TÌNH YÊU VÀ SỨ VỤ : (3) Chứng Nhân Cho Tình Yêu Vô Biên

(daminhvn.net) ngày 28 Tháng mười 2013

Li Ng: Nhân dp Tĩnh tâm Tu vin Rt thánh Mân Côi t ngày 20.8 -26.8.2013, vi tư cách là mt người Anh Em Đa Minh, Đc Cha Phaolô Nguyn Thái Hp, OP. đã chia s nhng thao thc ca ngài v s v ca nhng người Đa Minh qua các đ tài:

- S v ca Tình yêu

- Tái phát xut t Tình yêu

- Chng nhân cho Tình yêu vô biên

- Chng nhân cho Tình yêu nhưng không

- S v loan báo Tin Mng

- Tu sĩ Đa Minh đi din vi s v loan báo Tin Mng

******

CHNG NHÂN CHO TÌNH YÊU VÔ BIÊN

thi đi hôm nay, người ta đ cao hôn nhân như là mt cách thế bước theo Đc Kitô trong nim hoan vui và v đp ca nó. Công Đng Vatican II cũng nói đến s thánh thiêng ca hôn nhân và gia đình. Trên thc tế, hôn nhân là mt nếp sng được hu hết các môn đ Đc Kitô đón nhn. Trong chiu hướng đó, đi sng đc thân xem ra đi ngược vi thi đi và cn được đt li. Nhưng, xưa cũng như nay, khiết tnh đc thân vn là chng nhân cho tình yêu vô biên ca Thiên Chúa. Tuy nhiên, có nhiu lý do đ sng khiết tnh đc thân ch không phi ch thun túy là mt đi sng “không hôn nhân”. Thách đ nm ch chúng ta sng khiết tnh đc thân vì mc đích nào và đâu là ý nghĩa tích cc ca nó? Đi vi các linh mc, đi sng khiết tnh đc thân mang ý nghĩa gì? 

1- Mt Cam kết Tình yêu căn bn 

Truyn thng Kitô giáo xác nhn rng tình yêu đi vi Đc Kitô là lý do đu tiên, nn tng và thích hp nht đ gii thích vic chn la sng khiết tnh đc thân. Điu này th hin rõ ràng trong trường hp ca các nam n tu sĩ đu tiên, c th là nhng trinh n và nhng bà goá trong thi Giáo hi sơ khai. Trinh n là nhng người ph n t chi kết hôn vì tình yêu chung thy h dành cho Đc Kitô. Nhng bà goá đã t b kh năng tái hôn đ toàn tâm toàn ý hiến dâng chính mình cho tình yêu Chúa và tha nhân bng vic chuyên cn cu nguyn và phc v người nghèo túng. Chính đng lc ca tình yêu hiến dâng trn vn cho Thiên Chúa và tha nhân đó đã truyn li cho thi đi ca chúng ta, như lý do tích cc ca chn la sng khiết tnh đc thân. Điu đó mun nói lên rng vì quá yêu mến Đc Kitô, h không th làm gì khác hơn là quyết đnh hiến dâng trn vn con người ca h như hiến vt dâng lên Thiên Chúa trong tình yêu. Khiết tnh đc thân được coi là s khng đnh cao đ, mt cam kết tình yêu chính yếu ca cá nhân tuyên khn vi Đc Kitô

Do đó, khiết tnh đc thân trước hết là mt vn đ ca ơn gi làm người và làm Kitô hu đ yêu thương. S khiết tnh này không bao gi dành cho nhng người trn s hãi tình yêu, hoc không có khng thc hin cam kết - tình yêu. Nó không phi là s trn tránh bn phn và trách nhim ca đi sng hôn nhân. Người có th đón nhn khiết tnh đc thân là người trước hết biết khám phá giá tr tình yêu và nhìn nhn cách t do ơn gi làm người ca mình đ trao ban chính mình vì tình yêu Thiên Chúa.  

Khiết tnh đc thân ca linh mc cũng được đâm r nơi chính tình yêu Thiên Chúa, tình yêu y lp đy và làm cho trái tim con người, trong thân phn phàm nhân ca mình, có kh năng trao ban chính mình mt cách trn vn cho Thiên Chúa trong tình yêu. Đây là mt ân hu Chúa ch trao tng cho mt s người, ch không phi cho tt c (x. Mt. 19:12). Sáng kiến này là ca Thiên Chúa. Vì được bàn tay Chúa chm ti, con người cm thy phi yêu Chúa cách say mê, cho nên quyết đnh sng quyết đnh sng đc thân.  

Các chuyên viên nêu lên mt s du hiu giúp nhn din ng viên có kh năng sng khiến tnh đc thân hay không: (1) kh năng trưởng thành nhân bn đ t mình cam kết vì tình yêu (2) chiu sâu tình yêu ca h đi vi Chúa nhm đáp tr tình yêu ca Ngài đi vi h. Nhim v ca người đào to là giúp ny sinh nơi các ng sinh linh mc hai điu kin tiên quyết này đ sng khiết tnh đc thân. Ngoài ra, đ duy trì đi sng khiết tnh đc thân như là mt cam kết tình yêu vi Đc Kitô, các linh mc phi có mt đi sng cu nguyn sâu xa. Đc Giêsu phi là người bn thân tín nht ca người sng đi đc thân

2- Cách thế đích thc ca Yêu thương 

Trước đây, người ta thường nhn mnh đến vic khước t đi sng hôn nhân và chú trng vào vic kim soát các xung lc ca bn năng, ước mun, tư tưởng và cm giác ca tính dc th lý. S nhn mnh này đã dn mt s người tu hành đến ch s hãi cách thái quá và thiếu s đánh giá đúng đn tính dc con người và giá tr ca hôn nhân. T hơn na, mt s người không cm thy thoi mái vi cơ th ca mình và tránh né nhng giao tiếp vi người khác phái.  

Cách tiếp cn tiêu cc đó cũng dn ti vic các tu sĩ pht l đi sng tâm sinh lý ca h, dn ti mt đi sng tình cm cn ci, cng nhc và lnh nht trong nhng mi tương quan cá v vi người khác. S nhn mnh mt chiu dn đến kết qu là s kim chế tình yêu xét như là nhng con người có kh năng tình dc. Vì vy, mt s người khn gi khiết tnh đã đánh mt tính t nhiên trong vic th hin tình cm ca mình. Hu như h tr thành nhng bà hay ông già đc thân khó tính

Rt may là ngày nay đã gim thiu ti đa quan nim tiêu cc và mt chiu đó. Tht vy, li khn khiết tnh đc thân không phi là khước t ơn gi yêu thương ca con người. Nó cũng không phi chi b gii tính hay ph nhn tính dc ca con người. Cái mà linh mc t b là quan nim chiếm hu trong hình thc tình yêu phu thê và cách din t truyn sinh ca gii tính. Nhà tu hành cũng cn yêu và được yêu như nhng con người có gii tính. Tình yêu cũng bao gm toàn b con người và toàn th gii tính ca h : không ch trên bình din lý trí và ý chí mà còn bao gm thân xác, các giác quan ni ti và ngoi ti, cm giác, cm xúc, và đam mê ca con người. Đó cũng chính là tình yêu ca mt con người hn- xác và có gii tính

Khiết tnh đc thân theo quan đim Kitô giáo không phi là s dn nén nhưng là mt hình thc “s kin toàn” và thăng hóa ca tình yêu nhân loi. Vì vy, đ khiết tnh tr thành đáng tin cy đi vi con người hôm nay, Tông Hun Đi sng Thánh hiến viết : “đi sng thánh hiến gii thiu cho thế gii ngày nay nhng mu gương ca đi sng khiết tnh ca nhng tu sĩ nam n, là nhng con người t rõ s quân bình, t ch, tinh thn dn thân, tâm lý và tình cm trưởng thành.” S khiết tnh phi được sng như mt cách thế yêu thương ca con người va có hn va có xác.  

Hơn na, đi din vi nn văn hoá k tr, v li và ích ký hin nay, nhà tu hành được mi gi đ hình thành nơi bn thân mt tình yêu nhân loi chân thành, nng m và vui tươi. Cuc sng đc thân, không có v con đ phi trc tiếp săn sóc, đôi khi khiến linh mc b cám d đt lao đu vào công vic và đt hiu năng ca công vic hơn là con người c th và nhng mi tương quan nhân v. H có th tr nên h hng vi cuc đi, không còn nhu cu ca tha nhân, cũng ni đau ni kh ca đng loi. Đ chng li hin tượng tiêu cc này, Giáo hi mi gi các linh mc làm chng cho tính ưu vit ca con người vượt lên trên s vt, ca nhng mi tương quan và ca tình yêu vượt lên trên hot đng và hiu năng ca công vic. H phi sng khiết tnh đc thân như là mt tình yêu đích thc và tràn đy nim vui

3- Mt Tình yêu gii thoát 

Khi cam kết sng khiết tnh đc thân, ngày xưa mt s người có khuynh hướng nhn mnh đến tình trng tiêu cc, cn ci, vô sinh và khép kín. Nhưng trng tâm đi sng đc thân linh mc là cam kết thc hin mt tình yêu trn vn. Tình yêu thì luôn luôn phong nhiêu và sáng to. Do đó, mt trong nhng du hiu ca s thc hành chân chính ca khiết tnh đc thân đó là s gii thoát phong phú và tâm hn hân hoan, m rng đ đón nhân mi người.  

Tht vy, khiết tnh đc thân gii phóng khi tham vng nhc dc và cái tôi hp hòi đ hướng v s siêu thăng và trin n chính mình. Nó mang đến cho chúng ta nim an vui đích thc, cũng như đng cơ cao thượng đ dám sng và dám chết vì tình yêu. Thánh Phaolô nhc đến đng cơ này trong thư th nht gi giáo đoàn Corintô. Đi vi ngài, cuc sng đc thân gii thoát người nam cũng như n khi nhng mi bn tâm khác khiến h phi phân tâm, đ hoàn toàn tp trung vào công vic ca Chúa và làm vui lòng Ngài (1 Cr 7:32-35). Thánh s Mathêu cũng mô t Nước Thiên Chúa như là lý do đi sng đc thân ca Đc Giêsu (Mt 19:12). Chính s đm chìm vi “Đc Chúa và vic ca Ngài” hoc “Nước Chúa” này gii thoát năng lc tuyt vi ca nhng người nam và người n đ yêu thương. S tri rng tình yêu ca mình đến s tròn đy nht, khiến nó tr thành phong phú, sinh hoa kết trái di dào trong vic phc v đi sng ca tha nhân. Cũng tình yêu này làm cho h có kh năng đ vượt thng nhng chướng ngi không th vượt qua được, ngay c mi đe da ca cái chết, đ Nước Chúa được loan báo khi thun li cũng như khi không thun li. S khiết tnh đc thân làm cho chúng ta t do và sáng to trong s v

S t do và gii thoát ca khiết tnh đc thân còn giúp chúng ta vượt khi tình yêu chiếm hu ca đi sng hôn nhân đ vươn ti mt tình yêu rng m, không chiếm hu như l đi. Cha Timothy Radcliffe nhn đnh sâu sc: “Cc đim ca tình yêu nơi chúng ta s là hành đng t nguyn t khước quyn s hu. Nhng người chúng ta yêu thương, thì chúng ta phi đ cho h được t do; chúng ta phi đ cho h là h

Mt nghch lý sâu thm và tr trêu thường xy ra là khi chúng ta khước t hôn nhân, chp nhn không có người phi ngu và con cái ca riêng mình, thế mà li đi tìm kiếm nhng hình thc “s hu hay chiếm hu trá hình”, qua nhng hình kết nghĩa hay nhn con thiêng liêng. Tình yêu khiết tnh đc thân không ch nhm làm trin n s t ch và đc lp ca con người, nhưng còn nhm ti vic làm cho chúng ta đt ti s viên mãn ca hu th và s t do ca Tin Mng. Tình yêu khiết tnh đc thân không nhm kết hp và gn bó nhng người khác vi chính mình, mà giúp h kết hp và gn bó vi Thiên Chúa, cũng như vi cng đoàn. Linh mc trung thành vi li khn khiết tnh khi tình yêu đi vi người khác không mang tính cht chiếm hu, mà là gii thoát, không rang buc trong tình cm cha con đy tính cách nhân loi, mà giúp h được ln lên, được phát trin và thăng tiến trong phm giá ca h như nhng con cái hào hùng ca Thiên Chúa

Linh mc chúng ta cn chiêm ngm tình yêu ca Đc Giêsu như mu mc ca tình yêu gii thoát và đơm bông kết trái. Tình yêu ca Ngài là tình yêu không chiếm hu, nhưng trao ban vì li ích ca người khác. “Tôi đến đ cho chiên được sng và sng di dào. Tôi chính là Mc T nhân lành. Mc T nhân lành hy sinh mng sng mình cho đoàn chiên” (Ga 10:10-11). Tình yêu ca Ngài chính là tình yêu trao ban s sng: s sáng to ca s sng và phc v s sng ca người khác. V vn đ này, John Macquarrie din t tht sc nét:“Yêu thương là đ h-là h (letting-be), dĩ nhiên không có ý nói đó là s xa lánh người khác, nhưng vi ý nghĩa tích cc và rõ ràng, đó là đ cho người khác được là chính h. Khi chúng ta nói v ‘letting-be’, chúng ta phi hiu c hai phn ca s din t có du ni gia trong ý nghĩa mnh - ‘letting’ có nghĩa là làm cho mnh m và ‘be’ có nghĩa là đt ti hin hu phong phú ti đa. Đó là m hin hu m ra ti s được quan tâm đc bit. C th nht, ‘letting-be’ có nghĩa là giúp mt người phát trin tim năng hin hu tròn đy ca mình; và tình yêu cao c nht cũng s đt giá nht, bi vì nó ch hoàn thành qua hành đng hy sinh chính mng sng ca mình. 

4- Nhng ln cn trong Tình yêu 

Cui cùng, s khiết tnh đc thân có mt đc tính c th như là mt cách thế yêu thương đích thc, đó là đc tính bao hàm ca nó. Trong Tin Mng, chúng ta thy tình yêu ca Đc Giêsu t căn là tình yêu không loi tr. Ngài tiếp đón người nghèo, người m đau, nhng ti nhân, ri c tr em và ph n. Ngài lôi kéo vào tình thân hu, lòng thương cm và tình bng hu ca Ngài mi th hng người k c nhng người b loi tr, b gt ra bên l, b quên lãng, và b b rơi bi xã hi. Chúng ta thy Ngài luôn đến vi người khác bng tình yêu thương, vượt lên trên nhng ranh gii được tha nhn v mt xã hi, tôn giáo và sc tc. Ngài đích thân đến nhà ca viên trưởng thu thuế Giakêu (Lc 19:1-10), ăn tic ti nhà ông Simon bit phái (Lc 7:35-40), cu cha người đy t ca viên bách qun (Mt 8:5-13), và trò chuyn vi người ph n x Samaria (Ga 4:1-26). Ngài đã b chế giu và b kết án là “tay ăn nhu, bn bè vi quân thu thuế và phường ti li” (Lc 7:34-35). Tuy nhiên, chính bng cách thế yêu thương không loi tr và cũng không chiếm hu này mà Đc Giêsu đã qui t các phn t ca cng đoàn mi thành gia đình ca Thiên Chúa. Cng đoàn mi ca Ngài là giáo hi ca nhng k b loi tr.  

Cùng th tình yêu không loi tr ca Đc Giêsu được hiu như là tình yêu hiếu khách. S hiếu khách ca Ngài vượt lên trên ranh gii tính hiếu khách ca văn hóa và xã hi thi Ngài. “Đc Giêsu thách thc nhng đnh nghĩa và phm vi nh hp ca lòng hiếu khách và thúc đy chúng đi xa hơn đ bao gm c nhng người mà người ta ít mun kết giao nht”. Trong ba tic ca Nước Thiên Chúa mà Ngài loan báo thì mi người đu được mi tham d, đc bit là nhng người b qui đnh và không được coi là xng đáng như nhng người nghèo, tàn tt, què qut, đui mù (Lc 14:12-14, 15-24). S khiết tnh đc thân hiu như tình yêu hiếu khách giáo dc trái tim con người đ đón nhn mi hng người, ch không phi ch dành cho nhng người hp nhãn, hp gu hay giàu có. 

S khiết tnh đc thân là mt du ch sng đng trong Giáo hi và trong thế gii cho tình yêu không loi tr ca Đc Giêsu. Đó là tình yêu m rng ra ti tng người và toàn th nhân loi, không da trên bt c liên h v chng, coi cái, huyết thng, kết nghĩa, linh tông…; nhưng ch da trên nn tng ca agape, mt tình yêu trao ban trưởng thành vì tha nhân. Đó là mt tình yêu rng m dành ch cho bt k ai. Tình yêu này không loi tr mt ai, bt chp chng tc, gii tính, văn hóa, tôn giáo, đng phái chính tr và tình trng kinh tế xã hi. Nó giúp nhà tu hành thi hành s v mt cách hiu qu, kính trng tha nhân và yêu thương h ngay trong s khác bit ca h. Qua vic thc hành sng khiết tnh đc thân, linh mc mun làm chng cho mt tình yêu vô hn ca Thiên Chúa

Qua nhng trình bày sơ lươc trên chúng ta d dàng nhn ra mt s ln cn trong cuc sng và mi tương quan tình yêu ca chúng ta

1)- Trước hết là vn đ đi sng đc thân linh mc. Không nói mi người đu biết rõ trong my năm va qua Giáo hi Công giáo đã gánh chu rt nhiu thit hi c v tinh thn ln vt cht do li lm ca các linh mc trong lãnh vc tính dc. Có l trong thi hin đi chưa bao gi uy tín, danh d, thế giá ca Giáo hi b xúc phm mt cách nng nn như my năm gn đây. Đau xót nht, Giáo hi b xúc phm do chính li lm ca các mc t. Nhng tn tht v kinh tế cũng rt ln lao. Ti Hoa K chng hn, mt s giáo phn và dòng tu phi tuyên b phá sn sau nhng v kin

Hin nay, B Giáo lý Đc tin yêu cu các Giám mc phi x lý kp thi, nghiêm chnh và mnh tay đi vi các giáo s vi phm. Đc bit, đi vi trường hp lm dng tình dc tr em, phi cp tc báo cáo lên B. Chiu hướng ca B là khi nhn được đơn t cáo phi ngưng ngay công tác mc v. Sau khi điu tra, nếu đương s nhn ti, mt s nơi tước mi chc v hay bt hi tc. Đi vi mt s giám mc, đây là bin pháp cc chng đã, nhưng cn thiết đ bo v Giáo hi. Tuy nhiên, nhiu hi đng linh mc coi là bin pháp quá tay và có v vt chanh b v

Ti giáo phn chúng ta, cho đến nay chưa phát hin các v lm dng tình dc đi vi tr em như đã xy ra ti M hay Ái Nhĩ Lan. Tuy nhiên, mt s có tương quan tình dc đi vi n gii. Đây cũng là nhng trường hp gây gương mù và bc xúc trong cng đoàn dân Chúa. Tòa Thánh cũng yêu cu x lý nghiêm minh v đim này. Tôi đã làm vic vi mt s anh em v vn đ này. Cho đến nay chúng ta trao đi vi nhau, gi đi tĩnh tâm xa ti các Dòng chiêm nim trong thi gian mt hai tháng, ri đi x… Nếu nhng bin pháp đó vn không đem li hiu qu thì gi v TGM hay ngưng thi hành mc v. Nhng bin pháp đó ch nhm tránh gương mù và bo v thanh danh ca Giáo hi, cũng như ca hàng linh mc và giáo dân. Xin quý cha cu nguyn và liên đi vi giáo phn hơn đ có th tìm được bin pháp thích hp

2)- Đim th hai là làm sao thc hin đc tính bao hàm và không loi tr theo gương mu ca Đc Kitô? Ngài lôi kéo vào tình thân hu, lòng thương cm và tình bng hu ca Ngài mi th hng người k c nhng người b loi tr, b gt ra bên l, b quên lãng, và b b rơi bi xã hi thi ca Ngài. thi bao cp, do điu kin chính tr - xã hi, chúng ta phi sng phòng th, khép kín, phòng th và đi đu. Mi c gng là làm sao “gi đo” hơn là sng đo và rao truyn đo. Ít đ cp đến cái hay và cái đp ca đo, vì vy giáo phn ta đo cũng ít có sc lan ta. Ít tương quan và thin cm vi môi trường chung quanh. Thiếu khoan dung và bác ái đi vi nhng người khác tôn giáo, khác quan đim chính tr vi chúng ta. Làm sao thc hin được tâm nguyn ca thánh Phaolô: tr nên mi s vi mi người nhm loan báo Tin Mng cu đ cho h. Dĩ nhiên, chúng ta cn có lp trường và quan đim rõ rt da trên Giáo hun xã hi ca Giáo Hi, nhưng đng thi cũng phi có phong thái ca Tin Mng, tính nhân bn và lch s vi mi người. Trong mi trường hp, Bài ging trên núi vn là tiêu chun cho mi suy tư, ng x và hành đng ca chúng ta.

 


Tu Đức