TÌNH YÊU VÀ SỨ VỤ: (1) Sứ Vụ Của Tình Yêu

(daminhvn.net)

ngày 13 Tháng mười 2013

 Li ng: Nhân dp tĩnh tâm Tu vin Rt Thánh Mân Côi t ngày 20-26.8.2013, vi tư cách là mt người Anh Em Đa Minh, Đc Cha Phaolô Nguyn Thái Hp, OP. đã chia s nhng thao thc ca ngài v s v ca nhng người Đa Minh qua lot đ tài: 

1: S v ca Tình yêu

2: Tái phát xut t Tình yêu

3: Chng nhân cho Tình yêu vô biên

4: Chng nhân cho Tình yêu nhưng không

5: S v loan báo Tin Mng

6: Tu sĩ Đa Minh đi din vi s v loan báo Tin Mng

**********

1.

S V CA TÌNH YÊU

Tr thành tu sĩ là t nguyn thc hin mt cam kết tình yêu vi Thiên Chúa. Đi sng tu trì t bn cht là mt ơn gi đ yêu thương, do đó cũng như toàn b cuc đi ca Đc Giêsu, s v tiên quyết ca các tu sĩ là loan báo vương quc tình yêu ca Thiên Chúa: “Như Chúa Cha đã sai Thy, Thy cũng sai anh em”(Ga 20,21). Tt c nhng suy tư dưới đây đ xoay quanh ch đ tình yêu là s v hay mi s v trong đi tu đu phát xut t tình yêu. Và nói cho cùng, s v đó không gì khác hơn là loan báo Tin Mng cho anh ch em đng loi. 

1- Ơn gi tình yêu  

Đi tu là mt li mi gi bước theo Đc Kitô đ tr thành chng nhân cho tình yêu vô biên, mà mình đã lãnh nhn và cam kết trao ban cho tha nhân. Nghi thc tuyên khn nói rõ ý tưởng căn bn này. Trước khi tuyên khn, ch tế công khai hi các khn sinh: quý anh ch xin gì vi Chúa, vi Giáo hi và cng đoàn. Câu tr li ca các khn sinh bc l khát vng sâu thm ca người tu hành cũng như ca tt c các Kitô hu: xin tình yêu ca Chúa và ca anh ch em.  

Tr thành tu sĩ là cam kết làm người l hành ca tình yêu, vi ước nguyn sâu xa được tr nên chng nhân ca Đng là tình yêu, bi vì theo thánh Gioan “Thiên Chúa là tình yêu, và bt c ai trong tình yêu thì trong Thiên Chúa và Ngài trong người y” (1Ga 4,16). T đó, câu kết lun hin nhiên s là: yêu thương chính là s v ca tu sĩ nói riêng và ca tt c các Kitô hu nói chung. Hơn na đây là mt li mi gi t muôn thu, tht đc đáo và bt kh thay thế.

Cuc đi và hot đng ca mt s nhân vt trong Kinh Thánh giúp chúng ta hiu rõ hơn li mi gi này. Ngôn s Giêrêmia có cm nghim hết sc đc bit v s v này, mt s v không nhng ông chng h mơ tưởng hay nguyn xin, mà hơn na đã gây hãi hùng, khiếp s và khn kh cho bn thân ông. Nhưng Thiên Chúa li qu quyết vi ông rng đây là mt ơn gi đc bit, hin hu ngay t trong lòng m. Nó n cha mt tình yêu nhưng không và mt th chn la thn thiêng mang dáng dp tin đnh: “Có li Đc Chúa phán vi tôi rng / Trước khi cho người thành hình trong d m, Ta đã biết ngươi / trước khi ngươi lt lòng m, Ta đã thánh hóa ngươi/ Ta đt ngươi làm ngôn s cho chư dân” (Gr. 1,4-5).

Tác gi phn th II ca sách Isaia li dùng ơn gi t trong lòng m này đ din t phm tính “người Tôi Trung” được Thiên Chúa tuyn chn t muôn thu đ đi tiên phong và nêu gương cho muôn người tiến ti: “Đc Chúa đã gi tôi t trong lòng m / lúc tôi chưa chào đi, Người đã nhc đến tên tôi (…). Gi đây Đc Chúa li lên tiếng. / Người là Đng đã nhào nn ra tôi / t khi tôi còn trong lòng m / đ tôi tr thành người tôi trung… / Thế nên tôi được Thiên Chúa trân trng / và Thiên Chúa tôi th là sc mnh ca tôi”. 

Khi hin ra vi Zacaria trong đn th Giêrusalem, s thn ca Thiên Chúa cũng ly li nhng hình nh trên đ trình bày con người và s v vô tin khóng hu ca Gioan Ty Gi. S thn nói: “Ngay khi còn trong lòng m, em đã tràn tr Thánh Thn (…). Được đy thn khí và quyn năng ca ngôn s Elia, em s đi trước nhan Chúa, đ làm cho lòng cha ông quay v vi con cháu, đ làm cho tâm tư k ng ngch li hướng v no chính đường ngay và chun b mt dân sn sàng đón rước Chúa” (Lc 1,15-17).

Trong thư gi giáo đoàn Galat, thánh Phaolô cũng đã dùng chính nhng hình nh này đ minh chng s mng Tông đ dân ngoi ca mình: “Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay t khi tôi còn trong lòng m và đã gi tôi nh ơn sng ca Người. Người đã đoái thương mc khi Con ca Người cho tôi đ tôi loan báo Tin Mng v Con ca Người cho các dân ngoi” (Gl 1, 15-16). 

Theo truyn thng Do Thái, các kinh s ni tiếng thường m trường dy hc và các đ đ thường chn la sư ph hay môn phái mình ưa thích đ theo hc. Tin Mng Nht lãm nêu rõ nét đc đáo trong tương quan thy trò nơi mái trường ca Đc Kitô. Chính Đc Giêsu đã qu quyết rõ rt vai trò ch đng ca Ngài trong vic tuyn chn môn đ: “Không phi anh em đã chn Thy, nhưng chính Thy đã chn anh em và ct c anh em đ anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái ca anh em tn ti” (Ga 15, 16). Mi sáng kiến và đ ngh đến t Thiên Chúa. Do đó, Đc Giáo ch Phanxicô có lý đ kết lun rng “không phi sáng kiến, cho dù mc v đến đâu chăng na, không phi nhng cuc gp g hay các kế hoch – cho dù rt hu ích – bo đm thành qu, nhưng chính là s trung tín vi Đc Kitô”.  

Tri qua bao ngàn năm lch s nhng li Thiên Chúa mi gi ngôn s Giêrêmia, Isaia, Gioan Ty gi, Phaolô Tông Đ… mt cách nào đó đã được s dng đ din t mi tương quan mu nhim gia Thiên Chúa vi toàn th Dân Chúa ngày xưa và ngày nay. Chúa yêu thương và mi gi mi người mt cách đc bit. Trong con mt và trong chương trình ca Thiên Chúa mi người chúng ta có mt vai trò và mt ch đng bt kh thay thế. T ngày 11-9 năm 2001 đến nay người ta nói nhiu đến cái vân tay. Đ làm visa vào Hoa K và các nước tiên tiến… bó buc phi ly vân tay. Cái vân tay tiu tiu này nào có quan trng và nhiu nhn gì đâu, thế mà cho đến nay hơn 7 t người trên thế gii vn chưa thy cái nào ging cái nào. Nếu cái vân tay tiu tiu và chng là cái thá gì mà Chúa đã nâng niu và hết sc chăm chút đ làm sao mi cái mt v, mười phân vn mười và không có s trùng lp… thì Ngài còn chăm sóc và yêu thương mi con người, mi tâm hn đến đâu?

Ngay trong nhng hàng đu tiên ca thông đip “Thiên Chúa là tình yêu”, Đc Giáo ch Bin Đc XVI đã xác đnh: “Chúng ta đã tin vào tình yêu Thiên Chúa: Kitô hu có th din t quyết đnh căn bn ca đi mình như thế. Tr thành Kitô hu không phi do kết qu ca mt chn la luân lý hay mt lý tưởng cao đp nào khác, mà là gp g vi mt biến c, mt con người; mt cuc gp g đem đến cho cuc sng mt chân tri mi và qua đó mt hướng đi có tính quyết đnh. Tin Mng theo thánh Gioan din t biến c này bng nhng t ng thâm sâu: “Thiên Chúa yêu thế gian đến ni đã ban Con Mt, đ ai tin vào Con ca Người thì … được sng muôn đi” (Ga 3,16). Khi chn la v thế trung tâm ca tình yêu, đc tin Kitô gi li phn nòng ct ca nim tin Do Thái, đng thi đem li cho nó mt chiu sâu và mt chiu rng mi.… Bi vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước (x Ga 4,10), do đó, tình yêu bây gi không ch là mt “gii răn”, mà là li đáp tr hng ân tình yêu qua đó Thiên Chúa gn gũi vi chúng ta”

K t khi Thiên Chúa, Đng do tình yêu thúc bách, đã sai Con yêu du ca Ngài đi vào trn gian đ cu chuc con người, thì tt c nhng ai đã lãnh nhn hng ân yêu thương ca Ngài phi tr thành chng nhân tình yêu gia lòng nhân loi. Trong Kinh Thánh, hng ân luôn gn lin vi trách nhim và s v. “Vì thế, yêu thương là công tác phc v mà Giáo hi luôn luôn phi thc hin nhm xoa du nhng ni đau và nhu cu ca con người, k c các nhu cu vt cht”. 

Ơn gi Đa Minh đng thi là mt hng ân và mt s v. S v này không gì khác hơn là dn thân loan báo “Thiên Chúa là tình yêu”. Đó chính là ni dung ca chia s, suy nghĩ và cu nguyn ca chúng ta trong tun này. 

2- S v phát sinh t Tình yêu 

S v yêu thương ca tt c các Kitô hu đu xut phát t mu nhim Thiên Chúa Ba Ngôi, Đng là tình yêu (1 Ga 4:16). Do tình yêu nhưng không và vô b bến, Thiên Chúa đã “ban Con Mt cho nhân loi, đ ai tin vào Con ca Người thì … được sng muôn đi”. Vì thế s v ca Giáo hi thc ra ch là loan báo và c gng tiếp tc thc hin nhng gì Thiên Chúa đã thc hin và đang hoàn thành đ tình yêu ca Ngài vươn ra toàn thế gii..

Khi “thi gian ti hi viên mãn” (Gl 4:4) Thiên Chúa trong tình yêu đã sai Con ca Ngài đến gia chúng ta (x. Ga 3:16). Đc Giêsu là Đng được Chúa Cha “sai đến”. Ngài là “ánh sáng tht, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mi người (…). Nhng ai đón nhn, tc là nhng ai tin vào danh Ngài, thì Ngài cho h tr nên con Thiên Chúa” (Ga 1,9.12). Như vy, s v thuc v căn tính ca Đc Giêsu và ca Giáo Hi mà Ngài đã thiết lp. 

Đc Giêsu “lp Nhóm Mười Hai đ các ông vi Người và đ Người sai các ông đi rao ging” (Mc 3,14). Cuc đi ca người môn đ Đc Kitô đã được gn cht vi s v: Chúa gi là đ sai đi. Nếu tt c các Kitô hu đu phi tham d vào s mnh ca Thiên Chúa, thì do li khn các tu sĩ Đa Minh được tham d mt cách đc bit hơn. S v này được thc hin do tình yêu thương Thiên Chúa ban cho chúng ta và hp nht chúng ta vi Đc Kitô, ri sai chúng ta đến vi người khác đ chúng ta mang li hoa trái (Ga 15:17). Cùng vi thánh Phaolô chúng ta phi hô to rng: “Tình yêu ca Đc Kitô thôi thúc chúng tôi (…). Đc Kitô đã chết thay cho mi người, đ nhng ai đang sng không còn sng cho chính mình na, mà sng cho Đng đã chết và sng li vì mình” (2 Cor 5, 14-15). Chính tình yêu y thúc đy chúng ta không nhng phi ra khi tháp ngà hp hòi, thế gii ích k, cuc sng an nhàn, mà nhiu khi còn phi ri b quê cha đt t đ tìm kiếm tha nhân trong tình yêu và loan báo Tin Mng cu đ cho h.

Hơn bao gi hết, tu sĩ Đa Minh chúng ta cn đào sâu căn tính truyn giáo ca mình đ không ch mãn nguyn vi công tác mc v giáo x c đin mà thôi. Trong Li nguyn phong chc, Đc Giám mc khn cu: “Xin cho các thy tr nên cng tác viên tt ca hàng Giám mc chúng con, đ Tin Mng do cac thy loan báo, nh ơn Thánh Thn, sinh hoa kết qu trong lòng người ta và vang di đến tn cùng trái đt”. Tht vy, dưới tác đng ca Thánh Linh, Đng là khi nguyên ca mi ơn gi và đc sng, cuc sng linh mc t bn cht là mt s v, cũng như c cuc đi ca Đc Giêsu là s v loan báo Tin Mng cu đ. Phi chăng mi người chúng ta cn có cùng tâm nguyn và nim hăng say ca thánh Phaolô thu xưa đ có th nói lên: “Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi” (1 Cor 9, 16-18). Và vì Tin Mng, ngài đành chp nhn tr nên mi s cho mi người, hu chinh phc được nhiu người hơn. 

Bng nhiu cách thế khác nhau, Thiên Chúa luôn đi trước Giáo hi và các nhà truyn giáo trong vic yêu thương con người, bi vì Thiên Chúa hin din trong s v yêu thương ngay t khi sáng to. Chúng ta thường nghĩ rng nhng truyn thng tôn giáo khác vi Do Thái giáo và Kitô giáo ch là nhng cách thế, nhng n lc, và s phn đu ca con người đ gp g Thiên Chúa. Nhưng có l chúng ta s đến gn s tht hơn khi chúng ta nhn ra rng nhng truyn thng đó, cho dù có nhng gii hn nht đnh, cũng là nhng cách thế và phương tin mà Thiên Chúa, trong tình yêu khôn t ca Ngài, đã s dng đ tiếp cn vi con người. Phi chăng chúng ta được mi gi khám phá mu nhim và v đp muôn màu ca tình yêu Thiên Chúa đi vi con người, vượt trên nhng gì chúng ta vn quen lp đi lp li theo li mòn ca truyn thng? 

Công đng Vatican II xác quyết rng ơn cu đ ca Thiên Chúa không nhng bao hàm tt c nhng ai nhn biết Đng To Hóa, mà còn ni rng ti nhng ai vô tình chưa nhn biết Thiên Chúa mt cách rõ rt, nhưng tìm kiếm Ngài vi tâm hn chân thành và dưới s h tr ca ân thánh Chúa c gng sng mt cách chính trc theo s hướng dn ca lương tâm. Văn phòng cho nhng người không thuc v Kitô giáo (1984) đã đúc kết và khai trin nhng giá tr tích cc ca các tôn giáo khác: Các ngh ph ca Công đng xác quyết rng, trong truyn thng tôn giáo không Kitô giáo, có nhng điu chân thin” (LG.16), nhng yếu t quí báu, tâm linh và nhân bn (GS. 92), nhng truyn thng chiêm nim (AG.9), các ht ging ca Ngôi Li (AG.11,15), mt tia sáng ca Chân lý chiếu soi mi người (NA.2). 

Đóng góp đc bit nht ca giáo ch Gioan Phaolô II cho nn thn hc v các tôn giáo có l là xác quyết s hin din tích cc ca Thánh linh trong đi sng tâm linh ca tín đ các tôn giáo khác. Ngay trong thông đip đu tiên Đng Cu đ nhân loi (1979), ngài t vn: Phi chăng mt vài ln nim tin kiên cường ca tín d các tôn giáo khác mà thc s nim tin này cũng phát xut t Thánh Thn chân lý, Đng tác đng ngay c bên ngoài ranh gii hu hình ca Nhim tích- làm cho người Kitô hu phi h thn, bi vì thường xuyên nghi ng chân lý do Thiên Chúa mc khi và được Giáo hi loan truyn”“

Trong thông đip Chúa Thánh Thn (Dominum et vivificantem) (1986), Đc Gioan Phaolô II tái xác nhn hot đng ph quát ca Thn khí t trước biến c cu đ ca Đc Giêsu Kitô và ngay bên ngoài phm vi ca Kitô giáo: “Không th nào t gii hn nơi hai ngàn năm sau cùng, k t biến c Giáng sinh ca Đc Giêsu. Cn phi ngược dòng thi gian, ôm choàng tt c hot đng ca Thánh linh t trước biến c Đc Kitô ngay t khi thy trong toàn thế gii và đc bit trong lch s cu đ ca Cu ước. Thc vy tác đng ca Thánh linh được th hin mi thi, mi nơi và trong mi người, theo chương trình cu đ ph quát, qua đó hot đng ca Thánh linh được ni kết cht ch vi mu nhim nhp th và cu thế (...). Tuy nhiên chúng ta cũng phi nhìn xa hơn và rng hơn, khi biết rng gió mun thi đâu thì thi (Ga 3,8). Công đng Vatican II, chú trng đc bit đ tài Giáo hi, nhc nh chúng ta rng Chúa Thánh linh cũng hot đng bên ngoài thân th hu hình ca Giáo hi. Công đng công nhn Thánh linh hot đng nơi tt c tâm hn thin chí (GS.22) ch không ch nơi các Kitô hu mà thôi »(s 53). 

Vi ơn gi và s v tr thành con người loan báo Tin Mng đó, chc chn chúng ta cn đt li mt s tiêu chun hot đng, cách thế sng, đường qun tr và chn la mc v: tu sĩ Đa Minh s không th ch là mt nhà giáo, mt nhà lãnh đo, mt mc t, mt người ch huy hay ra lnh, mà trước hết và trên hết phi là mt con người ca Tin Mng, mt người được sai đến vi người khác, sng toàn tâm toàn ý cho người khác trong tình yêu và trong s v loan báo Tin Mng cu đ cho h. Cũng như Chúa Giêsu hôm xưa, phi chăng tu sĩ Đa Minh hôm nay cũng phi tt tưởi ngược xuôi lên đường tìm nhng con chiên lc? Dĩ nhiên, hôm nay chng ai hiu câu nói “b 99 con chiên không lc” đ lên đường đi tìm mt con chiên lc theo nghĩa đen. Thách đ hôm nay không phi ch mt mình người mc t đi tìm con chiên lc, mà làm sao “tt c 99 con chiên không lc” ý thc s v loan báo Tin Mng và dn thân cho s v đó.

3- Tr thành nhng người Truyn giáo ngày nay

Nếu loan báo Tin Mng trước hết là gn lin vi Thiên Chúa và vi nhng gì Ngài thc hin cho thế gian vì yêu thương thì ngun lc thiêng liêng đu tiên ca nhng người truyn giáo là kinh nghim cá nhân ca h v tình yêu ca Thiên Chúa. H phi cm nghim được Thiên Chúa trong nhng đường li mu nhim ca chính Ngài đã chm ti h mt cách cá v, đã p h trong tình yêu ca Ngài và làm cho h tr thành người được Ngài tuyn chn. Không có kinh nghim nn tng v Thiên Chúa thì người tha sai s rt khó có th đến vi người khác trong yêu thương. Hơn thế na, h cũng có th rt khó đ nhn ra tình yêu ca Thiên Chúa luôn sng đng và đang hot đng trong cuc đi ca người khác na. Vì thế, s v trước hết là vn đ chúng ta được Thiên Chúa yêu thương nhiu biết chng nào!(xem ph lc s 5).

Khi Thiên Chúa chiếm ch nht trong s v, thì trước tiên chúng ta cn Phúc âm hóa chính bn thân, phi tr thành nhng con người ca Tin Mng, thm nhun tinh thn Bát Phúc. Thiên Chúa và công vic ca Ngài phi chiếm v trí trung tâm trong cuc sng, suy nghĩ và hot đng ca chúng ta. Chúng ta luôn được mi gi tr nên nhy cm hơn trước s linh ng, hin din và hot đng ca Thiên Chúa trong thế gii hôm nay. Có th nói, người tha sai hôm nay phi là nhng con người tâm linh. Nếu không, không nhng chúng ta khó nhn din nhng du ch thi đi, mà hơn na có nguy cơ nghĩ rng s v trước hết h ti nhng chương trình, kế hoch và kh năng nhân loi, nghĩa là nhng gì chúng ta làm, hơn là nhng gì Thiên Chúa thc hin ngang qua chúng ta.

Không phi vô lý khi nhiu người cho rng người loan báo Tin Mng hôm nay cn đt nn nơi chiêm nim và đi sng tâm linh. Chiêm nim giúp chúng ta cm r sâu trong Thiên Chúa và mài gũa nhn thc ca ta v tình yêu bao la ca Thiên Chúa đi vi nhân loi và thế gii. Hơn na, chiêm nim thúc đy chúng ta tham gia vào hot đng ca Thiên Chúa như trong câu nói rt hay ca cha Yves Congar, OP “vì thế tôi có th nơi mà Thiên Chúa ch đi tôi, là cu ni gia hot đng ca Thiên Chúa và thế gii”.

Đây phi là lý do ti sao ngày nay người ta nhn mnh đến vai trò ca chiêm nim trong s v. Như Đc Gioan Phaolo II đã viết : “Mt nhà truyn giáo mà không có kinh nghim sâu sc v Thiên Chúa qua kinh nguyn cu nguyn và chiêm nim, thì s có ít nh hưởng thiêng liêng hay thành công v mt truyn giáo. Đây là mt suy tư rút ra t tha tác v linh mc ca riêng tôi và, như tôi đã viết nơi khác, s tiếp xúc ca tôi vi các đi din nhng truyn thng thiêng liêng không Kitô giáo, nht là ca Á Châu, đã cng c tôi trong xác tín rng tương lai ca công cuc loan báo Tin Mng tùy thuc phn ln vào vic chiêm nim.”

Nhân ngày Thế gii Loan báo Tin Mng năm 2011, Đc Giáo ch Bin Đc XVI viết: “Thế gii ngày nay đang cn nhng người nói vi Thiên Chúa đ có th nói v Thiên Chúa… Anh ch em hãy thông truyn cho mi người nim vui Đc tin cùng vi lòng nhit thành hăng hái đến t cuc sng được Chúa Thánh Linh thúc đy, vì chính Chúa canh tân mi s (…). Hãy tnh thc, sn sàng đ nhn din khuôn mt ca Đc Kitô và chy đến vi anh ch em ca chúng ta vi tin vui: Chúng tôi đã nhìn thy Chúa”.

 

Vì tham d vào s v ca Thiên Chúa bng vic tr thành cu ni cho hành đng yêu thương ca Ngài trong thế gii, nên nhân đc căn bn nht đi vi các nhà truyn giáo là đc ái Kitô giáo. Ch có mt đc ái duy nht, đó là yêu Chúa và yêu con người. C hai điu đó to thành mt hot đng duy nht ca tình yêu Thiên Chúa. Nhà truyn giáo được gi đ tr thành mt người biết yêu thương. Ch người biết yêu mi có th chia s mt cách có hiu qu tình yêu ca Thiên Chúa đi vi người khác. Điu này gi đnh rng người đó phi hướng ti và được biến đi nh tình yêu vô điu kin ca Chúa dành cho nhân loi và thế gii.

Dĩ nhiên đc ái là hng ân ca Thiên Chúa, nhưng đ ân sng này có hiu lc trong cuc sng ca chúng ta, nơi chúng ta cn phi có mt kh năng tương ng đ yêu thương, tình yêu này được gi là tình bn. Theo thánh Tôma Aquino mi tương quan tinh yêu gia chúng ta vi Thiên Chúa mang bn cht “tình yêu - bng hu”. Đc ái là tình yêu bng hu ca Thiên Chúa dành cho chúng ta và tình yêu bng hu ca chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Đc Giêsu yêu thương và gi chúng ta như là “bn hu” ca Ngài và đòi chúng ta “yêu thương nhau” (“như Ngài đã yêu thương chúng ta”) như bn hu (Ga 15:14-17). Do đó, theo cha Quirico Pedregosa, “kết bn vi” người khác chính là “trái tim ca s v”. Bng tình yêu bng hu ca mình, các nhà truyn giáo có th lôi kéo nhiu tâm hn đến vi Đc Kitô, hơn là bt k điu gì khác! 

4- Thi hành s v yêu thương ti Á châu

Đc c Giáo ch Gioan Phaolô II ca ngi chương trình cu đ k diu ca Thiên Chúa ti châu Á và hy vng trong ngàn năm th ba này có th thu hoch mt mùa gt bi thu v nim tin nơi lc đa mênh mông này. Nhưng ngài cũng ý thc rng ti lc đa Á châu “đang đt ra mt cách khn thiết vn đ gp g gia Kitô giáo vi các nn văn hóa và tôn giáo rt lâu đi đa phương”. Cũng chính ti lc đa quê hương ca Đc Giêsu, Giáo hi còn phi đi din vi tình trng bt công xã hi, h phân cách giàu nghèo và các th chế chính tr đc tài hay thiếu dân ch. Đc bit, so vi các v giáo t khác, Đc Kitô là v giáo t ít được nhn biết nht và có ít tín đ nht nơi quê hương ca mình. Vn đ đi thoi va là mt nhu cu cp bách, va là mt thách đ gay gt nht. 

Trên tt c, vic đi thoi đòi hi mt s ci m đ hc hi ln nhau. Người ta hi mt tha sai đã có 49 năm loan báo Tin Mng ti Nht Bn mt li khuyên dành cho s loan báo Tin Mng ti Á châu. Cha ch đưa ra mt câu tr li ngn gn: “Đi truyn giáo không phi đ dy d nhưng là đ kiên nhn hc hi”. Phi chăng đây cũng là mt điu kin tt yếu và trước hết ca đi thoi? Phi chăng chúng ta phi kiên nhn nghiên cu điu kin kinh tế, xã hi, chính tr và tôn giáo ca vùng đt này đ khám phá chương trình cu đ mà Đc Kitô mun thc hin nơi quê hương ca Ngài? 

Chính Đc Giêsu là mu mc tuyt vi nht. Tin Mng cho chúng ta thy khi Con Thiên Chúa được sai đến vi chúng ta vì tình yêu dành cho thế gian ( trong s v) (Ga 3:16) Ngài đã biu l s tôn trng ln lao đi vi s khác bit ca chúng ta. Ngài “tr thành xác phàm” và “cm lu gia chúng ta” (Ga 1:14). Ngài “đã vét rng chính mình” và “tr nên ging phàm nhân” (Pl 2:6-7); Ngài đến “không phi đ được người ta phc v , mà đ phc v” ch (Mc 10:45) và Ngài đã “hy sinh tính mng vì bn hu ca mình” (Ga 15:13). Thc s, Ngài đã đi mt chng đường dài đ đón nhn s khác bit ca chúng ta. Trong cuc sng và c cái chết, Ngài hoàn toàn “trút b” đa v ngang hàng Thiên Chúa đ hiến dâng trn vn chính mình cho loài người chúng ta. Bng hành đng đón nhn mt cách yêu thương s khác bit ca chúng ta, Ngài đã cu chuc chúng ta và trao tng s sng cho thế gii. 

Cũng như Thày ngày xưa, ti Châu Á huyn bí và phc tp này,”nơi mà dân chúng được thuyết phc do đi sng thánh thin hơn là do lý l trí thc”, chúng ta ch thc hin công tác loan báo Tin Mng cách tt nht bng chính đi sng chng nhân. “Mt ngn la ch được cháy lên bng cái gì đã bén la”. Cách thế hiu qu nht ca người Kitô hu đ chia s nim tin ca mình vi nhng người châu Á khác đó là thái đ yêu thương, khiêm tn, chân thành, thm đượm đc tin, đc mến. Nhng nhà truyn giáo b thách thc đ tr thành nhng chng nhân đáng tin cây v tình yêu Thiên Chúa. Li chng tt nht mà h có th đưa ra đó là phm cht ca nhng hành đng yêu thương và nhng mi tương quan ca h đi vi tt c nhng ai mà h gp g.

Đ canh tân các s gi Tin Mng đ phc v công cuc Tân Phúc âm hóa ti châu, S đip Hi ngh toàn th ln th X ca Liên Hi đng giám mc Á châu đ ngh mt s chiu kích cơ bn sau đây:

1. Gp g cá nhân vi Đc Giêsu Kitô. Đ có th chm đến cái hn ca châu Á và tr thành s gi mi ca Tin Mng, chúng ta cn có mt đc Tin sng đng, được xây dng trên nn tng cuc gp g sâu xa, cá v và có sc biến đi, vi con người sng đng ca Đc Giêsu Kitô. Chính cuc gp g này biến đi bn thân chúng ta, làm cho ta tr nên môn đ ca Ngài trong li nói và vic làm. 

2. Say mê s v. Nếu chúng ta có mt là đ thi hành s v, thì chúng ta cn phi có nim say mê s v. Li Thánh Phaolô: “Tình yêu Ðc Kitô thôi thúc chúng tôi” (2 Cr 5, 14) Chân phước Gioan Phaolô II khng đnh: “Mt ngn la ch có th được thp lên bi chính mt vt đang cháy la… (chúng ta) phi cháy la tình yêu Chúa Kitô và la nhit thành mong ước làm cho Đc Kitô được nhiu người nhn biết hơn, yêu mến hơn, bước theo sát Người hơn” (EA, s 23). S v Tân phúc âm hóa đòi hi phương pháp, ngôn ng, cách thế và nhit thành mi. 

3. Tp trung vào Nước Thiên Chúa. Linh đo ca s gi Tân Phúc âm hóa tp trung vào Nước Thiên Chúa, nhưng không tách thế gii ca chúng ta khi Triu đi ca Thiên Chúa, đi sng vt cht khi tôn giáo, cũng không làm cho đi sng đc Tin xa lìa nghĩa v làm thay đi đi sng chính tr và kinh tế xã hi.

4. Quyết tâm hip nht. Như Chúa Giêsu, nhng nam n tha sai Tân Phúc âm hóa cn phi sng và c võ s hip thông. Qu tht, linh đo hip thông chính là linh đo ca Tân Phúc âm hóa. Vì thế đây phi là phương châm ca chúng ta: “hip thông vì s v” và “s v vì hip thông” (EA, s 25). Các s gi Tin Mng s gt hái kết qu hu hiu khi sng kết hip mt thiết vi Chúa Giêsu, vi nhau và vi mi th to.

5. Công cuc Tân Phúc âm hóa kêu gi ly tinh thn đi thoi thúc đy cuc sng hng ngày và chn tương quan hòa hp ch không đi đu. Đc trưng ca đi thoi là khiêm tn nhn ra s hin din kín đáo ca Thiên Chúa trong cuc tranh đu ca người nghèo, trong s phong phú v văn hóa ca nhân dân, trong s đa dng v truyn thng tôn giáo và trong thm sâu cõi lòng mi người. Đi thoi tr thành nn tng cho nn linh đo hip thông nhm canh tân s gi Tin Mng.

6. Hin din khiêm h. Chúng tôi tin rng mi người châu Á đu d phn và đng hành trong cuc hành trình tiến đến Nước Thiên Chúa, và tin rng nhng cánh đng truyn giáo là nhng tha đt có s hin din và hot đng l lùng ca Thánh Thn Thiên Chúa. Trên cánh đng truyn giáo bao la ti châu Á, chng t lng l nhưng hùng hn ca đi sng Kitô hu đích thc đòi phi biết hin din trong khiêm h, biết sng đi thoi, trong đó bao gm cuc sng cu nguyn và “chiêm nim”. Đó là yêu cu đt ra cho các s gi mi ca Tin Mng, hot đng gia nhng nn văn hóa đ cao s b mình và quý trng cu nguyn. S hin din khiêm h phi được th hin bng nếp sng gin d và liên kết vi người nghèo.

7. Vai trò ngôn s ca người truyn giáo. Tr nên ngôn s là trong ánh sáng ca Chúa Thánh Thn, nhn din nhng nghch lý ti châu Á và t cáo bt c nhng gì làm suy yếu, h thp giá tr và tước b phm giá ca con cái Thiên Chúa. Nhng s gi mi ca Tin Mng phi bo v phm giá làm người ca tt c mi người, nht là ca ph n, tr em và nhng người không có đ điu kin sng cho ra con người trong xã hi châu Á chúng ta. Qua vic t cáo bt công, nhng s gi mi ca Tin Mng loan báo tình yêu ca Thiên Chúa, “nhng điu quan trng hơn trong L Lut” tc là là công bình, lòng nhân t và thành tín (Mt 23, 23), và tình yêu được Chúa Giêsu dành ưu tiên cho người nghèo.

8. Liên đi vi nhng nn nhân. Hi ngh đã lưu ý con s các nn nhân ca quá trình toàn cu hóa, ca bt công, ca thm ha ht nhân và thiên tai, ca nhng cuc tn công do nhng k cc đoan và khng b gây ra, con s y đang gia tăng tng ngày. Chúa Giêsu đng v phía nn nhân ca các thm ha và bt công. Người liên đi vi nhng ai b xã hi loi b. Liên đi và xót thương nhng nn nhân và tt c nhng ai b gt ra ngoài l xã hi phi tr thành chiu kích chính yếu ca linh đo Tân Phúc âm hóa.

9. Chăm sóc to thành. Hi ngh cũng đã lưu ý vic lm dng thiên nhiên vì li ích kinh tế thin cn và ích k. Con người là nguyên nhân chính đã góp phn làm cho trái đt nóng lên và khí hu thay đi, khiến người nghèo và người b bóc lt phi hng chu nhng tác đng bi đát hơn na. Quan tâm đến sinh thái, bo toàn công trình to dng và trách nhim vi các thế h tương lai là yếu t cơ bn trong linh đo hip thông.

10. Can đm sng đc Tin và t đo. T bui đu Kitô giáo có mt đến nay, mnh đt Á châu đã thm máu đào ca các v t đo. Nếu ngày nay chúng ta được mi gi hãy đem s hy sinh cao c mà làm chng cho đc Tin, chúng ta s không t nan. Tuy nhiên, không th manh đng, khiêu khích… đ tr thành cung tín và “t vì di”. 

S v Tân Phúc âm hóa đòi hi các nhà tha sai mi phi phúc âm hóa bn thân, sng hoán ci sâu sc, phi thay đi tm nhìn cũng như phi nên ging Đc Kitô trong tâm tư và thái đ, phó thác nơi Chúa, theo chân Chúa Giêsu t trong tư tưởng, tình cm đến hành đng.

5- Tâm s ca mt cu linh mc.

Trên t Records ca giáo phn Perth, Australia, có đăng li tâm s ca mt cu linh mc, mt nhà thn hc sau gn 20 năm trong thiên chc linh mc, nay đã hoàn tc. Bài tâm s này là mt li cnh báo cho tt c chúng ta không nuôi dưỡng đi sng cu nguyn hng ngày.

“Không có gì tách tôi ra khi lòng mến ca Thiên Chúa, trong Đc Kitô. Tôi xác quyết rng dù sng hay dù chết, dù tù đày, bt b, dù khn cùng, qun bách. Không có gì tách tôi ra khi lòng mến ca Thiên Chúa, trong Đc Kitô”.

Tôi đã nhiu ln gân c, mt đanh li khi hát nhng câu hát trên. C tưởng như là ch cn gào to lên như vy thì tôi s đi đi sng trong lòng mến ca Thiên Chúa. Tht ra, cũng không hoàn toàn là vô lý. Tht s, đúng là tù đày, bt b, khn cùng, qun bách đã không tách tôi ra khi lòng mến ca Thiên Chúa. Nhưng, đơn gin là vì nhng th y không xy ra trên đt nước t do này. Ai dám b tù tôi, ai dám k th tôi, ngược đãi tôi vì tôi là người Công giáo, tôi kin lên h ti Ti Cao Pháp Vin ch chơi à.

Tuy nhiên, đã có mt th nh nhàng hơn, êm ái hơn đã không ch tách tôi mà thc s là “bng” tôi hoàn toàn khi lòng mến ca Thiên Chúa: mt đi sng bn rn và thiếu s cu nguyn.

Năm 1972, sau khi tt nghip tiến sĩ thn hc Rôma, tôi đã ni như cn vi tác phm đu tay “Tiếng th dài”. Cun sách trình bày nhng suy tư thn hc v ý nghĩa ca s đau kh trong kiếp nhân sinh này, đã được b trên, các linh mc và anh ch em giáo dân đón nhn nhit lit. Có nhng người viết thư cho tôi cho biết h tìm li được đc tin sau khi đc cun sách đó. H tìm li được lòng trông cy vào Chúa và khen nc n các ý kiến ca tôi. Mi khi có chuyn không như ý, theo li khuyên trong cun sách, h cu nguyn vi Chúa: “Ly Chúa, con biết Chúa hng yêu thương con. Con phó thác mi s trong tay Chúa. Nhưng, ly Chúa, qua chuyn không vui này, Chúa mun nói vi con điu gì ? 

Khn nn thân tôi, trong khi khuyên người ta cu nguyn, tôi càng ngày càng ít dành thi gian cho vic cu nguyn. Tôi mit mài trong các thư vin, c viết hay hơn na, nhiu hơn na. Tôi tưởng tôi đã gp được Chúa trong nhng suy tư thn hc, cho nên tôi xao lãng đi sng cu nguyn, tôi đã không thc hành chính nhng điu tôi nói và viết hng ngày trên bc ging và trong các tác phm ca tôi. Có l, tôi đã cho rng cu nguyn ch là hình thc cp thp dành cho nhng người bình dân. Siêu đng như tôi thì không cn. Càng ngày tôi cũng càng ít có gi cho giáo dân và càng ngày tôi càng bướng bnh và kiêu căng vi các đng b trên. Chuyn gì đến cũng đã đến. Tôi không mun sa vào nhng phân tích vn vt. Điu tôi mun nói vi các bn sau nhiu năm suy tư, sau nhng đêm dài không ng và trong s hi tiếc chân thành ca tôi là s tht đơn gin này: Nhng hiu biết sâu hơn v Thiên Chúa, nhiu hơn v Thiên Chúa không giúp gi tôi trong lòng mến ca Ngài. Chính đi sng cu nguyn đơn sơ mà m tôi tp cho tôi t ngày còn bé mi gi tôi li trong tình yêu thương ca Thiên Chúa.

Chng vy, mà trong Phúc âm biết bao nhiêu ln chúng ta gp câu này: “Sau đó, Người lui vào mt nơi thanh vng mà cu nguyn”. Chính Chúa Con mi ngày còn cn đến s cu nguyn nơi thanh vng đ hiu được ý Chúa Cha. Chúng ta là ai, tư cách gì, mà đòi có th biết được ý Chúa qua trí khôn, qua s xét đoán nông cn ca mình trong cái náo nhit, bn rn ca cuc sng quay cung chung quanh.

Chng vy, tt c các ln Đc M hin ra, M đã không nói gì nhiu hơn là lp li tiếng kêu gi khn cp hãy cu nguyn đó sao. Chúng ta cũng nhìn thy điu này nơi các Thánh mà chúng ta hng tôn kính. Chính s cu nguyn đã giúp các Ngài nên Thánh

Tôi đc bit mong mun lp li đây nhng điu Đc Thánh Cha Gioan Phaolô 2 đã viết trong cun “Bước qua ngưỡng ca hy vng”.

Vic cu nguyn va là tìm tòi Thiên Chúa, va là mc khi Thiên Chúa. Nơi vic cu nguyn ca ta, Thiên Chúa t rõ Ngài là Đng Sáng To và là Cha, là Đng Cu Chuc và là Chúa Cu Thế, là Thn Khí “dò thu mi s, c đến nhng gì sâu xa nht ca Thiên Chúa” (1 Cr 2, 10), cũng như dò thu nhng gì bí mt ca tâm hn. Trong vic cu nguyn, trước hết, Thiên Chúa t ra Ngài là tình thương xót, nghĩa là mt Tình yêu đi ti gp con người đau kh. Tình yêu này nâng đ, vc dy và mi gi chúng ta hãy tin tưởng”.

Trên tt c mi s, tôi nhn rõ rng chính vic thiếu mt đi sng cu nguyn đã giết chết ơn gi Linh mc trong tôi”.

___________

[1] Phanxicô, Thánh l vi các giám mc, linh mc và tu sĩ trong Đi hi Gii tr thế gii ln XXVIII. 

[2] Bin Đc XVI, Deus caritatis est, 1. 

[3] Ibidem, s 19.

 


Tu Đức