TÌNH YÊU VÀ SỨ VỤ : (2) Tái Phát Xuất Từ Tình Yêu

(daminhvn.net) 23 Tháng mười 2013

Li Ng: Nhân dp Tĩnh tâm Tu vin Rt thánh Mân Côi t ngày 20.8 -26.8.2013, vi tư cách là mt người Anh Em Đa Minh, Đc Cha Phaolô Nguyn Thái Hp, OP. đã chia s nhng thao thc ca ngài v s v ca nhng người Đa Minh qua các đ tài:

Sứ vụ của Tình yêu

Tái phát xuất từ Tỉnh yêu

- Chng nhân cho Tình yêu vô biên

- Chng nhân cho Tình yêu nhưng không

- S v loan báo Tin Mng

- Tu sĩ Đa Minh đi din vi s v loan báo Tin Mng

******

TÁI PHÁT XUT T TÌNH YÊU

Trong my thp niên va qua, chúng ta hân hoan vi nhng mùa bi thu v ơn gi tu sĩ – linh mc. Nhưng đó là nói v con s, còn phm cht thì sao? Phi chăng bên cnh nhng cuc đi chng tá, nhũng kinh nghim dn thân và thái đ hăng say bước theo Đc Kitô, mt s cuc sng tr nên khô cn, bi quan hay lc hướng. Giáo dân phn ng khá mnh v nhng trường hp biến cht này. 

Chúng ta ch có th vượt qua khng hong này bng hành đng canh tân đi sng tâm linh, đào sâu cm nghim v Thiên Chúa, trit đ phó thác và gn bó vi Ngài. Nói theo ngôn t ca B Dòng tu, chúng ta phi can đm “khi s li t Đc Kitô”. Thánh b qu quyết: “Đi sng tâm linh phi chiếm v thế ưu tiên trong chương trình ca tt c các gia đình dâng hiến, ngõ hu mi tu hi và cng đoàn tr nên trường tâm linh đích thc theo Tin Mng”.  

Theo Hun th, “chúng ta phi đ cho Thn Khí khai m ngun nước hng sng tuôn trào mt cách vô cùng phong phú t Đc Kitô. Chính Thn Khí làm cho chúng ta nhìn nhn Đc Giêsu Nazareth là Đc Chúa (x. 1 Cr 12,3), Ngài cho chúng ta nghe li mi gi đi theo Đc Kitô và kết hip chúng ta trong Người. Ai không có Thn Khí ca Đc Kitô thì không thuc v Đc Kitô (x. Rm 8,9). Chính Thn khí, khi biến chúng ta thành nhng người con trong Chúa Con, làm chng v tình ph t ca Thiên Chúa, giúp chúng ta ý thc tư cách làm nghĩa t và cho phép chúng ta dám gi Thiên Chúa là “Abba, Cha ơi” (Rm 8,15)”.  

Ch khi nào biết khi s li t Đc Kitô đi linh mc ca chng ta mi tìm thy ngh lc và sinh khí mi đ dn thân phc v Giáo hi và nhân loi: “Vâng, ta phi khi s li t Đc Kitô bi vì chính t nơi Ngài mà các môn đ đu tiên đã khi hành ti Galilea; t nơi Ngài mà sut dòng lch s, nhng người nam n thuc mi giai cp và văn hóa, được Chúa Thánh Thn hiến thánh theo ơn gi ca h, đã khi hành; vì Ngài, h đã t b gia đình và quê hương, theo Ngài cách vô điu kin, chun b sn sàng đ loan báo Nước Tri và làm điu lành cho mi người (…). Không có Đc Ki-tô h không th làm được gì (x. Ga 15,5) ; nhưng, trong Ngài là Đng ban sc mnh, h có th làm mi s (x. Pl 4,13)”.  

1- Mt ơn gi đ yêu thương  

Cuc gp g gia Đc Giêsu vi hai môn đ đu tiên theo Tin Mng ca thánh Gioan hé m cho chúng ta mt hành trình ơn gi. “ Hôm sau, ông Gioan đang đng vi hai môn đ trong nhóm môn đ ca ông. Thy Đc Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đ nghe ông nói, lin đi theo Đc Giêsu. Đc Giêsu quay li, thy các ông đi theo mình, thì hi: “Các anh tìm gì thế?” H đáp: “Thưa Rapbi (nghĩa là thưa Thy), Thy đâu? Người bo h: “Đến mà xem”. H đã đến xem ch người , và li vi Người ngày hôm y. Lúc đó vào khong gi th mười” (Ga 1,35-39).  

Truyn thng vn cho rng Gioan Tông đ là tác gi Tin Mng th 4 và là “người môn đ được Chúa yêu thương”. Tin Mng Gioan k li cuc gp g vi Đng đã cun hút đi ông, đã đ li mt du n vĩnh cu nơi ông, Đng đã yêu thương ông và được ông đn đáp li. Ông được dim phúc gp Ngài thu thiếu thi và cuc gp g đó đã trit đ biến đi cuc đi ông. Gioan son tho Tin Mng vào nhng năm 90, nghĩa là khong 60 năm sau khi gp Chúa. Nhưng bui gp g ban đu k diu y đã in hn nơi tâm trí. Tri qua bao nhiêu thăng trm và biến đi ca nhân tình thế thai, c già Gioan vn nh rõ mn mt: “Lúc y vào khong gi th mười”.  

Mi người chúng ta đu có “mt gi th mười” và mt cách thế gp g Chúa thu thiếu thi. Mi người chúng ta cũng có câu chuyn đc đáo v ơn gi ca riêng mình. Nhưng trng tâm ca mi câu chuyn v ơn gi linh mc vn là kinh nghim được Thiên Chúa yêu thương. Thánh s Gioan din t mt cách ngn gn: “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.” (1 Ga 4:19). Tht s, Thiên Chúa đã yêu thương và kêu gi chúng ta ngay t trong lòng m. Ngài yêu thương chúng ta không phi vì chúng ta xng đáng vi tình yêu ca Ngài, mà vì tình yêu nhưng không. Ngài yêu thương chúng ta trước khi chúng ta có th yêu li Ngài và ngay c nhng lúc chúng ta u mê lm lc. Nói cách khác, chính Thiên Chúa là Đng yêu chúng ta trước và làm cho chúng ta có th yêu Ngài và yêu tha nhân bng sc mnh ca Thánh Thn. Tt c nhng gì chúng ta có th làm không gì khác hơn là đáp li tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và ngay c điu này chúng ta cũng chng có th thc hin mt mình, da trên kh năng và n lc ca con người mà thôi.  

Chính tình yêu hi hà ca Thiên Chúa đnh hình cuc đi tu trì ca chúng ta. Có th nói đi tu hành là mt cách thế sng và đường hướng dn thân được Thánh Thn thúc đy đ bước theo Đc Kitô. Đi sng này được t chc quanh giá tr ca chính tình yêu và luôn đt mi tương quan tình yêu vi Đc Giêsu lên hàng đu. Chính tình yêu dành cho Đc Giêsu, được th hin qua cuc đi mc t, phi chiếm v trí ưu tiên. Và chính tình yêu ca Đc Kitô thúc đy ta loan báo Tin Mng và hiến thân phc v anh em đng loi.  

2- Mt chng nhân cho tình yêu  

Thánh Têrêsa Hài Đng Giêsu, mt v thánh ca thi đương đi, xác quyết mt cách mnh m: “Ơn gi ca tôi chính là tình yêu!” hay “gia lòng Giáo Hi, tôi s là tình yêu”. Trong cun “T thut” thánh nhân k li nhng thao thc dn vt ca ngài vì khát vng tr nên v đi thánh trong Giáo Hi: “Khi nguyn ngm, nhng khát vng ca em làm cho em b đau kh giày vò (…). Tình c mt em bt gp chương 12 và 13 thư I gi tín hu Corinto (…). Khi đc chương trước, em thy rng không phi ai cũng có th làm tông đ, ngôn s hay thy dy. Em cũng thy rng Hi Thánh gm nhiu phn t khác nhau, và mt không th va là mt va là tay được (…). Câu tr li trên tht rõ rang nhưng không làm em tha mãn và đem li cho em s bình an. 

“Không sn lòng, em tiếp tc đc và câu sau làm em nh nhõm: Anh em hãy tha thiết kiếm tìm nhng ơn cao trng nht. Nhưng đây tôi xin ch cho anh em con đường tri vượt hơn c. Và thánh Phaolô tông đ gii thích rng mi ơn hoàn ho nht chng là gì c, nếu không có tình (…), và đúc ái là con đường tuyt ho chc chn dẫn ti Thiên Chúa. Và cui cùng em đã được bình an thư thái.  

“…By gi, vào lúc tình yêu dt dào ngây ngt, em đã reo lên: Ôi Giêsu, tình yêu ca con (…), ơn gi ca con, cui cùng con đã tìm thy, ơn gi ca con chính là tình yêu (…). Trong lòng Hi Thánh, Hin Mu ca con, con s là tình yêu. Như thế, con s là tt c (…) và như thế ước mơ ca con s được thc hin”.  

Li xác quyết đó tr thành mt đnh hướng và nét tiêu biu ca đi tu hôm nay. Hơn bao gi hết, hôm nay Giáo hi cũng như xã hi cn nhng chng nhân ca tình yêu và lòng qung đi vô b. Hơn là mt li sng đ bước theo Đc Kitô hay mt s v đ hoàn thành, cuc đi ca chúng ta phi là mt đi sng mà tình yêu Đc Kitô được sng cho ti mc vn toàn.  

Chính vì vy chúng ta không ly làm l khi giáo dân cũng như các thành phn khác trong Giáo hi luôn quan tâm đến phm cht đi sng yêu thương ca chúng ta. Bên cnh nhng tài năng và các công trình xây dng, h mun nhìn thy nơi chúng ta nhng mu mc ca tình yêu và bác ái. Trên hết và trước hết, h mong ch chúng ta tr thành nhng con người yêu thương.  

Ti nhiu Đi Hi Gii tr, câu hi mà gii tr thường đt ra cho các giám mc và linh mc cũng xoay quanh câu chuyn yêu thương đó. H không hi chúng ta đã xây được bao nhiêu nhà th và cơ s, mà mi tương quan ca chúng ta đi vi Chúa và anh chi em nhân loi như thế nào? Mt s người thm chí còn dám hi thng: “Đi sng yêu thương ca quý ngài như thế nào ri?” Thiết nghĩ câu hi y không ch là câu hi đúng đn mà còn là mt câu hi nn tng na.  

Vào tun tĩnh tâm này tht là quan trng đi vi mi linh mc chúng ta t vn vi câu hi nn tng đó : “Đi sng yêu thương ca tôi như thế nào ri?” Đon văn sau đây ca sách Khi huyn (Kh 2,1-7) mi gi nhng người theo Chúa Kitô t kim vi cùng mt câu hi như thế. Trong đon này, các Kitô hu Ephêsô được ca ngi v s công chính, s vt v và các nhân đc ca h: “Ta biết các vic ngươi làm, ni vt v và lòng kiên nhn ca ngươi; Ta biết ngươi không th chu đng k ác(...). Ngươi có lòng kiên nhn và chu kh vì daanh Ta mà không mt mi” (Kh 2,2-3). Nhưng bt chp nhng điu đó, Thánh Thn đã phi phin trách h: “Ta trách ngươi điu này: ngươi đã đánh mt tình yêu thu ban đu. Vy hãy nh li xem ngươi đã t đâu rơi xung, hãy hi ci và làm nhng vic ngươi đã làm thu ban đu. Nếu không, Ta dến vi ngươi, và Ta s đem cây đèn ca ngươi ra khi ch ca nó, nếu ngươi không hi ci “(Kh 2,4-5). Phi chăng đó cũng là mt li khin trách nhm vào các Kitô hu cũng các linh mc và tu sĩ ngày nay? “Ngươi đã đánh mt tình yêu thu ban đu.” Li khin trách này nêu rõ hai trng đim mà chúng ta cn quan tâm.  

3- Xa ri trng đi 

Ngày nay, chúng ta có th đánh mt trng đim tình yêu bng nhiu cách. Trước tiên, thế gii ca chúng ta luôn vi vã. Tc đ tr thành lut ca cuc sng. Đây là thi đim ca nhng th “nhanh”: thư phát nhanh, làn đường dành cho tc đ nhanh, sa cha nhanh, thc ăn nhanh v..v… Như người ta thường nói: Thi gi là tin bc. Phi s dng thi gi sao có li. Chúng ta luôn có nhng vic hu dng hơn đ làm. Nhng chuyn cá nhân hoc gia các cá nhân xem ra không quan trng đi vi chúng ta. 

Mt xu hướng mi ca con người hôm nay là làm nhiu vic cùng mt lúc, như va dùng ba va xem tivi, va xem phim va lướt mng, va nghe nhc va gi tin nhn, va lái xe va ly hn bng đin thoi di đng… Nhiu người, c tr ln già, đu làm cái gi là “tranh th” như vy. Điu này cũng xy ra đi vi các linh mc. Hin tượng mi cho thy rng cuc sng ngày càng tr nên bn rn, vi vã và phiến din hơn. Mi người, k c các linh mc tu sĩ, ngày càng tr thành nhng con người bn rn, có ít thi gian dành cho nhng nhu cu tâm linh và cá nhân hơn, ví d như ngng làm vic đ ngh ngơi, gp g nhng người mình yêu thương, đ lng nghe, đ hi tâm hoc đ cu nguyn.  

Đi vi các linh mc, nhng mi bn tâm đa chiu ca đi sng hin đi và công tác mc v đy chúng ta vào trong đi dương ca nhng hot đng không cùng. Bn danh sách “nhng vic phi làm” không bao gi chm dt. Rt d đ mình b rơi vào cái by ca vòng xoáy làm vic theo chc năng, chng hn như mt người phi : cu nguyn, đc kinh phng v, làm l, đi chu lượt, hi hp, tham gia sinh hot cng đng, thăm viếng các gia đình, t chc các bui l hoc chương trình din nguyn, lên kế hoch các d án… đơn gin ch vì đó là nhng vic mà chúng ta phi làm. Vic lp đi lp li cùng mt công vic phi làm có th dn chúng ta vào con đường mòn ca li sng công chc. Chúng ta có th hành x như mt “công chc” hay “công nhân chuyên nghip”, là nhng người luôn luôn sn sàng đ làm mt cái gì đó, như mt robot. Tình hình có th ti t hơn nhng nơi công tác nhiu, mà nhân lc li quá mng và quá ho. Chúng ta phi thc hin rt nhiu công vic trong cùng mt lúc và dn ti ch thường b căng thng.  

Nn văn hoá ca chúng ta cũng đang tr thành thc dng, v li và k thut tr. Nó đ cao li nhun và s hu dng ca s vt. Con người được đánh giá da trên công vic h làm cũng như s hu dng ca h. Thm chí người linh mc và tu sĩ được đánh giá cao hoc được nhiu người biết ti hơn là do nhng vic h làm. Vic quá nhn mnh đến tính hiu qu và năng sut đã làm lu m đi tính ưu vit ca nhân v cũng như ca nhng mi tương quan trong đi sng con người. Con người tr thành người quá hiếu đng hay t hơn na, “nghin làm vic”. Nn văn hoá “b công vic lèo lái” sp đt hoc văn hoá ca “chc năng” tác đng mt cách bt li ti đi sng tâm linh ca ngươi linh mc. Mt s người có th đt giá tr con người ca mình nơi các tác v, nơi nhng d án, nơi các công trình xây dng, nơi các ngôi nhà th hay nhà giáo lý. Cũng có th xy ra là người ta có th b nhim đc bi s thành công trong công vic hoc bi s t tho mãn vi nhng gì mình làm cho người khác, đến ni không còn tiếp xúc vi chiu sâu tâm hn, ch còn li mt người rt năng đng và hiu qu nhưng li thiếu đi sc sng và tình yêu bên trong.  

4- Tái tp trung vào Tình yêu 

Thc trng đáng bun yêu cu chúng ta phi chi dy ngay ti đim mà chúng ta b té ngã. Chúng ta được mi gi đ tái xác đnh vai trò trng đim ca tình yêu. Không gì có th thay thế cho mt tình yêu sng đng trong đi sng ca mt Kitô hu cũng như trong đi sng linh mc. Tt c nhng c gng, khó nhc, và ngay c nhân đc s chng bao gi là đ đi vi đi sng Kitô hu hay đi sng linh mc ca chúng ta, nếu vng bóng hoc đánh mt tình yêu.  

Thánh Phaolô cm nghim mt cách sâu xa s cn thiết và tính ưu vit ca tình yêu. Trong Bài ca Đc mến, ngài din t mt cách tht sâu sc vai trò ca đc ái trong Kitô giáo: Ơn nói được các ngôn ng, ơn nói tiên tri, ơn trí tri và đc tin, ngay c hành đng b thí cho người nghèo, hoc trao np np thân xác đ chu thiêu đt như ca l toàn thiêu mà nếu thiếu vng đc mến, thì cũng chng ích gì (1Cor 13,1-3). Dĩ nhiên, nhiu ln thánh nhân nhn mnh đến s cn thiết ca đc trong nhim cc cu đ, nhưng thc ra, đi vi Phaolô, đc tin ch có ý nghĩa khi “hành đng nh đc ái” (Gl 5:6). Do đó, ngài có lý đ qu quyết: “Đc tin, đc cy, đc mến, c ba đu tn ti, nhưng cao trng hơn c là đc mến” (1 Cr 13:13).  

Vi tư cách là linh mc, chúng ta không th không dn thân tìm kiếm điu mà thánh Phaolô gi là ân hu “cao trng nht” đó là tình yêu, agape. Gi s ta được tt c nhng cái khác mà nếu thiếu điu này, thì rút cuc “ch là hư không” (x. 1Cr 12:31-13:13). Mt đi sng yêu thương được chìm ngp trong mu nhim ca tình yêu Thiên Chúa đã và s luôn luôn là nn tng ca đi sng linh mc. Thc vy, li mi gi khn thiết đi vi các linh mc ngày nay là đt tình yêu vào vào trung tâm đim ca cuc đi chúng ta. Trên tt c, tình yêu phi là đng lc và nha sng ca mi hành đng cũng như nguyn ước ca đi ta. Nếu chúng ta làm được điu đó, chúng ta s ln mnh và kiên đnh trong ơn gi ca mình. Và ri, chúng ta s thc s hnh phúc.  

5- Nhp cu liên kết Sng đng ca Tình yêu Thiên Chúa  

Thc khó thc hin trn vn li mi gi làm chng cho tình yêu trong thi đi chúng ta. Làm sao chúng ta có th thc hin được điu này? Chúng ta là ai đ có th là chng nhân cho tình yêu ca Thiên Chúa? Nhưng nhim v yêu thương không phi là bt kh thi. Xét như con người, tình yêu ca chúng ta thc ra ch là s đáp tr tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thêm vào đó, ngay c trong hành đng đáp tr ca chúng ta, thì đó không phi là vn đ ca vic yêu Chúa và tha nhân thun túy da trên kh năng và n lc con người ca chúng ta. Đúng hơn, đó là yêu thương vi tình yêu ca Chúa. Thánh Phaolo viết : “Thiên Chúa đã đ tình yêu ca Người vào lòng chúng ta, nh Thánh Thn mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5:5). Do đó, chính Thiên Chúa, Đng yêu thương chúng ta trước và làm cho chúng ta yêu Ngài và tha nhân bng sc mnh ca Thánh Thn. Bt c ai có Thánh Thn vi đu có mt kh năng k l đ yêu thương. Nói cho cùng, chính tình yêu ca Thiên Chúa hot đng trong chúng ta.  

Chính tình yêu ca Thiên Chúa hot đng vượt trên chúng ta. Khi đt trng tâm đi mình vào tình yêu ca Thiên Chúa, chúng ta không h tr nên qui ngã, gim thiu s tn tâm và tn ty đi vi nhu cu ca tha nhân. Đúng hơn, tình yêu dn chúng ta ra khi chính mình. Mc dù tình yêu cư ng và khi đi t trái tim, cũng như bên trong con người ca ta, nhưng tình yêu vươn mình đến nhng tương quan liên v. Đúng thế, khi chúng ta tuyên xưng yêu mến Thiên Chúa, thì lp tc chúng ta được mi gi yêu thương anh ch em ca mình. “Nếu ai nói : ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà li ghét anh em mình, người y là k nói di; vì ai không yêu thương người anh em mà h trông thy, thì không th yêu mến Thiên Chúa mà h không trông thy. Đây là điu răn mà chúng ta đã nhn được t Người : ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình.” (1 Ga 4:20-21). Không có chn la nào khác ngoài chn la đ cho tình yêu thm nhp vào mi mi tương quan ca chúng ta vi tha nhân, gia đình và cng đoàn ca chúng ta.  

Hơn thế na, vượt trên phm vi gia nhng cá nhân vi nhau, tình yêu ca Thiên Chúa còn hot đng trong các lĩnh vc xã hi và sinh thái. Đây là nơi xut hin nhng thách đ ln hơn cho vic chúng ta làm chng cho tình yêu ngày nay. Là Kitô hu và linh mc, vai trò ca chúng ta là đt mình trong tay Thiên Chúa đ Ngài có th dùng chúng ta mà yêu thương thế gii và toàn th to thành, biến đi và sp xếp chúng theo kế hoch ca Ngài. Hng y Yves Congar đã din t mt cách rt hay v chân lý này :  

“Nếu Thiên Chúa ca tôi là Thiên Chúa ca Sách Thánh, v Thiên Chúa hng sng, Đng ‘Ta là, Ta đã là, Ta đang đến’, vy thì, Ngài không th tách ri khi thế gii và con người… Hot đng ca tôi h ti ch trao hiến chính mình cho Thiên Chúa, Đng cho tôi tr thành cu ni cho nhng hot đng thn linh ca Ngài đi vi thế gii và tha nhân. Tương quan ca tôi vi Thiên Chúa không phi là tương quan ca mt hành vi th phượng phát xut t vic tôi dâng lên cho Ngài, nhưng đúng hơn, đó là tương quan đc tin, qua đó tôi trao hiến bn thân cho hot đng ca Thiên Chúa hng sng, Đng thông ban chính mình cho thế gii và nhân loi theo như kế hoch ca Ngài. Tôi ch có th đt mình trước mt Thiên Chúa mt cách thành tín và hiến dâng trn vn con người tôi vi c tài năng đ tôi có th nơi mà Thiên Chúa đi ch tôi, là cu ni gia hot đng ca Thiên Chúa vi thế gii.”  

Dưới ánh sáng này, ơn gi linh mc đ yêu thương không gì khác hơn là trao np chính mình cho tình yêu ca Thiên Chúa, cho nhân loi, cho thế gii và cho chúng ta. Cha Congar nói thêm: “Ch có mt điu là thc và xác thc đó là trao dâng chính mình cho Thiên Chúa”. Bng nhng li tương t, chúng ta có th nói, ch có mt điu thc và xác thc trong cuc đi ca người linh mc đó là hiến dâng chính mình cho tình yêu ca Thiên Chúa đ mình có th tr thành cu ni sng đng ca tình yêu Thiên Chúa cho thế gii. Trách nhim ca mt linh mc là phi chính nơi Thiên Chúa mun chúng ta hin din, nơi mà Thiên Chúa đang ch đi.  

6- Yêu thương tha nhân trong s khác bit ca h  

Thế gii đương đi đang đt ra cho s v yêu thương ca chúng ta rt nhiu thách đ. Trong thi đi toàn cu hóa, đa văn hóa, đa tôn giáo, đa ý thc h, thc dng, ích k, đy phân cách và bo đng mà chúng ta đang sng, thách đ ln lao nht ca s v yêu thương là làm sao đ chúng ta yêu thương người khác. “Khi chúng ta nói ‘người khác’ chúng ta có ý nói đến nhng con người b coi là khác vi bn thân chúng ta không? Tht vy, người khác t bn cht không nhng không th hoàn toàn đng hóa vi ta, mà còn thc s rõ rt khác ta. Sư khác bit này nhiu ln gây khó khăn, bt an, lo s, phin mun và kh đau cho bn thân ta. Tuy nhiên, chính s khác bit đó làm cho “người khác” là “người khác”. Ta đng quên rng xét theo bn th đng thi là người như ta, nhưng đng thi li là người khác ta. Chính nơi s khác bit này to nên bn sc ca h, làm cho h là h, ch không phi là ta hay mt ai khác. Khai tr s khác bit này mt cách khiên cưỡng không nhng đi ngược vi trào lưu ca thi đi, mà còn nghèo nàn hóa xã hi và nht là khai tr chính tha nhân. Trong đi thoi mi cá nhân được nhìn nhn như nhng nhân v có phm giá, quyn li, t do, cá tính và sc thái riêng.  

Hơn bao gi hết, ngày nay chúng ta phi đi mt vi s khác bit rõ nét, “tính khác bit” sâu thm và tn cùng ca tha nhân. Điu này không ch đúng v s lượng , mà c v phm cht. “Đã có bao gi chúng ta ý thc rõ ràng v nhng thc ti ca s khác bit chưa? Chúng ta có ý thc rng sc kháng c s khác bit mnh m như thế nào, và chúng ta không có kh năng sng chung vi nhng khác bit không? Thế gii ca chúng ta là mt thế gii đang rơi vào li sng thi nguyên thy, li sng căm ghét cái khác mình và tôn th cái ging mình.” Xem ra ngày nay s chng c nhng hình thái khác bit càng lúc càng gia tăng, mt bên là s áp đt không thương xót nhng suy nghĩ tăm ti ca nó, mt bên là ch nghĩa khng b bo lc, mt du ch cho thy s bt lc ca thế gii đương đi trong vic gii quyết nhng khác bit cách lành mnh.  

Thế gii ca chúng ta phn ln được đánh du bi nhng s khác bit ln lao. Nhng tôn giáo ln ca thế gii tn ti bên cnh nhng tôn giáo nh hơn, cũng như thế nhng truyn thng tôn giáo c hin din bên cnh nhng thc hành tôn giáo mi. Thế gii lưu tr mt lot các nn văn hóa đc đáo và phong phú, ln và nh, c kính và hin đi. Nhng phân chia v mt xã hi, kinh tế và chính tr đã tách bit các quc gia vi nhau và tách bit nhng con người trong cùng mt quc gia. Người giàu và người nghèo, k yếu thế và k quyn lc, tín đ ca các tôn giáo cũng ý thc h khác nhau và quan đim chính tr hin hu trong thế gii.  

Gia mt thi đi và xã hi như vy, thì câu hi sâu thm nht đi vi chúng ta là làm sao thc hin s v yêu thương, khước t hn thù và bo lc khi đi din vi s khác bit hay hơn na đi nghch vi ta. Tht vy, nếu s v có nghĩa là yêu thương, thì vn nn hàng đu ca s v đó trong thi đi ca chúng ta là làm thế nào đ đi thoi, liên kết và gp g người khác. Tình yêu Kitô giáo đòi hi chúng ta yêu thương người khác vì nhng gì người khác là, va khác bit vi chúng ta va là đc đáo đi vi ta. Vì thế, thách đ căn bn ca s v ngày nay là làm sao đ yêu thương người khác trong chính s khác bit ca h.  

7- Tôn giáo nào tt nht?  

Ti mt cuc Hi tho bàn tròn v tôn giáo và t do có Đc Đt Lai Lt Ma và tôi cùng tham d. Lúc tm ngh, tôi hi ngài, va tinh nghch va tò mò: “Thưa ngài, tôn giáo nào tt nht?”.  

Tôi nghĩ ngài s nói: “Pht giáo Tây Tng” hoc “Các tôn giáo phương đông lâu đi hơn Kitô giáo nhiu”.  

Đc Đt Lai Lt Ma trm ngâm giây lát, mm cười và nhìn vào mt tôi… Điu này làm tôi ngc nhiên vì tôi biết đây là mt câu hi ranh mãnh. Đc Đt Lai Lt Ma tr li: “Tôn giáo tt nht là tôn giáo đưa anh đến gn Đng Ti Cao nht. Là tôn giáo biến anh thành con người tt hơn”. Đ du s bi ri ca tôi trước mt câu tr li đy khôn ngoan như thế, tôi hi: “Cái gì làm tôi tt hơn?”. Ngài tr li: “Tt c cái gì làm anh biết thương cm hơn, biết theo l phi hơn, biết t b hơn, du dàng hơn, nhân hu hơn, có trách nhim hơn, có đo đc hơn”. “Tôn giáo nào biến anh thành như vy là tôn giáo tt nht”.  

Tôi thinh lng giây lát, lòng đy thán phc, ngay c bây gi, khi nghĩ đến câu tr li đy khôn ngoan và khó phn bác ca ngài. Ngài nói tiếp: “Anh bn ơi, tôi không quan tâm đến tôn giáo ca anh hoc anh có ngoan đo hay không”. “Điu tht s quan trng đi vi tôi là cách cư x ca anh đi vi người đng đng, gia đình, công vic, cng đng, và đi vi thế gii”. “Hãy nh rng vũ tr di li hành đng và tư tưởng ca chúng ta”. “Quy lut ca hành đng và phn ng không ch dành riêng cho vt lý. Nó cũng được áp dng cho tương quan con người. Nếu tôi hin, thì tôi gp lành. Nếu tôi gieo gió, thì tôi gt bão”. “Nhng gì ông bà nói vi chúng ta là s tht thun túy. Chúng ta luôn nhn được nhng gì chúng ta mong ước cho người khác. Hnh phúc không phi là vn đ s mnh. Đó là vn đ la chn”.  

Cui cùng ngài nói: “Hãy suy tư cn thn vì Tư Tưởng s biến thành Li Nói. Hãy ăn nói cn thn vì Li Nói s biến thành Hành Đng. Hãy hành x cn thn vì Hành Đng s biến thành Thói Quen. Hãy chú trng Thói Quen vì chúng hình thành Nhân Cách. Hãy chú trng Nhân Cách vì nó hình thành S Mnh, và S Mnh ca anh s là Cuc Đi ca anh… và… Không có tôn giáo nào cao trng hơn S Tht”.  

Chính Đc Giêsu là mu mc tuyt vi v tình yêu. Tin Mng cho chúng ta thy khi Con Thiên Chúa được sai đến vi chúng ta vì tình yêu dành cho thế gian ( trong s v) (Ga 3:16) Ngài đã biu l s tôn trng ln lao đi vi s khác bit ca chúng ta. Ngài “tr thành xác phàm” và “cm lu gia chúng ta” (Ga 1:14). Ngài “đã vét rng chính mình” và “tr nên ging phàm nhân” (Pl 2:6-7); Ngài đến “không phi đ được người ta phc v , mà đ phc v” ch (Mc 10:45) và Ngài đã “hy sinh tính mng vì bn hu ca mình” (Ga 15:13). Thc s, Ngài đã đi mt chng đường dài đ đón nhn s khác bit ca chúng ta. Trong cuc sng và c cái chết, Ngài hoàn toàn “trút b” đa v ngang hàng Thiên Chúa đ hiến dâng trn vn chính mình cho loài người chúng ta. Bng hành đng đón nhn mt cách yêu thương s khác bit ca chúng ta, Ngài đã cu chuc chúng ta và trao tng s sng cho thế gii.

 


Tu Đức