LỜI SỐNG
NĂM 2000

 • Tháng 12/2000 :"Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn". (Lc 21:36)
 • Tháng 11/2000 :"Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương". (Mt 5:7)
 • Tháng 10/2000 :"Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa". (Mt 19:24)
 • Tháng 9/2000 :"Không có gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế; nhưng chính cái từ con người xuất ra, làm cho con người ra ô uế." (Mc 7:15)
 • Tháng 8/2000 :"Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ". (Ga 6:35)
 • Tháng 7/2000 :"Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh". (2Cr 12:10)
 • Tháng 6/2000 :"Phàm ai được Thần khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa" (Rm 8:14)
 • Tháng 5/2000 :"Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý" (Ga 15:7
 • Tháng 4/2000 :"Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi".(Ga 12:32
 • Tháng 3/2000: "Ðây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người".(Mc 9,7)
 • Tháng 2/2000: "Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu; tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người" (1Cr 9:22)
 • Tháng 1/2000 : "Chúc tụng Thiên Chúa... Ðấng đã thi ân giáng phúc cho ta...trong Ðức Kitô". (Ep 1:3)
 • Tháng 12/1999 : "Ðối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm đươc"(Lc 1:37)
 • Tháng 11/1999 :"Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa"(Mt 5:8)
  Trở Về Mục Lục | Trở Về Trang Nhà