Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI dâng Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ 2008 tại Sydney, Úc. Đại Hội kéo dài từ ngày 15 tới 20 tháng 7 năm 2008

THÁNG 7, NĂM 2008