Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Thư Kêu Gọi Tinh Thần Liên Đới Và Tương Thân Đề Phòng Đại Dịch

Kính Gửi Cộng Đồng Dân Chúa Việt Nam