TÌNH YÊU VÀ SỨ VỤ: 4. CHỨNG NHÂN CHO TÌNH YÊU NHƯNG KHÔNG

(daminhvn.net) ngày 10 Tháng mười mt 2013

Li Ng: Nhân dịp Tĩnh tâm Tu vin Rt thánh Mân Côi t ngày 20.8 -26.8.2013, vi tư cách là mt người Anh Em Đa Minh, Đc Cha Phaolô Nguyn Thái Hp, OP. đã chia s nhng thao thc ca ngài v s v ca nhng người Đa Minh qua các đ tài:

- S v ca Tình yêu

- Tái phát xut t Tình yêu

- Chng nhân cho Tình yêu vô biên

- Chng nhân cho Tình yêu nhưng không

- S v loan báo Tin Mng

- Tu sĩ Đa Minh đi din vi s v loan báo Tin Mng

******

CHNG NHÂN CHO TÌNH YÊU NHƯNG KHÔNG

Nghèo khổ t nó không có giá tr gì c và chng ai mong mun nó... Tht là mt ni đau và ni nhc cho nhân loi hôm nay khi hàng triu người vn còn b cái nghèo đa đày. Vic đy lùi nghèo kh không phi ch là Mc tiêu Phát trin Thiên niên k, mà còn là một đòi hi ca nim tin Kitô giáo. 

Có hợp lý không đ khn gi khó nghèo khi mi người khác trong thế gii tìm cách thoát ra khi s nghèo kh ? Bên cnh đó, nn văn hóa ca chúng ta tp trung vào vic chiếm hu và tiêu th hàng hóa vt cht cách điên cuồng. Có nghĩa gì không đ chn tr thành người nghèo ? Rõ ràng là, không ai chn nghèo kh vì chính nó cả. 

Theo truyền thng, trong s nhng lý do được đưa ra cho s la chn khn khó nghèo, xoay quanh nhng mi nguy him ca s giàu có và nhng ca cải vt cht đi vi đi sng thiêng liêng ca con người. Người ta chn tr nên nghèo đ gii thoát mình khi nhng gánh nng và bn tâm ca vic s hu và qun lý ca ci vt cht. Khó nghèo được xem như mt hình thái ca đi sng kh chế nhm vun trng các giá trị ca s siêu thoát, đơn sơ và tín thác vào s quan phòng ca Thiên Chúa. Khó nghèo nhm đến vic gii thoát con người khi s huyên náo và bóng by ca tin bc và ca ci đ đt mình cho vic chiêm ngm nhng điu thiêng liêng và vĩnh cu

I- Mt Tình yêu Nhưng không

Trong truyền thng Kitô giáo, s chn la khó nghèo t nguyn bt ngun t chính gương mu đi sng mà Đc Giêsu Kitô đ li cho chúng ta. Khi Đức Giêsu đến gia chúng ta, Ngài đã quyết đnh được sinh ra, sng và chết như mt người nghèo. S khó nghèo ca Ngài không ch bình din s hu nhưng căn bn là bình din hin hu. Nhìn thoáng qua, người ta có th nói rng li sng của Đc Giêsu như mt người nghèo là mt phương thế cho s v l hành truyn ging Tin mng ca Ngài. Hơn na, li sng nghèo phi làm cho li rao ging ca Ngài tr thành đáng tin trong mt nhìn ca nhng k nghe Ngài. Nhưng, vn còn có cái gì hơn thế nơi sự khó nghèo ca Đc Kitô.

Thật hu ích khi chúng ta nhìn li nhn thc ca thánh Phaolô về sự khó nghèo ca Đc Kitô. Trong thư gi tín hu Philiphê, thánh Phaolô trình bày Đc Kitô như mt người nghèo đến tn cùng. Thánh nhân minh ha điu này trong thánh thi v s hy mình ra không ca Đc Kitô (2: 6-11). Trong thánh thi này, s t hy ca Đc Kitô hoàn toàn là một s chn la cá v. Vic Ngài “hy mình ra không” và “t h mình” là nhng hành đng t nguyn. Chng có gì cho thy Ngài b áp đt làm như thế. đây thánh Phaolô din t s “hy mình ra không” tht l lùng ca Đc Kitô. Ngài vét rng tất c nhng gì thuc v Ngài như hu th “vn dĩ là Thiên Chúa”, không ch bng vic “tr nên ging phàm nhân” nhưng còn hơn thế, đó là “mc ly thân nô l”. Như s th hin tt cùng ca khó nghèo, Đc Kitô đã t mình t b thin ho ln lao nht, là chính sự sng ca Ngài. “Người li còn h mình, vâng li cho đến ni bng lòng chu chết, chết trên cây thp t.” “Trong thế gii thi thánh Phaolô ch có các thn linh mi được cho là sng mãi mãi. Do đó, đc quyn không th b hư nát là đc ân ch được dành riêng có các thần linh. Tuy nhiên, Đc Kitô đã không biến v thế này thành mi li riêng ca mình. Ngài đã không đòi hi đ hành x như Ngài đáng được như vy. Trái li, Ngài đã đón nhn mt cách thế hin hu vn không phi ca Ngài bng vic chp nhn thân phận ca mt nô l, mt tình thế bao gm đau kh và cái chết.” 

Động lc thúc đy Đc Kitô t khước t hoàn toàn không gì khác hơn là tình yêu. Thánh Phaolô nhn ra rng cái chết ca Đc Giêsu được thúc đy bi ý mun ca Chúa Cha. Thiên Chúa “cũng chng tha Con Mt Ngài, nhưng đã trao np vì hết thy chúng ta” (Rm 8:32). Nhưng, trong vic này, Thiên Chúa đã hành đng vì tình yêu. “Hu như không ai chết vì người công chính, ho may có ai dám chết vì mt người lương thin chăng.Thế mà Đc Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người ti li.” (Rm 5:6-8). Rõ ràng, tình yêu ca Thiên Chúa vén m trong s kin này, hoàn toàn là nhưng không; tình yêu y không ch là cho không nhưng còn là không được yêu cu và không xng đáng đi vi phn người chúng ta. Trong mt thư khác, thánh Phaolô viết ngn gn nhưng có sc thuyết phc hơn v s t nguyn khó nghèo ca Đc Kitô. “Anh em biết Đc Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, đã có lòng qung đi như thế nào: Người vn giàu sang phú quý, nhưng đã t ý trở nên nghèo khó vì anh em, đ ly cái nghèo ca mình mà làm cho anh em tr nên giàu có” (2 Cr 8:9)

Tóm lại, s khó nghèo ca Đc Kitô, trên hết là mt mc khi ca tình yêu nhưng không ca Thiên Chúa cho con người và thế gii. Nó là tình yêu t quên mình và tự h mình. Nó là mt tình yêu không gi li gì nhưng hiến trao vì li ích ca người khác. Ý nghĩa khó nghèo mà người tu sĩ tuyên khn cũng không kém gì điu đó. Li khn khó nghèo được hiu là mt cách biu l tình yêu nhưng không ca Thiên Chúa, caritas, một món quà thun túy được trao ban nhưng không. Nhng gì mà các tu sĩ nam n t b cách t do, qua li khn khó nghèo, thì khác nhau t nơi này đến nơi khác. Không có mt thước đo ph quát được chp nhn v ý nghĩa thế nào là khó nghèo đi vi người tu sĩ. Nó luôn luôn là mt cái gì đó được xác đnh trong mt bi cnh c th. Nhưng cũng ging như nhau, các tu sĩ được mi gi đ sng li khn khó nghèo như là mt “phương tin và dng c” ca tình yêu nhưng không ca Thiên Chúa

Thánh Phalô đã sống khó nghèo như thế trong cuc sng riêng ca Ngài và trong tác v như là mt tông đ. Ngài đã nêu gương v mt tình yêu quên mình và t h, thúc đy ngài t khước ngay c trong vic chp nhn nhng gì ngài đáng được hưởng như vic tài tr v tài chánh t nhng người được hưởng nh tác v ca ngài. Thay vào đó, thánh nhân đã kiếm sng bng chính đôi tay ca mình. Gương mu ca ngài mi gi chúng ta biết tránh bn tâm đến tư li trong nhng mi tương quan và công vic vi nhng người mà chúng ta phc v, ngay cả khi nhng điu đó là hp pháp và là đc quyn ca chúng ta. Đây là mt thách đ ln lao phi đáp ng. Mt mt, trong nhiu nn văn hóa, người ta có khuynh hướng biếu nhiu món quà vt cht cho nhng v hướng dn tinh thn và các mc t, các tu sĩ đến độ làm cho họ b hư. Mt khác, trong nhiu xã hi, hu như mi th đu được chuyn thành hàng tiêu dùng, hay hàng hóa được bán theo giá c. Không có gì là cho không c. Trong c hai trường hp, mt phn chng ca tình yêu nhưng không là cc k quan trng

II- Chia s vì Tình yêu 

Sự khó nghèo ca Đc Kitô không ch là “t hy” nhưng đng thi cũng là trao ban chính mình vì tình yêu đi vi Thiên Chúa và đi vi chúng ta. S t hy ca Ngài đng thi cũng là s hiến dâng tt c nhng gì Ngài là và Ngài có cho Thiên Chúa và cho thế gian. Điu này làm cho tình yêu nhưng không tr thành tích cc - đó là quà tng chính bn thân

Cộng đoàn Kitô hu tiên khi Giêrusalem là mt minh ho v s am hiu cách tích cc v s khó nghèo ca Đc Kitô (x. Cv 4:32-25). Nhiều thành viên ca cng đoàn đó, xét v mt kinh tế, là nhng người nghèo. Hn là mt s người trong h có nhiu hơn nhng gì h cn, do đó, h đã t b và bán đi nhng th mình có vì nhu cu ca cng đoàn. H đóng góp nhng tài sn mình có chung vi nhau và đem phân phát tuỳ theo nhu cu ca mi người trong cng đoàn. Vì h chia s vi nhau bt k th gì h có, nên trong cng đoàn, không ai phi thiếu thn. H làm phong phú ln nhau bng chính s khó nghèo ca mi người. Chng kiến đi sng chia s ca họ, dân ngoại đã tht lên : “Nhìn xem h thương yêu nhau là chng nào”. “Làm sao mà nhng người Kitô hu li thương yêu nhau mt cách nhanh chóng như thế.” Người ta đã hiu vic chia s căn bn gia các Kitô hu vi nhau là tình yêu – đó là mt s din t của tình yêu nhưng không

ng thế, li khn khó nghèo trong thi đi ca chúng ta, phi có nghĩa là s chia s yêu thương vi người khác bt k cái gì mình có. Trên thc tế, hình thc ph biến nht ca li khn khó nghèo, cho ti nay, vn là vic đ mi s làm ca chung và chia sẻ chung với nhau. Không có ai giàu hơn cũng không có ai nghèo hơn người khác, nhưng mi người được cung cp tùy theo nhu cu ca mình. Điu này gii thoát người tu sĩ khi s ghen t, tranh giành và chia r vì li nhun kinh tế ca người này hơn người khác. Nó giúp họ phát trin mt s l thuc lành mnh vào Thiên Chúa và s ph thuc ln nhau trong cng đoàn. Li khn khó nghèo trong thc tế tr thành vic chia s ca ci trong s phc v tình yêu ca Chúa và tha nhân. S chia s ca ci như thế vượt lên trên phạm vi ca nhng ca ci vt cht. Điu này bao gm vic chia s trách nhim, năng khiếu, tài năng, khát vng, kinh nghim thiêng liêng và ân sng, lý tưởng tông đ và công tác t thin

Nghèo khó như là s chia s làm cho s thc hành li khn khó nghèo trở nên tích cc và năng đng. S chia s chuyn đi trng tâm ca người tu sĩ thành kh năng biết trao ban mt cách t nguyn cho người khác bt k cái gì h có và h là. Khó nghèo bt ngun t cuơng v qun gia, khi ý thc rng ch có Thiên Chúa mi là chủ ca mi s và chúng ta không là gì khác hơn là người qun lý nhng quà tng ca Thiên Chúa. Mt cách tích cc, nó làm cho các tu sĩ nam n tr thành nhng qun gia có trách nhim v nhng tài nguyên vt cht mà h nm trong tay đ nhm ti vic ci thiện cuc sng ca nhng người b tước đot và thiếu thn. S khó nghèo dn ti s đơn gin. Nó thúc đy người tu sĩ sng mt li sng đơn gin đ h có nhiu hơn đ chia s. Thông qua các giá tr ca vic chia s, người tu sĩ có th ln lên trong tinh thần siêu thoát và lướt thng tim năng gây chia r ca ca ci vt cht ngay trong cng đoàn ca h, cũng như gia họ và nhng người mà h phc vụ. 

Sự chia s là mt phn chng đi vi đc tính tích lũy ca nn văn hoá hin nay. Nó là mt li phê phán về sự tham lam, thích tích tr và bn xn. Nó là mt giá tr nhm điu chnh li vic s dng phung phí và theo đui cách quá đ nhng ca ci vt cht nơi nhng k giàu có, không chú ý ti nhng nhu cu và nhng đau kh ca người nghèo và tn tht ca sn bằng sinh thái. S chia s là mt minh chng xác thc ca tình yêu nhưng không - mt tình yêu cho đi cách qung đi và không mong ch s đáp trả. 

III- Liên đi vi người Nghèo 

Điều tht ma mai là ngay gia s giàu có ca thế gii, khong cách gia người giàu và người nghèo li tiếp tc b m rng thêm. Vô s người là nn nhân ca s nghèo đói, ca bo lc tàn nhn, ca s đàn áp và bóc lt cách bt công. Mi chuyn không tr nên tt hơn đi vi nhiu người nghèo trên thế gii. Nếu li khn khó nghèo có nghĩa là trao ban ca ci và bn thân vì s sng ca người khác, thì nhng người tuyên khn khó nghèo không th làm gì khác hơn là dành s quan tâm cách đặc bit ti người nghèo. Người tu sĩ được kêu gi biu l tình yêu nhưng không ca Chúa đi vi người nghèo. H được kêu gi sng liên đi vi người nghèo. S liên đi này có nghĩa là mt s cam kết gp đôi

Trước hết, điu đó có nghĩa là cam kết nhìn sự vt vi nhãn quan ca người nghèo. Điu này đòi hi người tu sĩ phi đi ti vi người nghèo, đ tiếp cn vi h, đ bước vào thế gii ca h và đ biết và hiu s phn đau thương ca h. Nó s có nghĩa là hc đ thy s vic t quan đim ca người nghèo, dưới ánh sáng ca nhng kinh nghim và đu tranh, hy vng và ước mơ ca chính h v mt thế gii mi và tt đp hơn. Mt cách nghch lý, người nghèo, ngoài thân phn yếu đui ca h ra, li có rt nhiu th đ dy người tu sĩ : khó nghèo là gì và tr nên nghèo khó nghĩa là gì, bao gm c ý nghĩa ca vic tin, hy vng yêu thương có ý nghĩa gì. Nhng người giàu có và quyn lc trên thế gii này có nhiu điu đ hc t nhng người thiếu thn và yếu kém ngay bên l xã hi chúng ta

Thứ đến, sng liên đi có nghĩa là nên mt vi người nghèo trong n lc chiến thng bt công, đàn áp, bóc lt, và xem đó như là chính nghĩa ca Chúa. Nó đòi hi vic lng nghe “nhng tiếng kêu khóc” ca người nghèo và ni kết h trong nhng n lc ca h đ gióng lên tiếng nói và biu hin nơi công cng “nim vui mng và hy vng, ưu su và lo lng” ca họ. Đau đớn thay nhng ni thng kh này thường không được nhng người nm vai trò ch cht và có quyn quyết đnh trong xã hi ca chúng ta lng nghe và đoái hoài tới. Sng khó nghèo còn là liên đi vi người nghèo trong nhng đu tranh và hành đng ca h nhm thay đi s phn, không ch vì s tt đp ca h nhưng còn vì công ích ca cng đng và xã hi mà h thuc v na

Không có câu trả li d dàng là làm như thế nào đ s cam kết gp đôi này được hình thành cách c th trong thc tế. Vic này đòi hi mt tiến trình phc tp, nhưng rõ ràng là nó phi được xác đnh mt cách c th trong mi trường hp tùy theo tng bi cnh đc bit. Chính nhng tu sĩ đôi khi có thể nghi ng v vai trò ca s liên đi vi người nghèo trong vic sng li khn khó nghèo ca mình. Trong s chn la này, có th h không nhn được s nâng đ cn thiết t người khác. H có th b nhng k có thế lc tra vn, bách hi hoc gt ra bên lề vì s cam kết ca h dành cho người nghèo. Nhưng h ch có th được an i bng nim tin trong tâm hn rng tr nên liên đi vi người nghèo là mt phn ch yếu ca vic làm chng cho tình yêu nhưng không ca Thiên Chúa; ch khi vi và gia người nghèo, li khn khó nghèo mi tìm thy đích đến và s din đt cao quí nht ca tình yêu nhưng không

Tóm lại, li khn khó nghèo là mt chng t v tình yêu nhưng không ca Thiên Chúa. Nó là s tham d vào s v ca Thiên Chúa, đó là tình yêu ca Ngài tuôn tràn trên thế gii mt cách t do và qung đi.  

IV- Nhìn li cách thế cu nguyn 

Tuần tĩnh tâm là thi gian thun li đ chúng ta nhìn li bản thân, nhìn li công tác mc v, mi tương giao vi giáo phn, vi đng nghip, vi giáo dân, vi xã hi, vi nhà cm quyn các cp. Cái gì được, cái gì chưa, cái nào thành công, cái nào tht bi và trong tương lai nên chn gii pháp nào

Đây cũng là thời gian ân sng đ nhìn li mi tương quan đi vi Chúa: ta đã sng lý tưởng linh mc như thế nào, ta đã thi hành giáo hun ca Chúa ra sao? Đc bit, đây là cơ hi đ chúng ta cùng nhìn li cách thế cu nguyn. Nếu được phép gin lược, chúng ta có th giản lược thế gii cu nguyn sâu thm vào my đim sau đây

* Cầu nguyn: C gng vươn lên ca con người 

- Khẩu nguyện 

- Tâm nguyện 

* Cầu nguuyn : Hành đng ca Thiên Chúa

- Hố thm im ln

- Lắng nghe Chúa nói và đ Chúa dn đườn

1- C gng vươn lên ca con người 

Giống như trong các tương quan và giao tiếp gia người vi người, vic cu nguyn ca chúng ta thường bt đu cp đ âm thanh. Nó đòi hi phi nói, trình bày, đi thoi, thân thưa vi Chúa. Do đó, cu nguyn thường được định nghĩa như cuc nói chuyn thân tình vi Chúa. bước đu, ni dung cu nguyn ch yếu mang tính chc năng. Chúng ta đến vi Chúa trong cu nguyn vì chúng ta cn xin Ngài mt điu gì đó. Khi cu nguyn, chúng ta đt giãi bày vi Chúa nhng bn tâm và nhu cầu ca chúng ta. Do đó đi vi nhiu người, cu nguyn thc tế ch là cu xin Chúa điu gì đó hoc là cám ơn Chúa vì nhng ân hu đã nhn lãnh. Li cu nguyn ca chúng ta ch yếu là nhng li cu khn và t ơn

Trong khoảng gn na thế k va qua, ti Vit Nam, thánh ca phát trin rt mnh, c v phm ln lượng. Ít có tôn giáo nào và ít nơi nào trong Giáo hi Công giáo mà phong trào thánh ca phát trin mnh như ti VN chúng ta. Thánh ca đã phong phú hóa các bui cầu nguyn cũng như thánh l. Trong tun chu lượt và các l ln, nhiu x còn có thêm đi trc, đi kèn, đi trng… Tt c nhng cái đó đã to nên mt bu không khí L Hi

Tuy nhiên, bầu không khí L Hi đó ch giúp phát trin khu nguyn và hình thc cầu nguyn tp th, nhưng nhiu khi không nhng không to bu khí thun tin cho cu nguyn cá nhân, mà rt có th còn phương hi đến tinh thn cu nguyn đích thc. Nếu không biết ni tâm hóa li kinh và tiếng hát trong kinh nguyn, chúng ta có nguy cơ vụ hình thức, dng li nhng náo nhit bên ngoài mà chưa đi vào tâm tình cu nguyn. Rt có th s b Chúa cnh cáo: “Dân này th Ta bng môi ming, nhưng lòng chúng xa Ta”.  

Đã đến cn b túc cu nguyn tp th và khu nguyn bng hình thc cu nguyn mang chiều kích cá v hơn. Chúng ta biu l nhng nim vui và nhng ni đau ca mình; chúng ta hát lên nhng li ngi khen và cm t Chúa; chúng ta hướng v Chúa đ th phượng và tôn th Ngài. Chúng ta bày t vi Ngài tình yêu ca chúng ta, trong thinh lặng, âm thầm, nhưng vi trn tâm trí

Với trn nim tin yêu, chúng ta âm thm hướng v Chúa trong suy tư và hi nim sâu xa. Chúng ta thc hành tâm nguyn. Cu nguyn tr thành hành đng nâng tâm trí lên vi Chúa và kết hp, tâm s vi Ngài. Hơn na, chúng ta cũng hc đ hướng lòng v Đc Chúa vi nhng cm xúc ln nh. Chúng ta hc tp đ dn dn đi ti cm nguyn. Vào thi đim này, cu nguyn có th được đnh nghĩa như là nâng tâm hn lên vi Chúa

Tuy nhiên, trong tất c tiến trình này, chính chúng ta vẫn đóng vai trò tích cc và ch đng trong s thông hip. Ch yếu là chúng ta nói vi Chúa, và Chúa là người lng nghe chúng ta. Cu nguyn hiu như là vic nói vi Chúa. Điu này không có gì sai c, nhưng chưa đ. Xét cho cùng, cu xin Chúa cho nhng nhu cầu ca chúng ta và ca mi người trên thế gii cũng là cách chúng ta tuyên xưng tình yêu ca Chúa dành cho chúng ta vy. Có l, đây là cách cu nguyn ca hu hết mi người, c trong cu nguyn riêng cũng như cu nguyn chung. Thm chí c khi chúng ta thực hành tâm nguyn và cm nguyn, thì li cu nguyn ca chúng ta vn ch yếu là vic làm ca con người. Đó là chúng ta nghĩ v Chúa và hướng v Chúa vi nhng bài ca tiếng hát hay tâm tình cm xúc. Tóm li, cu nguyn vn din ra phn ln như hành vi của con người

Nhưng, “cu nguyn như nhng gì chúng ta làm” này mi ch là mt na ca cu nguyn. Chúng ta cũng cn phi trau gii mt na kia ca cu nguyn đ cu nguyn ca chúng ta toàn din và trn vn hơn. Nếu không, mi tương quan hip thông ca chúng ta với Chúa mi ch có mt chiu

2- Mt na khác ca Cu nguyn 

Vậy thì mt na kia ca Cu nguyn là gì ? Nó nhm ti cu nguyn như là hành đng ca Thiên Chúa. Nó qui chiếu ti điu mà Thiên Chúa thc hin hoc chuyn đt trong cu nguyn. Nó nói đến vic mà Thiên Chúa cho xy ra trong lúc người ta cu nguyn. Trong tình yêu cũng như trong truyn thông, tha nhân phi chiếm v trí trung tâm. Điu này cũng đúng trong cu nguyn. Thiên Chúa và điu Ngài thc hin cho chúng ta trong cu nguyn phi quan trọng hơn nhiu so vi nhng gì t chúng ta c gng làm khi cu nguyn. Ví d, trong khi chúng ta có khuynh hướng nói tht nhiu vi Chúa khi cu nguyn thì Chúa li quan tâm nhiu hơn đến vic đ Ngài nói vi chúng ta. Chính Ngài là Đng mun t mình ra cho chúng ta nhiều hơn na

Theo đó, vai trò của chúng ta khi cu nguyn phi là lng nghe nhiu hơn na tiếng ca Chúa đang nói trong tâm hn mình, dưới s thúc đy ca Thánh Thn, trong li Kinh Thánh, trong nhng kinh nghim cá nhân cũng như qua các biến c lch s. Điu này đòi hi chúng ta phi đi ch Chúa trong thinh lng, trong s chú tâm ti cách thế Chúa biu l s hin din và tình yêu ca Ngài cho chúng ta. Điu này đòi hi chúng ta phi tĩnh lng, “th đng” và đón nhn Thiên Chúa trong cầu nguyn

Đây chính là một na kia ca cu nguyn mà các Kitô hu, nht là linh mc, tu sĩ chúng ta cn trau gii. Tht vy, nếu mun ln lên trong đi sng tâm linh, trong mi tương quan – tình yêu vi Thiên Chúa, chúng ta phi c gng thc hin “na kia của cu nguyn”.

 

3- Nhng đim hu ích 

Nhưng, ti sao chúng ta tht bi khi trau gii thêm cho phn na kia ca cu nguyn này ? Sau đây là mt s đim giúp đt ti thành công trong vic trau di nó

Tôi thiết nghĩ, trước tiên là vn đ v cách chúng ta qun lý thi gi và năng lc khi cu nguyện. Chúng ta có khuynh hướng làm vi vã cho qua nhng khonh khc hip thông vi Chúa; chúng ta tr thành nhng din viên chính trong cu nguyn. Đáng l ra không nên làm như vy, nhưng thường xuyên li xy ra như thế. Thi gian và năng lc vn hn chế dành cho việc cu nguyn, thế mà chúng ta li dùng vào vic nói vi Chúa v nhng mi bn tâm và chương trình riêng ca mình, ri hu như không có thi gian và năng lc cho vic lng nghe Chúa nói na. Nếu chúng ta mun trau gii na kia ca cu nguyn, chúng ta phải phân chia năng lượng và thi gian cu nguyn thành hai phn.  

Thứ đến, đó là vn đ v thái đ cơ bn trong mi tương quan giao tiếp cá v ca chúng ta không ch vi Chúa nhưng còn vi tha nhân na. Trong s giao tiếp đó, chúng ta quan tâm hơn đến vic mình được người khác lng nghe hay là đ mình lng nghe người khác nhiều hơn? Chúng ta có mong mi đ nghe điu mà người khác đang c gng nói vi chúng ta không? Nếu chúng ta c gng tích cc lng nghe nhiu hơn điu mà người khác nói, chc chn chúng ta cũng s khao khát đ lng nghe tiếng Chúa hơn na

Thứ ba, đó là vấn đ ca s chn la cách tiếp cn ca chúng ta vi Thiên Chúa khi cu nguyn. Chúng ta đến vi Chúa khi cu nguyn vì lòng yêu mến hay vì nhu cu ca mình? Có cách cu nguyn vì nhu cu, nhưng cũng có cách cu nguyn vì tình yêu. Trong cách th nht, cầu nguyn có nghĩa là s giãi bày nhng nhu cu ca chúng ta vi Chúa, còn trong cách th hai, cu nguyn có nghĩa là bày t tình yêu ca chúng ta đi vi Người. Chúng ta là bn hu ca Đc Kitô và tình yêu ca Ngài đi vi chúng ta là tình yêu ca mt người bn.  

Đức Giêsu đã gi các môn đ là bn hu, hn là vì Ngài đã cho các ông biết mi điu Ngài nghe biết nơi Chúa Cha (Ga 15:15). Tình bng hu dn ti vic th l tâm tình vi nhau. Nhưng th l tâm tình như thế ch có th thc hin được trong s thinh lặng. Do đó, khi vic cu nguyn ca chúng ta được thúc đy bi tình yêu thì chúng ta được dn ti yên lng và tĩnh mch trong s thâm giao vi Chúa, đ chú tâm vào Ngài, lng nghe Ngài mc khi.  

4- Làm bn vi s thinh lng 

Cuối cùng, chúng ta có thể trau gii phn na kia ca cu nguyn nếu chúng ta kết bn vi s thinh lng trong đi sng cu nguyn. Người ta phi hc đ biết tiếp nhn cũng như yêu mến s thinh lng. Thinh lng din ra trong cu nguyn bng hai cách

Cách thứ nht, có nhiu khi chúng ta không biết phi nói gì trước s hin din ca người mà chúng ta yêu mến. Cũng thế, có nhng ln chúng ta cũng chng biết phi nói gì vi Chúa trong khi cu nguyn. Khi điu này xy ra, chúng ta được mi gi đ đón nhn nó trong thinh lng.  

Có những lý do tt đp sau đây. Trước hết, chúng ta cn thinh lng đ đi sâu vào ni tâm, đ nghe được nhng nhu cu và nhng khát vng sâu thm nht ca mình. Th hai, thinh lng giúp chúng ta nhìn sâu hơn vào thế gii đ khám phá ra nhng nơi đang cn đến tình yêu cứu đ ca Chúa. Th ba, thinh lng thúc đy chúng ta tín thác vào Thánh Thn trong li cu nguyn ca mình.  

Về điu này, không có gì an i chúng ta hơn nhng li sau đây ca Thánh Phaolô: “Thn Khí giúp đ chúng ta là nhng k yếu hèn, vì chúng ta không biết cu nguyn thế nào cho phi; nhưng chính Thn Khí cu thay nguyn giúp chúng ta, bng nhng tiếng rên siết khôn t. Và Thiên Chúa, Đng thu suốt tâm can, biết Thn Khí mun nói gì, vì Thn Khí cu thay nguyn giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa” (Rm 8:26-27). Trong cầu nguyn, chúng ta cn n mình đi đ Thánh Thn cu thay nguyn giúp cho chúng ta và trong chúng ta.  

Mặt khác, có nhng ln cu nguyn, chúng ta phi đi din vi mt Thiên Chúa dường như thinh lng. Có nhng khi chúng ta chẳng nghe thy gì c và cũng chng nhn được gì t nơi Ngài. Tuyt đi chng có chi, ngoi tr s thinh lng. Khi chúng ta b buc phi thinh lng như vy, chúng ta phi hc đ yêu mến nó. Tôi tin rng s thinh lng như thế nhiu khi rt cn thiết đ Lời ca s sng và khôn ngoan được bén r trong tâm hn chúng ta, đ s can đm và sc mnh ca Thiên Chúa được đâm r sâu hơn trong cõi sâu thm nht ca chúng ta đ chúng ta có th làm được nhiu hơn na cho tha nhân. Trong h thm ca thinh lng và chiều sâu tâm linh, chúng ta sẽ gp g Thiên Chúa toàn năng, vô thy, vô chung, nhưng đy nhân hu, yêu thương và tht gn gũi 

Sau cùng, một Thiên Chúa thinh lng dy chúng ta biết kiên trì trong vic cu nguyn phát xut t tình yêu, tình yêu ca Ngài cho chúng ta và tình yêu của chúng ta hiến dâng Ngài. Ngài dy chúng ta biết m lòng mình ra và tr nên ngoan ngoãn dưới sc mnh sáng to ca tình yêu Thiên Chúa. Khi chúng ta hoàn toàn đi vào h thm ca thinh lng, Thiên Chúa s ban cho chúng ta mt món quà tuyệt vi: mt cơ hi ha hiếm đ tr nên hoàn toàn nhy cm vi tình yêu ca Ngài và nh đó chúng ta được tái to. Chính khi chúng ta ngoan ngoãn nht, khi chúng ta phó thác chính mình cho Chúa trong cu nguyn, đó là lúc chúng ta có kinh nghim sâu xa nhất v sc mnh tình yêu ca Ngài.

 


Tu Đức