LỜI SỐNG
NĂM 2002

 • Tháng 12/2002 :Vâng, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1:38)
 • Tháng 11/2002 :"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết giờ nào, ngày nào" (Mattheo 25:13)
 • Tháng 10/2002 :"Con phải yêu mến Thiên Chúa con hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn con"
 • Tháng 9/2002 :"Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi Bạn cầu khẩn, tội lỗi Bạn sẽ được tha" (Huấn ca 28:2)
 • Tháng 8/2002 :"Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ" (Mt 14:27)
 • Tháng 7/2002 :"Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi" (Mat-thêo 13:12)
 • Tháng 6/2002 :"Hãy về học biết ý nghĩa câu: Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế"(Mt 9:13)
 • Tháng 5/2002 :"Ðây, Thầy ở cùng anh em cho đến tận thế" (Mt 28:20)
 • Tháng 4/2002 :"Phúc cho những người không thấy mà tin" (Gioan 20:29)
 • Tháng 3/2002 :"Ai uống nước này sẽ lại khát; còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước trào lên, đem lại sự sống đời đời." (Gioan 4:13-14)
 • Tháng 2/2002 :"Sách có viết: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra."(Mt 4:4)
 • Tháng 1/2002 :"Ngài quả là nguồn sống" ( Thánh vịnh 36:5-10)
  Trở Về Mục Lục | Trở Về Trang Nhà