"Vậy, anh em hãy đón nhận nhau như Ðức Kytô đã đón nhận anh em, để rang danh Thiên Chúa" (Rm15,7).

Hình Tiếp Theo
Hình Trước