DANH SÁCH ÂN NHÂN
BẢO TRỢ
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC
Dành cho các em học sinh Dân Tộc Thiểu Số nghèo
nhưng hiếu học (Mẫu Giáo & Tiểu Học)

Chú thích những chữ viết tắt:
Amt: Số tiền hứa đóng góp
Dt. Rcv. : Ngày nhận tiền
EUR : Tiền Euro, Âu Châu
USD : Ðô la, Mỹ
VND : Ðồng, Việt Nam
CHF : Phật lăng, đồng quan (franc), Thụy sĩ
AUD : Úc kim
* : Ân nhân gửi tiền trực tiếp về TGM Ðàlạt


Chú ý:
  • Bản danh sách này được xếp thự tự theo ngày nhận được tiền
  • Để đọc danh sách theo năm, xin bấm hình giác nhỏ và đen sau chữ " Select Year " để chọn năm. Sau đó bấm nút "Go"


  • NameProvinceCountry2021
    AmountDate Recv.
    Hữu Hiếu & Hữu Hạnh HoustonUSA250.00 USD03/31/2021
    * Anh Chị Vương Ðình PhanMarreroUSA4,000,000.00 VND02/04/2021