LỜI SỐNG
NĂM 2001

 • Tháng 12/2001 :"Trên hết mọi nhân đức, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo" (Cl 3:14)
 • Tháng 11/2001 :"Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu"(Lk 21:17-18)
 • Tháng 10/2001 :"Lời cầu nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm" (Huấn ca 35:17)
 • Tháng 9/2001 :"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được" (Lc 16:13).
 • Tháng 8/2001 :"Thầy đã đến ném lửa xuống mặt đất, và những ước mong lửa ấy đã bùng lên"(Lc 12:49)
 • Tháng 7/2001 :"Lạy Chúa, Chúa là hạnh phúc duy nhất của con" (Tv 16:2)
 • Tháng 6/2001 :"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo" (Lc. 9:23)
 • Tháng 5/2001 :"Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy" (Ga 14:23)
 • Tháng 4/2001 :"Anh em đã được sống lại cùng với Ðức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Ðức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa" (Cl 3:1)
 • Tháng 3/2001 :"Chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy" (Lc 15:32)
 • Tháng 2/2001 :"Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại; Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn đổ vào vạt áo anh em" (Lc 6:38)
 • Tháng 1/2001 :"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống". (Ga 14:6)
  Trở Về Mục Lục | Trở Về Trang Nhà