ĐGH Bênêđictô XVI thăm mục vụ thành phố Milanô, Ý đại lợi nhân ngày thế giới gia đình Công Giáo thứ VII, ngày 1-6-2012

THÁNG 6, NĂM 2012