LỜI SỐNG
NĂM 2003

 • Tháng 12/2003 :“Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có gì ăn thì cũng làm như vậy”. (Lc 3:11)
 • Tháng 11/2003 :“Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. (Mt 5:3)
 • Tháng 10/2003 :“Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng” , (Mc 10:14)
 • Tháng 9/2003 :“Nếu chân anh em làm cớ cho anh em sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục”, (Mác-cô 9:45)
 • Tháng 8/2003 :“Giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quy định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành”, (Ðệ nhị luật 4:1)
 • Tháng 7/2003 :“Anh em hãy rời ra nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6:31)
 • Tháng 6/2003 :"Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh thần khi Người ngự xuống trên anh em" (Tđcv 1,8)
 • Tháng 5/2003 :“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thi Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. (Gioan 15:1-2)
 • Tháng 4/2003 :"Xin Ðừng Theo Ý Con, Mà Xin Theo Ý Cha" (Mác-cô 14:36)
 • Tháng 3/2003 :"Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai" (Ga 6:68)
 • Tháng 2/2003 :" Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, " (Thánh vịnh 95:8)
 • Tháng 1/2003 :"Kho tàng ấy chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành" (2 Cô-rin-tô 4:7)
  Trở Về Mục Lục | Trở Về Trang Nhà