp Lời Chúa  (Ds 6:22-27;  Gl 4:4-7;  Lc 2:16-21)

        Chúc lành là việc cha mẹ hoặc người bề trên làm cho con cái hay những người thuộc về mình.  Là con cái Chúa, chúng ta đã lãnh nhận quà tặng đầu năm hồng ân của Chúa Cha là chính Con Một Người.  Hôm nay kèm theo quà tặng, Thiên Chúa nói với chúng ta lời chúc lành như một người Cha chúc phúc cho con cái.  Lời chúc lành của Người rập theo một khuôn mẫu và Người dạy cho A-ha-ron để ông thay mặt Chúa chúc lành cho con cái Ít-ra-en (bài đọc 1).  Thánh Phao-lô thì suy gẫm về việc thể hiện lời chúc lành của Thiên Chúa qua sự kiện Người sai Con của Người tới để nhờ đó chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử (bài đọc 2).  Riêng bài Tin Mừng cho chúng ta hình ảnh dễ thương là Mẹ Ma-ri-a, Đấng là Mẹ Thiên Chúa và là người mang phúc lành của Thiên Chúa đến cho nhân loại.

        1.  Việc Thiên Chúa chúc lành cho Ít-ra-en tiên báo Thiên Chúa là Cha chúc lành cho chúng ta.  Thiên Chúa là Cha.  Chân lý này đã bắt đầu hiện rõ trong lịch sử dân riêng Chúa là Ít-ra-en.  Là người Cha, Thiên Chúa đã chăm sóc, cứu thoát và củng cố Ít-ra-en.  Người đối xử với Ít-ra-en chẳng khác nào bậc cha mẹ yêu thương con cái mình.  Nhưng thế nào là việc chúc lành của Thiên Chúa?  Chúa trả lời cho Mô-sê:  Chúc lành “là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng”.  Như thế, danh Chúa là yếu tố quan trọng nhất cho việc chúc lành, vì khi Ít-ra-en kêu cầu danh Chúa thì họ tin rằng Chúa là nguồn ơn phúc.  Chúa muốn họ phải kêu cầu Người thì Người mới chúc lành.  Đây không phải là Chúa đặt điều kiện, nhưng việc họ kêu cầu là để nói lên mối tương quan giữa Chúa và dân Người.  Người chúc lành cho họ vì Người thương họ là con cái, chứ không phải vì họ kêu cầu ngài như kêu cầu một vị thần.  So sánh Ít-ra-en với các dân ngoại, chúng ta càng hiểu thêm được ý nghĩa của việc Thiên Chúa chúc lành cho Ít-ra-en vì Người là Cha luôn yêu thương quan tâm đến con cái mình.  Vậy lời chúc lành của Thiên Chúa cho Ít-ra-en gồm những gì?  Chúa dạy A-ha-ron và các tư tế một công thức chúc lành gồm ba điều:  xin Thiên Chúa chúc lành và gìn giữ anh em;  xin Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến và dủ lòng thương anh em;  và xin Thiên Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em.  Trong công thức chúc lành này, chúng ta luôn thấy hình ảnh Thiên Chúa là chính, một Thiên Chúa giơ tay chúc lành, một Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến và một Thiên Chúa ghé mắt nhìn!  Những cử chỉ và nội dung phúc lành đều nói lên những nét yêu thương, nhân từ, chăm sóc của người Cha đích thực.

        2.  Thiên Chúa, “Áp-ba, Cha ơi!”, chúc lành cho chúng ta là nghĩa tử Người.  Khi chân lý “Thiên Chúa là Cha” được mặc khải trọn vẹn qua Chúa Ki-tô, thì việc Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta cũng tiến tới một trình độ tuyệt vời qua hành động không thể ngờ.  Đó là Thiên Chúa đã cụ thể hóa lời chúc lành của Người bằng một phúc lành vô cùng quý giá:  ban cho chúng ta Con Một và Thần Khí, nhờ đó chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là “Áp-ba, Cha ơi!”  Lời chúc lành của Thiên Chúa không chỉ là gìn giữ, dủ lòng thương và ban bình an cho ta nữa, mà hơn thế nữa, là cho chúng ta được làm nghĩa tử của Người, được gọi Người bằng danh xưng thân thương Áp-ba, Bố, Ba, Tía… là những danh xưng nũng nịu của đứa con gọi Cha mình.  Nhưng ai sẽ làm chứng rằng chúng ta là “nghĩa tử” của Thiên Chúa?  Có hai Vị:  Vị chứng nhân thứ nhất là Chúa Giê-su, Đấng đã được sai đến để chịu chết chuộc chúng ta lại cho Thiên Chúa, và Vị chứng nhân thứ hai là Chúa Thánh Thần, Đấng đã đến ngự trong lòng chúng ta và dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha.

        3.  Mẹ Ma-ri-a, Đấng mang phúc lành của Thiên Chúa đến cho chúng ta.  Qua Mẹ Ma-ri-a, Thiên Chúa ban cho chúng ta Con Một là phúc lành hoặc Ân Sủng vô giá của Người.  Chính thánh Phao-lô cũng khẳng định trong bài đọc 2 rằng:  “Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ”.  Người phụ nữ này chính là Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đầy ơn phúc.  Mẹ đã cưu mang “phúc lành” của Thiên Chúa, chia sẻ phúc lành ấy với bà Ê-li-sa-bét và Gio-an Tẩy Giả còn là thai nhi trong lòng bà.  Mẹ đã sinh hạ “phúc lành” của Thiên Chúa, đặt “phúc lành” ấy nằm trong máng cỏ.  Cỏ rơm được chứa trong máng để chiên bò đến ăn.  Cũng vậy, Con Thiên Chúa được đặt nằm trong máng cỏ Ma-ri-a để chúng ta đến lãnh nhận phúc lành Người.

        Đặc biệt hôm nay chúng ta mừng kính Mẹ Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa (theotokos, hoặc Đấng mang Thiên Chúa).  Tước hiệu này của Mẹ nói lên sự quý giá và chỗ đứng của Mẹ trong công trình cứu độ của Thiên Chúa.  Đúng vậy, Mẹ là Mẹ của “phúc lành” Thiên Chúa ban cho ta.  Mẹ là Đấng chuyển ơn cứu độ của Thiên Chúa đến chúng ta.  Giống như Chúa Giê-su, Mẹ là sự thể hiện lời chúc lành của Thiên Chúa cho chúng ta.

Sống sứ điệp Lời Chúa

        Chúng ta có Chúa là Cha, Đấng chúc lành cho ta là con cái.  Chúng ta có Chúa Giê-su là “nguồn sung mãn” của ân sủng Thiên Chúa, nhờ đó ta được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.  Chúng ta có Chúa Thánh Thần, Đấng bảo đảm phúc lành của Thiên Chúa ban cho ta.  Chúng ta có Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa và là Đấng cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa.  Ôi, hạnh phúc biết bao!

 

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm B