THÁNG 3, NĂM 2014

"Ngày 24-2-2014, Đức Giáo Hoàng Phanxicô Ký Tự Sắc Fidelis Dispensator Et Prudens (Người Quản Lý Khôn Ngoan Và Trung Tín - Lc12:42),
về việc thiết lập một cơ quan phối hợp mới về các hoạt động kinh tế và tài chánh của Toà Thánh và quốc gia Vatican."