ĐGH Bênêđictô XVI ban phép lành ngày đầu năm 2008 trong giờ Kinh Trưa tại quảng trường thánh Phêrô, Vatican. ĐGH đã ban Thông Điệp Hoà Bình cho Thế Giới, được gọi là "món quà thiêng liêng", trong đó Ngài nhấn mạnh tới vai trò của gia đình là nền tảng của hòa bình.

THÁNG 1, NĂM 2008