Tuyên Ngôn DOMINUS JESUS
do Lm. Phêrô Nguyễn Quang Sách dịch